posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Pitanja sa ranijih pismenih ispita iz fizicke hemije  (Read 14729 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

  • The S[h]ef
  • Administrator
  • Doktor daktilografskih nauka
  • *******
  • Posts: 17763
  • Gender: Male
  • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
    • Farmacija forum

(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka1.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka2.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka3.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka4.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka5.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka6.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka8.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka8.f43.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka9.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka10.jpg)

(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka11.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka12.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka13.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka14.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka15.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka16.jpg)
(http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=fizicka17.jpg)
« Last Edit: 07-03-2007, 11:40:38 by Bred »


Offline marer_86

  • Extra forumas
  • *
  • Posts: 814
  • Gender: Male
Fizicka Hemija - pitanja sa testova ( ko se kako seti )
« Reply #1 on: 19-03-2007, 18:40:28 »
Ljudi(stariji studenti),
bilo bi pozeljno da nam se pripomogne :help2: :help2: time sto cete, ako se setite bilo kog zadatka, pitanja, peha(misleci na cake na kojima se cesto gresi) sa predhodnih testova iz fizicke hemije da napisete u ovoj temi.
Hvala vam!!!  :Bog :Bog

p.s. ono sto je Bred nakacio na forumu to su stariji testovi a koliko sam primetio citajuci temu "Fizicka hemija" testovi u poslednjim rokovima znatno su tezi i razlikuju se od prilozenih

Offline nensy

  • Padobranac
  • *
  • Posts: 3
Odg: Pitanja sa ranijih pismenih ispita iz fizicke hemije
« Reply #2 on: 16-04-2007, 22:02:01 »
 :cvet ovo je otkucana verzija ovih testova,inace ja sam polagala sad u aprilu i vecina pitanja je bila odavde
« Last Edit: 18-04-2007, 08:28:54 by Bred »

Offline Bred

  • The S[h]ef
  • Administrator
  • Doktor daktilografskih nauka
  • *******
  • Posts: 17763
  • Gender: Male
  • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
    • Farmacija forum
Odg: Pitanja sa ranijih pismenih ispita iz fizicke hemije
« Reply #3 on: 17-04-2007, 13:11:14 »
bravo nensy!

Offline nensy

  • Padobranac
  • *
  • Posts: 3
Odg: Pitanja sa ranijih pismenih ispita iz fizicke hemije
« Reply #4 on: 17-04-2007, 19:27:45 »
Evo kacim ponovo, a ako opet ne moze da se skine onda ja ocigledno ne umem to da okacim, pa neka mi neko objasni  :stid:

Offline marer_86

  • Extra forumas
  • *
  • Posts: 814
  • Gender: Male
Odg: Pitanja sa ranijih pismenih ispita iz fizicke hemije
« Reply #5 on: 17-04-2007, 21:57:02 »
nenesy, carice sad je ok!!!   :cvet :cvet :cvet :cvet :Bog :Bog :Bog :Bog
p.s. posto si sad izlazila u roku reci nam kakve si zadatke imala otprilike na testu????
je li imalo nekih nebuloznih pitanja??

Offline Bred

  • The S[h]ef
  • Administrator
  • Doktor daktilografskih nauka
  • *******
  • Posts: 17763
  • Gender: Male
  • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
    • Farmacija forum
Odg: Pitanja sa ranijih pismenih ispita iz fizicke hemije
« Reply #6 on: 18-04-2007, 08:27:59 »
Evo i ovako :
TESTOVI IZ FIZICKE HEMIJE
1. Sta se prakticno meri kod Diboskovog kolorimetra?
   a) apsorbancija
   b) transparencija 
   c) debljina sloja
   d) debljina kivete
   e) propustena svetlost
   f) koncentracija

2. Pri prolasku svetlosti kroz sloj debljine 1cm, intenzitet upadne svetlosti se smanji za 10%. Koliki ce biti intenzitet   propustene  svetlosti, ako je debljina sloja 10cm?
   - 35%

3. Lamber-Berov zakon predstavlja linearnu zavisnost
   a) apsorbancije od l
   b) transparencije od l
   c) koncentracije od l
   d) apsorbancije od s
   e) l od psorbancije
   f) otpora od koncentracije

4. Ako je molarna refrakcija jedinjenja 345 cm³/mol, a specificna refrakcija 5.94 cm³/g u pitanju je jedinjenje:
   a) benzen
   b) ksilen
   c) aceton
   d) hloroform
   e) etanol

5. Amicijeve celije imaju ulogu detektora
   a) da
   b) ne

6. Sta se ocitava na skali polarimetra
   a) specificna rotacija
   b) indeks prelamanja
   c) transparencija
   d) opticka gustina
   e) ekstinkcija
   f) ugao rotacije polarizovane svetlosti
   g) molarna rotacija

7.Napisite formulu za izracunacanje procentne koncentracije u metodi polarimetrije

8. Ako je apsorbancija nula, transparencija je
   a) 100
   b) 50
   c) 1
 d) 100%

9. Napisati definiciju II Faradejevog zakona

10. Izracunati vreme za koje se na katodi istalozi 22mg Cu ako je povrsina electrode 12 cm² ,
    j=0.01A/cm² , eCu =0.3294 mg/C

11. Izracunati jonsku jacinu rastvora Ca(NO3)2 koncentracije 2x10-3M ( I=6 x 10³ )

12.Iracunati potencijal platinske electrode ako se ona nalazi u rastvoru Sn4+ ( a=1x10 ²M) , Sn²+
 ( a=1x10 ²M), ako je T=25C,   R=8,314 J/Kmol, F=96500 C/mol, E=0,0151

13. Izvesti Lamber-Berov zakon i obeleziti sve velicine.

14. Osnovna razlika izmedju fotometra i spektrofotometra je……. (monohromator)

15.Jedinica za povrsinski napon je:

16. Specificna viskoznost ima vrednost:
   - 0-1

17.Kod Osvaldovog viskozimetra se meri:
   -vreme padanja kuglice izmedju oznacenih linija A i B

18. Izracunati molarnu refrakciju fenola i toluene (potrebni podaci su dati u zadatku)

19. Elektromagnetski talas je:
   a) transverzalan
   b) longitudinalan

20.Osnovne funkcije Nikolove prizme su ( 2 odgovora):
   a) polarizator
   b) monohromator
   c) kolimator
   d) izlazni razrez
   e) ulazni razrez

21. Fotometrija je metoda za odredjivanje koncentracije:
   a) bezbojnih rastvora
   b) obojenih rastvora
   c) i jednih i drugih

22. Zaokruzi tacne odgovore:
   a) intezitet propustene svetlosti eksponencijalno opada / raste sa povecanjem debljine sloja
   b) ekstinkcija je sinonim za apsorbanciju / transparenciju
   c) apsorbancija je negativni logaritam transparencije
   d) apsorbancija linearno zavisi od debljine sloja

23. Nabrojati dve electrode II vrste:

24. Nacrtati grafik zavisnosti A od  za rastvor i selektivni apsorpcioni filtar

25. Zaokruzi tacan odgovor:
    -filtar propusta svetlost one talasne duzine koju rastvor maksimalno apsorbuje

26. Na osnovu izmerenih vrednosti nanetih na grafiku, nacrtati kalibracionu pravu i odredi Cx ako je
      A=0.35V

27. Titrant u kulometrijskoj titraciji Na2S2O3 je:
   a) KI
   b) I2

28. Merna elektroda kod pH metra je:
   -staklena

29. Napisati izraz za potencijal jodidne jon-selektivne electrode:
    -E=E0 -
30. Koja elektroda se koristi kao merna u potenciometrijskoj titraciji gde se odigrava oksido-redukcioni proces ?

31. Kako se menjaju E srebrne elektrode i EMS pri taloznoj titraciji AgNO3 + KCl ?
   - opadaju jer se smanjuje koncentracija Ag+

32. Nacrtati grafik zavisnosti molarne provodljivosti od C za rastvor HCl.

33. Na osnovu grafika odredi i izracunati b:
   - b=

34. A) Kako se menja provodljivost rastvora pri titraciji jakoe baze slabom kiselinom?
     B) kako se menja otpornost pri titraciji jake kiseline slabom bazom?

35.Nacrtati hromatogram za razdvajanje smese supstanci A i B ako je koeficijent distribucije komponente A veci nego kod    komponente B.

36. koja se jedinjenja mogu odvojiti elektroforezom?

37. Izoelektricna tacka je:
   - pH vrednost pri kojoj se molekuli ne krecu u elektricnom polju, u=0 

38. Pokretljivost jona predstavlja:
   -odnos brzine jona i jacine elektricnog polja u=
39.Kriva predstavljena na slici je:
   a) integralna kriva
   b) kriva prvog izvoda
   c) kriva drugog izvoda
   d) apsorpciona kriva
   e) kriva sa izrazenim maksimumom

40. Pri titraciji jake baze slabom kiselinom otpor r-ra se menja:
   a) do E.T.T raste, posle opada
   b) do E.T.T je konstantna, zatim opada
   c) do E.T.T opada, zatim raste
   d) do E.T.T raste pa je konstantna
   e) do E.T.T opada, pa je konstantna

41. Pri titraciji rastvora AgNO3 rastvorom KCl, koristi se:
   a) srebro-hloridna elektroda
   b) srebrova elektroda prve vrste
   c) hinhidronska
   d) staklena
   e) cinkana
   f) kalomelova

42. Pri reakciji titracije FeSO4 sa KMnO4, potencijal platinske electrode definisan je odnosom:
   a) Fe ²+ / Fe ³+ do E.T.T , a posle odnosom Mn²+ / MnO4 +
   b) Fe ³+ / Fe ²+ do E.T.T , a posle odnosom Mn ²+ / Fe ³+
   c) odnosom MnO4 +/ Mn ²+ do E.T.T , a posle odnosom Fe ²+ / Fe ³+
   d) odnosom Fe ³+ / Fe ²+ do E.T.T , a posle odnosom MnO4+ / Mn ²+
   e) Fe ²+ / Fe ³+ do E.T.T , a posle odnosom MnO4 +/ Mn ²+
   f) konstantan je u celom sistemu tokom titracije
   g) do E.T.T konstantan, a posle E.T.T zavisi od MnO4 +/ Mn ²+

43. Zaokruziti tacne recenice:
   a) kalomelova elektroda sadrzi HgCl2
   b) kalomelova elektroda se koristi kao referentna
   c) potencijal kalomelove electrode zavisi od afiniteta ispitivanih jona
   d) Vitstonov standardni element ima poznati EMS
   e) Hinhidronska elektroda sluzi za merenje pH
   f) Staklena elektroda nije referentna
   g) Hinhidronska elektroda se koristi za ispitivanje jako baznih rastvora

44. Poredjajte navedena zracenja po rastucim talasnim duzinama:
   a) UV
   b) Radio talasi
   c) VIS
   d) X-zraci
   e) IR
   - d), a), c), e), b)

45. Kod kojih uredjaja nema monohromatora ( tacna su dva odgovora ):
   a) polarimetar
   b) kolorimetar
   c) fotometar
   d) spektofotometar
   e) fotoelektricnog kolorimetra
   f) refraktometra


46. Sa grafika zavisnosti apsorbancije od talasne duzine odrediti  max

   Rastvor je bezbojan / obojen

47. Bakrov kulometar se sastoji od:
   a) dve bakarne katode i jedne bakarne anode
   b) platinskih anoda i jedne katode
   c) dve bakarne anode i jedne bakarne katode
   d) dve platinske anode i jedne bakarne katode
   e) dve platinske anode i dve bakarne anode

48. Pri elektrolizi srebra na katodi utrosena je kolicina naelektrisanja od 96500 C. Koliko je grama
     srebra izdvojeno?
     mAg =108g

49.Jacina struje u kolu se regulise:
   a) otpornikom
   b) izvorom (baterijom)
   c) galvanometrom
   d) promenjivim otpornikom
   e) galvanskim elementom
   f) ampermetrom

50. Srebrova elektroda je elektroda:
   a) prve vrste
   b) druge vrste

51.Odrediti koeficijent napona za analiziranu tecnost, ako je za standard σs=0,072 N/m , ukupno je iz stalagnometra isteklo 25 kapi        vode, zapremina 1 kapi je 20 podeoka, a brojanje je pocelo 5 podeoka iznad prosirenja, a zavrseno 10 podeoka ispod prosirenja. Gustina za vodu je 998 kg/ m³. Za analiziranu tecnost: ukupno kapi (45), zapremina jedne kapi(12 podeoka), brojanje je pocelo 8    podeoka iznad prosirenja, a brojanje je zavrseno na 12. podeoku ispod prosirenja, a gustina analizirane tecnosti je 605 kg/m³

52. Zaokruzi tacne odgovore:
   a) relativni viskozitet je uvek veci od 1
   b) glycerol ima veci viskozitet od etra
   c) glycerol je pokretljiviji od etra
   d) galvanometrom se meri jacina struje u kolu
   e) fluiditet je reciprocna vrednost koeficijenta povrsinskog napona
   f) Njutnova sila trenja vazi samo za dvokomponentne sisteme
   g) Reohor je karakteristicna osobina tecnosti koja karakterise vec povrsinski napon


TESTOVI IZ FIZICKE HEMIJE II

1.Jedinice za molarnu provodljivost su:
   

2. jedinice za dinamicku viskoznost su:
    - 

3.Prikazati graficki promenu molarne provodljivosti sa razblazenjem
   a) kod HCl
   b) kod CH3COOH

4.Sa grafika Kolrausovog zakona odrediti molarnu provodljivost pri beskonacnom razblazenju i koeficijent
   pravca b.

5.U hromatografiji na tankom sloju mobilna faza je:
   a) silikagel
   b) voda vezana za silikagel
   c) organski rastvarac
   d) voda
   e) staklena podloga
   f) nosac
   g) smesa vode i silikagela

6. Ako je Ka>Kb, nacrtati hromatogram raspodele na tankom sloju

7. Graficki prikazati elektroforetsko razdvajanje smese Fe²+ / Fe³+ jona


8.kolika je jonska jacina rastvora Ca(NO3)2 koncentracije 2x10 ³ mol/dm³
   
9.Simens je:………(jedinica)
    -   

10. lc=R/C kod slabih elektrolita:
     -linearno raste sa vremenom

11. Natrijum hidroksid i sircetna kiselina, reakcija, grafik i objasni sta se desava.

12. kod fotometra kao monohromator koriste se :
     -selektivni apsorpcioni filtri13. Apsorbancija predstavlja zavisnost:
     - A od l 14.Fotocelija kod fotometra sluzi kao:
     -detector

15. kod titracije srebro-nitrata sa kalijum hloridom koristi se:
     -srebrova elektroda

16. Zaokruzi tacan odgovor:
    a) potencijal hinhidronske electrode zavisi od pH rastvora
    b) potencijal staklene electrode zavisi od pH rastvora
    c) potencijal kalomelove zavisi od pH r.
    d) hinhidronska je standardna elektroda
    e) hinhidronska se upotrebljava samo u neutralnim i kiselim rastvorima
    f) kombinovana sluzi za merenja pH rastvora

17. Izraz za potencijal electrode prve vrste:
     - E= Eo+ logaMn+
18. Na polarimetru se ocitava ugao rotacije:
     -polarizovane svetlosti

19. Abeovim refraktrometrom se meri:
     -indeks prelamanja   

20. Napisati formulu za procentnu koncentraciju preko izmerenog ugla rotacije u polarimetru.
    - C%=
21. molarna refrakcija izrazava se u:
     - Rm= 

22.kontinualno propustanje rastvora smese komponenata kroz adsorpcionu kolonu napunjenu adsorbensom:
   -frontalna analiza-metoda

23.Koeficijent viskoznosti:………(jedinica)
   - 

24.Zaokruzi tacan odgovor:
    a) isparljive supstance imaju manju viskoznost od neisparljive
    b) relativni viskozitet je uvek veci od jedinice
    c) Njutnov izraz za silu unutrasnjeg trenja vazi samo za jednokomponentne tecnosti
    d) Fluiditet je reciprocna vrednost pokretljivosti
    e) Voda ima veci viskozitet od rastvora NaCl

25.Koliko se na katodi izvoji Cu iz rastvora Cu(NO3)2 pri vrednosti naelektrisanja od 96500 C?
     - 1eq=
26.Kulometrijska titracija 1,5 ml Na2S2O3 odigrava se pri jacini struje oko 55 mA, a promena boje
     primecena je nakon 1,5 min. Kolika je molarna koncentracija Na2S2O3  ?
   - m=eIt= ( c=0.017M)

27.Ravan u kojoj osciluje linearno polarizovan zrak naziva se ravan oscilacije, a ravan koja stoji paralerno na nju je ravan polarizacije.

28. Detektor je:
    -merilo intenziteta propustene svetlosti

29.Jon-selektivne electrode sa membranom od AgCl su osetljive na prisustvo:
    -Ag, Cl, Br, I, S, OH, CN, CNS, F jona

30. slobodna povrsinska energija predstavlja:
     - energiju potrebnu da se povrsina tecnosti poveca za 1m
31.Pojava adsorpcije cestice na podlozi je: elektroforeza
    -usporava kretanje naelektrisanih cestica

32.Kod Trabeovog stalagometra kalibrise se:
    -stalagometar sa standardom
    -da se odredi Ko stalagometra

33.Kvarcne kivete - VIS i UV
     Staklene kivete – VIS

34.Sema kombinovane electrode

35.Vitstonov galvanski element se koristi:
    - kao standard jer ima konstantnu EMS u toku duzeg vremenskog perioda kao i mali temperaturni koeficijent

36.Kao nosac (adsorbens ) stacionarne faze u particionoj hromatografiji koristi se:
    -Silikagel


37. Tokom kulorimetrijske titracije:
     -titrant se elektrogenerise na anodi

38. Fotomultiplikator sluzi kao:
     -detector

39. Monohromator na VIS spektrofotometru je:
    -prizma od optickog stakla

40.Opisi proces i nacrtaj grafik pri titraciji slabe baze sa slabom kiselinom

41. Odstupanje od Lamber-Berovog zakona moze se utvrditi :
     -sa kalibracionog dijagrama, ako nije dobijena prava linija

42. Pri elektrolizi se koristi:
     -jednosmerna struja

43.Sta se koristi kao elektrolit kod bakrovog kulometra:……….
    -CuSO4 ( uz dodatak H2SO4 , suzbija hidrolizu Cu2SO4 i nastajanje Cu+jona, i etanola, koji srecava oksidaciju vec nastalog bakra )

44.Ako je T=100% koliko je A :
     -A=0

45. Sa povecanjem koncentracije rastvora : λmax se ne menja

46. Zaokruzi tacan odgovor:
   a) molarna provodljivost raste sa porastom temperature
   b) specificna provodljivost opada sa porastom temperature
   c) elektroliti su provodnici prve vrste ( nisu vec II )
   d) specificna provodljivost se meri metodom po Pogendorfu
   e) stepen protolize je isto sto i stepen disocijacije
   f) molarna provodljivost pri beskonacnom razblazenju je konstantna vrednost za sve temperature

47.Kod potenciometrijskih titracija Z.T.T se odredjuje na osnovu: EMS

48.Kada se kroz adsorpcionu kolonu u kojoj se na adsorbensu nalazi mala kolicina rastvora smese komponenata, kontinualno propusta rastvarac razdvajanje komponenata vrsi se metodom:
     -eluiranja (adsorpciona hromatografija)

49.Organski rastvaraci. Mobilna faza kod podeone hromatografije na tankom sloju i kod podeone
     hromatografije u koloni

50.Kolorimetrijski izvor svetlosti:
   - Wolframova lampa-bela svetlost- polihromatsko zracenje

51.Polarimetrija: izvor svetlosti
     - izvor monohromatske svetlosti

52.Pri elektroforetskom razdvajanju smese Fe2+ i Fe3+ jona, koji od ova dva  jona ima vecu pokretljivost?
    - Fe3+
     Zasto?
   -zbog vece kolicine naelektrisanja i manjeg jonskog radijusa

53.Ag elektroda je:
   - elektroda II vrste54.Zaokruzi tacne odgovore:
   a) kalomelova elektroda sadrzi HgCl2
   b) kalomelova elektroda se koristi kao referentna
   c) potencijal kalomelove elektrode zavisi od aktiviteta ispitivanih jona
   d) Vistonov standardni element ima poznatu EMS

55. Kod Osvaldovog viskozimetra se meri:
   - vreme isticanja standarda i analize istih zapremina na istoj temperaturi

56. Lamber-Berov zakon predstavlja linearnu zavisnost:
   a) apsorbancije od     
   b) transparencije od c
   c) koncentracije od 
   d) apsorbancije od c
   e)  od apsorbancije
   f) otpora od c   


Offline Ksenija

  • Predstavnik III godine/ Osnivac Farmacija foruma
  • Atipicni farmaceut
  • ***
  • Posts: 546
  • Gender: Female
Odg: Pitanja sa ranijih pismenih ispita iz fizicke hemije
« Reply #7 on: 19-04-2007, 22:17:54 »
:cvet ovo je otkucana verzija ovih testova,inace ja sam polagala sad u aprilu i vecina pitanja je bila odavde

znaci pitanja su na ovu foru samo promenjeni br?
to mu dodje nesto kao histologija otprilike?

Offline nensy

  • Padobranac
  • *
  • Posts: 3
Odg: Pitanja sa ranijih pismenih ispita iz fizicke hemije
« Reply #8 on: 20-04-2007, 23:49:54 »
na tu foru, ali svakako treba iscitati praktikum i proraditi zadatke iz zbirke, umeju da preformulisu pitanja ali se sve svodi u principu na isto, samo teba malo razmisliti 

Offline biancaneve

  • Padobranac
  • *
  • Posts: 2
  • Gender: Female
  • flapflap
Odg: Pitanja sa ranijih pismenih ispita iz fizicke hemije
« Reply #9 on: 06-05-2007, 13:50:23 »
ups, can I ask something stupid...a to su pitanja koja ocekujemo na testu, tj.pitanja kakva smo spremali za vezbe?? nista preterano van toga, tipa deo uradite samostalno itd...

Offline tixy

  • Ambiciozni clan
  • ***
  • Posts: 97
  • Gender: Female
Odg: Pitanja sa ranijih pismenih ispita iz fizicke hemije
« Reply #10 on: 17-05-2007, 23:58:50 »
ta pitanja su lagana, ali takvih sad u predroku nece biti ni 10... ne znam zasto imam takav osecaj... :roll:

Offline max

  • Ambiciozni clan
  • ***
  • Posts: 64
Odg: Pitanja sa ranijih pismenih ispita iz fizicke hemije
« Reply #11 on: 17-11-2007, 01:57:07 »
sta je adsorpcija(pliz)?

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana