posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Ispitna pitanja iz fizicke hemije  (Read 10784 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Vampire 666

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1868
 • Gender: Male
 • Ja sam takav, ja to želim, a vas neka đavo nosi!!!
Ispitna pitanja iz fizicke hemije
« on: 23-05-2007, 08:25:27 »

Ispitna pitanja...


Offline Ksenija

 • Predstavnik III godine/ Osnivac Farmacija foruma
 • Atipicni farmaceut
 • ***
 • Posts: 546
 • Gender: Female
Odg: Ispitna pitanja iz fizicke hemije
« Reply #1 on: 28-05-2007, 21:01:48 »
da nije malo mnogo??kako izgleda spremanje ovog usmenog?deluje da ima previseeee

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Ispitna pitanja iz fizicke hemije
« Reply #2 on: 29-05-2007, 13:10:50 »
i ima... :roll:

Offline marer_86

 • Extra forumas
 • *
 • Posts: 814
 • Gender: Male
Odg: Ispitna pitanja iz fizicke hemije
« Reply #3 on: 27-06-2007, 16:49:51 »
evo i ovako

I
Realno gasno stanje i hemijska termodinamika
1. Jednačina realnog gasnog stanja.
2. Redukovana jednačina stanja i korespondentna stanja.
3. Određivanje molarne mase gasova i lako isparljivih supstancija.
4. Raspodela brzina molekula gasa. Sternov ogled.
5. Hemijska termodinamika (energija, sistem, ekstenzivne i intenzivne veličine). Prvi zakon
termodinamike.
6. Rad pri izobarnom procesu.
7. Rad pri izohornom procesu.
8. Rad pri izotermnom procesu.
9. Rad pri izobarno-izotermnom procesu.
10. Entalpija.
11. Toplotni kapacitet. Definicije.
12. Molarni toplotni kapacitet jedno- i višeatomnih gasova.
13. Molarni toplotni kapacitet čvrstih tela. Zakon Dilon-Ptia.
14. Adijabatski process. P-Vdijagram izotermskih i adijabatskih promena stanja sistema.
15. Toplotni efekat.
16. Merenje toplotnog efekta kalorimetrom.
17. Hesov zakon zavisnosti toplotnog efekta od stanja sistema.
18. Toplota nastajanja jedinjenja.
19. Toplota sagorevanja.
20. Toplota neutralizacije.
21. Toplota rastvaranja.
22. Zavisnost toplotnog efekta hemijske reakcije od temperature. Kirhofov zakon.
23. Spontanost i reverzibilnost procesa.
24. Definicija drugog zakona termodinamike. Karnoov kruzni proces.
25. Promena entropije sistema pri reverzibilnom (i ireverzibilnom) procesu.
26. Promena entropije izolovanog sistema pri spontanom (ravnotežnom i nespontanom) procesu.
27. Promena entropije idealnog gasa.
28. Promena entropije pri promeni agregatnog stanja sistema i izračunavanje promene entropije pri
promenama temperature i agregatnog stanja sistema.
29. Helmholcova i Gibzova energija.
30. Gibz-Helmholcova jednačina.
31. Hemijski afinrtet.
32. Klapeiron-Klauziusova Jednačina zavisnosti pritiska od temperature.
33. Ravnoteža u homogenom sistemu. Zakon o hemijskom dejstvu masa.
34. Le Šatelje-Braunov princip pokretne ravnoteže.
35. Termodinamičko izvođenje konstante ravnoteže. Van Hofov ogled.
36. Zavisnost konstante ravnoteže od temperature (izvedena iz Gibbs- Helmholtzove jednačine i
van't Hoffove jednačine zavisnosti Gibbsove energije od konstante ravnoteže).
37. Treći zakon termodinamike. Entropija i verovatnoća stanja sistema. Nernstova toplotna teorema.
Definicija trećeg zakona termodinamike. Promena entropije hemijske reakcije.
38. Hemijski potencijal.
II
Tečno stanje
1. Tečno stanje. Pritisak pare.
2. Viskoznost.
3. Površinski napon.
Čvrsto stanje
4. Kristalno i amorfno stanje. Prostorna kristalna rešetka. Klasifikacija kristalnih sistema. Simetrija
kristala.
5. Izomorfija i polimorfija.
6. Vrste kristalnih rešetki. Koordinacioni broj.
7. Određivanje strukture kristala.
Rastvori
8. Rastvori (homogeni i heterogeni, idealni i realni). Smeša gasova (Daltonov zakon). Rastvaranje
gasne u tečnoj i čvrstoj fazi.
9. Rastvaranje čvrste u tečnoj fazi. Rastvorljivost.
10. Raulov zakon razblaženih rastvora.
11. Krioskopija i ebulioskopija.
12. Osmoza i osmotski pritisak rastvora.
13. Koligativne osobine rastvora.
14. Rastvaranje tečne u tečnoj fazi. Tečnosti potpuno rastvorljive jedna u drugoj. Idealne smeše.
15. Realne (azeotropske) smeše.
16. Tečnosti delimično rastvorljive jedna u drugoj.
17. Tečnosti potpuno nerastvorljivejedna u drugoj.
Fazne ravnoteže i transformacije
18. Gibzovo pravilo faza.
19. Termička analiza. Jednokomponentni sistem.
20. Dvokomponentni sistem sa komponentama rastvorljivim u tečnom i nerastvorljivim u čvrstom
stanju.
Fizičke osobine molekula
21. Molarna polarizacija (indukovana i orijentaciona, određivanje strukture molekula, molarna
polarizacija smeše).
22. Molarna refrakcija (indeks prelamanja, Lorenc-Lorencova jednačina, molarna refrakcija smeše).
23. Optička aktivnost. Polarimetrija.
24. Aditivne i konstitutivne osobine molekula (molarna zapremina, reohor, parahor, molarna
refrakcija).
Pojave na granicama faza. Adsorpcija
25. Adsorpcija na granici tečne faze. Zavisnost površinskog napona od koncentracije rastvora.
Gibzova adsorpciona izoterma.
26. Adsorpcija na granici čvrste faze. Langmirova i Frojndlihova adsorpciona izoterma.
Hromatografija
27. Teorijski osnovi hromatografije.
28. Adsorpciona hromatografija u koloni. Metode za razdvajanje komponenti u koloni.
29. Podeona hromatografija. Teorijski osnovi podeone hromatografije na hartiji i tankom sloju.
30. Podeona hromatografija na hartiji. Tehnike izvođenja. Kvalitativna analiza.
31. Podeona hromatografija na tankom sloju. Tehnike izvođenja. Kvalitativna analiza.
32. Jonoizmenjivačka hromatografija. Podela jonoizmenjivača. Teorijski osnovi jonske izmene.
Definicija kapaciteta jonoizmenjivača i njegova važnost.
33. Jonoizmenjivačka hromatografija u koloni. Metode za razdvajanje komponenti u koloni.
Kvalitativna i kvantitativna analiza.
Koloidni disperzni sistemi
34. Podela disperznih sistema prema veličini dispergovanih čestica. Podela koloidnih disperznih
sistema prema solvataciji, unutrašnjoj građi i povratnosti taloženja.
35. Prečišćavanje i izdvajanje koloida. Dijaliza i elektrodijaliza.
36. Kinetičke pojave kod koloidnih disperzija. Braunovo kretanje. Difuzija. Sedimentacija.
37. Optičke pojave kod koloidnih disperzija. Rasipanje svetlosti.
38. Električne pojave kod koloidnih disperzija. Struktura liofobnih koloidnih čestica.
39. Elektrokinetički potencijal.
40. Elektrokinetičke pojave. Elektroforeza. Elektroosmoza.
41. Koagulacija koloida. Stabilnost i koagulacija liofobnih i liofilnih koloida. Peptizacija. Geli.
Hemijska kinetika
42. Brzine konačnih hemijskih reakcija u homogenim sistemima. Molekularnost reakcije.
43. Red reakcije. Definicija reda reakcije. Reakcije prvog, drugog i trećeg reda.
44. Reakcije nultog reda. Reakdje pseudoprvog reda.
45. Određivanje reda reakcije. Zavisnost brzine hemijske reakcije od temperature.
Kataliza
46. Kataliza. Osobine katalizatora. Mehanizam katalitičkog dejstva.
47. Homogena kataliza. Heterogena kataliza.
48. Negativna kataliza. Katalitički otrovi. Promotori.
III
Atomistika i spektrohemija
1. Elektron. Dobijanje elektrona. Masa i naelektrisanje elektrona.
2. Katodni i kanalski zraci.
3. Milikenov ogled.
4. Atomski spektri. Nastanak, karakteristične veličine, primena.
5. Spektar vodonika.
6. Elektron. Energija elektrona, term, energija jonizacije.
7. Rendgenski spektri. Nastanak i primena.
8. Rendgenski spektri. Mozlijev zakon.
9. Jezgro. Osobine jezgra. Defekt mase.
10. Jezgro. Specifična energija vezivanja. Radioaktivni raspad.
11. Izotopi. Određivanje mase izotopa.
12. Benbridžova metoda određivanja mase izotopa.
13. Radioaktivno zračenje. Nastanak i karakteristike. Podela i razlike.
14. Karakteristike radioaktivnog zračenja. Detekcija zračenja.
15. Fajans-Sodi-Raselovo pravilo. Prirodni radioaktivni nizovi.
16. Veličine koje karakterišu radioaktivni element.
17. Veštačka radioaktivnost. Otkriće i primena. Veštački radioaktivni niz.
18. Uloga neutrona u veštačkoj radioaktivnosti.
19. Nastanak izotopa, izobara i izomera.
20. Fisija i fuzija. Značaj veštačke radioaktivnosti.
21. Plankova teorija. Dokazi Plankove teorije.
22. Frank-Hercov ogled i fotoelektrični efekat.
23. Elektromagnetno zračenje. Karakteristike, podela i interakcija sa molekulima.
24. Ajnštajnova teorija fotoelektričnog efekta. Fotostruja.
25. Fotostruja. Fotoćelije i napon fotoćelije.
26. Vrste fotoćelija i primena.
27. Apsorpcija i emisija elektromagnetnog zračenja. Kvantitativni aspekt spektrohemijskih merenja.
28. Atomska spektroskopija. Apsorpcija i emisija elektromagnentog zračenja.
29. Atomska apsorpciona spektroskopija.
30. Plamena fotometrija.
31. Molekulska spektroskopija. Interakcija elektromagnetnog zračenja i molekula.
32. Molekulski spektri.
33. Rotaciona i oscilatorna energija molekula.
34. Rotaciono-oscilatorni spektri.
35. lnfracrvena spektroskopija.
36. UV-VIS apsorpcioni spektri. Nastanak spektara i karakteristične veličine.
37. Apsorpcioni spektar. Faktori koji utiču na položaj i intenzitet traka u
spektru.
38. Metode elektronske spektroskopije. Sličnosti i razlike.
39. Boja. Lamber-Berov zakon i primena.
40. Kolorimetrija.
41. Fotometrija.
42. Spektrofotometrija.
43. Optički delovi spektroskopskih uređaja.
44. Emisiona spektroskopija i podela. Nastanak emisionih spektara.
45. Fotoluminiscencija.
46. Fluorescencija. Nastanak i podela.
47. Faktori koji utiču na intenzitet fluorescencije. Gašenje fluorescencije. Merenje intenziteta
fluorescencije.
48. Fluorimetrija.
49. Fosforescencija.
50. Fotohemijske reakcije.
IV
Elektrohemija
1. Elektroliti. Karakteristike i podela. Arenijusova teorija elektrolitičke disocijacije.
2. Elektroliti. Stepen protolize. Van Hofov broj i određivanje.
3. Elektroliza. Zakoni elektrolize. Kulometri i određivanje količine elektriciteta.
4. Metode zasnovane na elektrolizi.
5. Elektrogravimetrija.
6. Kulometrijske titracije.
7. Električna i molarna provodljivost elektrolita. Merenje provodljivosti.
8. Jaki i slabi elektroliti. Debaj-Hikelova teorija.
9. Kolraušovi zakoni provodljivosti.
10. Brzina kretanjajona i određivanje brzine kretanja jona.
11. Konduktometrijsko određivanje stepena i konstante protolize.
12. Transportni brojevi. Hitorfova metoda.
13. Konduktometrijske titracije.
14. Galvanski spreg. Denijelov spreg i elektromotorna sila.
15. Vrste galvanskih spregova. Elektromotorna sila i određivanje elektromotorne sile.
16. Teorije nastanka potencijala elektrode.
17. Nernstova osmotska teorija galvanskog dobijanja električne struje.
18. Difuzioni i membranski potencijal.
19. Elektrode. Podela elektroda prema sastavu i elektrodni potencijali.
20. Elektrode prve vrste.
21. Elektrode druge i treće vrste.
22. Oksido-redukcione elektrode.
23. Potenciometrijsko određivanje pH hinhidronskom i staklenom elektrodom.
24. pH-metrija. Staklena elektroda i merenje pH na pH-metru.
25. Jon-selektivne elektrode. Fluoridna elektroda.
26. Jon-selektivne elektrode. Jodidna elektroda
27. Potenciometrijske titracije i podela. Izbor indikatorske elektrode prema vrsti reakcije.
28. Polarizacija elektrode. Napon razlaganja i nadnapon.
29. Polarografija.

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana