posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Mikrobiologija-pismeni ispit  (Read 14235 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline frckica-j

  • Moderator
  • Ultra mega giga forumas
  • ***
  • Posts: 1369
  • Gender: Female
Mikrobiologija-pismeni ispit
« on: 07-10-2008, 17:01:57 »

Pismeni ispit se sastoji iz 10 pitanja. Pitanja mogu biti u formi dopunjavanja, zaokruživanja i opisivanja. Uslov za prolaz su 5,5 bodova, a asistentkinje kažu da ne gledaju pravopisne greške i da nastoje da izvuku maksimum iz odgovora.  :K2:

Riješila sam da prekucam pitanja i većinu odgovora (iako je to mukotrpan posao) jer:
1-u testovima koje možete da nađete u skriptarnici imaju pitanja sa svih smjerova, tako da su tu i pitanja koja nama nisu potrebna (npr. iz imunologije);
2-ima dosta netačnih odgovora. Nastojala sam da ih ispravim, ali svako ko uvidi grešku neka mi je prijavi. Takođe, naićete na neka mjesta u kojima stoje prazni prostori jer nisam mogla da pronađem podatak, ili jedno od ponuđenih odgovora. Ako ih uspijete pronaći, prijavite mi! Hvala unaprijed!

PITANJA I ODGOVORI:

 1. Nabroj krvno-tkivne flagelate.
    Pripadaju rodovima: Leishmania (L. donovani, L. braziliensis, L. tropica)  i Trypanosoma (T. gambiense, T. rhodesiense, T. tropica).
 2. Koje su metode izolacije i dokazivanja virusa iz bolesničkog materijala?
    Laboratorijska dijagnostika se odvija na jedan od načina:
    -vizuelizacija virusa pomoću elektronskog mikroskopa,
    -detekcija virusnih antigena,
    -detekcija virusnog genoma,
    -izolacija virusa,
    -serološka dijagnostika.
 3. Prenos genetskog materijala konjugacijom vrši se kod:
    a) Escherichiae coli- konjugativni plazmidi,
    b) Enterococcus faecalis-konjugativni transpozoni.
 4. Suvi starilizator:
    160C za 120 min
    170C za 60 min
    180C za 30 min
 5.Šta je to anatoksin ili toksoid?
   Kada se na bakterijski egzotoksin djeluje formaldehidom, kiselinom ili toplotom, egzotoksin prelazi u netoksičan oblik: toksoid ili anatoksin.
 6. Faktori rasta za Haemofilus influenzae su:
    -faktor V-NAD-nikotinamin adenin dinukleotid-termolabilan
    -faktor X-hemin- termostabilan.
    Kultivacija na moždano-srčanom infuzionom agaru uz dodatak krvi, na 37C i pH=7,0.
 7. Tuberkulostatici II reda su:
    -PAS (paraaminosalicilna kis.), amikacin/kanamicin, etionamid, fluorohinoloni.
 8. Objasni razliku između baktericidnog i bakteriostatskog efekta.
    Baktericidni efekat ispoljavaju antibiotici koji dovode do smrti bakterijske ć.
    Bakteriostatski efekat ispoljavaju antibiotici koji zaustavljaju rast i razmnožavanje bakt.ć.
 9. Na kojoj podlozi Corinebacterium stvara kolonije za 12-20 sati?
    Na Leflerovom koagulisanom serumu.
10. Kako se zove podloga na kojoj se kultiviše Treponema pallidum?
    T.pallidum se ne može kultivisati u lab. uslovima, ali nekoliko ojeva se mogu održavati u testisima kunića.
11. Bacillus anthracis se boji PLAVO pa je GRAM POZITIVAN veličine ___________ raspoređen kao BACIL U LANCIMA, PODSJEĆA NA BAMBUSOVU TRSKU.
(Uopšteno: štapići su zaobljenih krajeva različitih veličina 0,3-2,2mikrometara x 1,2-7,0 (10,0)mikrometara.)
12. Nabrojati aseksualne spore!
    To su: artrospore, blastospore, hlamidospore, aleurije, sporangiospore i konidije.
13. Koja nematoda polaže jaja sa formiranim larvama?
    Enterobius vermicularis.
14. Nabroj 3 vrste hemolize i kako izgleda na krvnom agaru?
    -alfa-nepotpuna hemoliza-zelene boje;
    -beta- potpuna hemoliza-providna ili bjeličasta,
    -gama-nema hemolize.
15. Šta je zona inhibicije u antibiogramu?
    Zona inhibicije na antibiogramu (disk metoda ili metoda tablete) je zona oko diska filter hartije ili tablete u kojem nema porasta bakterija. Širina zone određuje osjetljivost bakterije na dati lijek.
16. Koje porodice virusa imaju 2-lančanu RNK?
    Reoviridae.
    Koje porodice virusa imaju jednolančanu DNK?
    parvovirusi.
17. Kojim biohemijskim testom se razlikuje Staph. od Strpt. i šta se njime utvrđuje?
    Koristi se katalaza test. Stafilokok je pozitivan.
18. Ko je vektor za bolest spavanja a ko uzročnik?
    Vektor je muva ce-ce (rod Colossina) a uzročnici su Trypanosoma gambiense i Trypanosoma rhodesiense.
19. Jaja oviviviparne ženke su SEGMENTIRANA (IMAJU FORMIRANU LARVU) a primjer ženke je ENTEROBIUS VERMICULARIS.
20. Koja je uloga vazdušng micelijuma?
    Omogućava reprodukciju.
21. Definiši pojam atenuacija!
    Atenuacija je smanjenje virulentnosti do gubitka patogenosti.
22. Definiši pojam prelazni domaćin parazita!
    Prelazni domaćin parazita je domaćin u kome parazit privremeno boravi, ali za parazita bitan dio života. (Def. preuzeta iz Opšte bakteriologije).
23. Sve tvrdnje za S. aureus su tačne osim:
    a) koagulaza je pozitivan
    b) boji se po gramu
    c) patogen jer proizvodi endotoksin
    d) osjetljiv na beta-laktame
    (Tačan odgovor je pod (c), jer je S. aureus Gr+ i stvara samo egzotoksin, a endotoksine posjeduju samo Gr- bakterije!!!)
24. Šta je infektivni oblik Chlamidiae?
    Elementarno tjelašce.
25. Kako se zovu bakterije koje podnose velike količine soli?
    Halotolerantne.
26. Šta izaziva Šagasovu bolest i ko je prenosnik?
    Izaziva je Trypanosoma cruzi, a prenose je stjenice iz rodova: Pastrongylus, Triatoma i Rhodnius.
27. Kako se bakterije dijele prema optimalnoj temperaturi?
    Dijele se na: psihrofilne, mezofilne i termofilne.
28. Koje hepatinske produkte napada Epidermophyton?
    Napada samo neobraslu kožu i nokte, ne napada dlaku. Lokalizacija: oko genitalija, na trbuhu oko pupka, ispod pazuha, između prstiju nogu i ruku, podlaktice, tabani, dlanovi, nokti.
29. Kako se zove parazit čije su ženke viviparne?
    Trichinella spiralis.
30. Kriva rasta i razmnožavanja i faze (Opšta bakteriologija, str. 46)
31. Sterilizacija u autoklavu (vrijeme, temperatura, pritisak).
    1,0 bar-121C- rutinska sterilizacija 15 min.
    2,2 bar-134C- starilizacija 3 min
32. Inokulacija u horioalantoisnu membranu?
    Koristi se za izolaciju i pasažu poks i herpes virusa kao i za kvalitativno određivanje virusa na osnovu broja plakova. Embrioni su stari 10-11 dana.
33. Koji je naziv 4 vrste biohemijskih reakcija koje se koriste za dokazivanje koligormnih bakterija?
    To je tzv. IMV i C test:
    I-dobijanje indola iz triptofana,
    M-reakcija metilcrvenog,
    V-Voges-Proskaureva reakcija,
    C-dokazivanje sposobnosti bakterije da koristi limunsku kiselinu i njene soli kao jedini izvor ugljenika.
34. Gdje se odvija seksualni a gdje asekualni vid razvoja uzročnika malarije?
    Seksualni se odvija u ženkama komarca roda Anopheles, a aseksualni kod čovjeka.
35. Neisseria gonorrhoeae  je GRAM NEGATIVNA bakterija, koja je DIPLOKOK, veličine 1 MIKROMETRA, oblika BUBREGA, raspoređena INTERLEUKOCITARNO.
36. Koje bakterije formiraju sporu?
    Striktni aerobi iz roda Bacillus, striktni anaerobi iz roda Clostridium, gram pozitivne koke iz roda Sporosarcina i vjerovatno Coxiella.
37. Na čemu se bazira razlika između G- i G+ bakterija?
    G- imaju više lipidnih komponenti u ć. zidu.
38. Šta su to protoplasti?
    Protoplasti su gram pozitivne bakterije koje su potpuno izgubile ć. zid.
39. Antituberkulotici I reda?
    Streptomicin, izonijazid, etambutol, rifampicin, pirazinamid.
40. C. diphteriae se boji po GRAMU +, citoplazma se boji u SMEĐE a metahromatske granule u PLAVO. Bakterije su ŠTAPIĆASTOG oblika, raspoređene u formi KINESKIH IDIOGRAMA ILI PRSTIJU ŠAKE.
41. Kojim biohemijskim testom se razlikuju patogene i apatogene stafilokoke i šta se njime utvrđuje?
    Koristi se koagulaza test. Koagulaza pozitivne stafilokoke su patogene, a negativne su uslovno patogene ili apatogene.
42. Koji je vektor bolestu Kala-azar a koji je uzročnik?
    Kala-azar uzrokuje Leishmania donovani, aprenose je nevidi iz roda Phlebotomus.
43. Oviparne ženke polažu NESEGMENTISANA JAJA  a primjer je ASCERIS LUMBRICOIDES.
44. Koja je uloga bazalnog micelijuma?
    Apsorpcijom obezbjeđuje hranu.
45. Faktor inhibicije za M. tuberculosis je NEDOSTATAK KISEONIKA.
46. Nabroj faze razmnožavanja virusa!
    Adsorpcija-penetracija-svlačenje (dekapsidacija)-biosinteza-sazrijevanje(sklapanje)-oslobađanje.
47. Nabroj seksualne spore!
    Askospore, zgospore i bazidiospore.
48. M. tuberculosis se boji po ZIEHL-NEELSENU pa je AARB (acidoalkoholnorezistentna bakterija) veličine_______, oblika LUČNO SAVIJENOG raspoređena KAO USAMLJEN BACIL, U VIDU SLOVA X,Y, Z ILI U MANJIM GOMILAMA..
49. Definiši pojmove: antiseptik, sterilizacija, dezinfekcija, pasterizacija!
    Antiseptik:dezinficijens za kožu, sluzokožu i tkiva.
    Sterilizacija: metod kojim se ubijaju ili uklanjaju svi živi organizmi.
    Dezinfekcija: metod kojim se smanjuje broj živih mikroorganizama.
    Pasterizacija: fizički metod sterilizacije vlažnom toplotom.
50. Sve tvrdnje za Toxoplasma gondii su tačne osim:
    a) može se dijagnostifikovati iz fecesa
    b) prolazi kroz plaventu
    c) izaziva meningoencefalitis kod imunokompromitovanih
    d) glavni izvor zaraze je feces mačke
    (Tačan odg. je pod (a) jer se za dijagnostiku koristi pljuvačka čovjeka.)
51. Mikroorganizmi se razmnožavaju u:
    a) embrion
    b) bjelance
    c) žumance
    d) amnionska vreća
    e) horioalantoisna membrana
    (Tačni odgovori su pod a i e.)
52. Larveni oblik E.granulosus se naziva CISTA HYDATIGENA a prenosnik je PAS.
53. Prenosnika nema:
    a) Toxoplasma
    b) Taenija sp.
    c) Trichomonas vaginalis
    (Tačan odg, je pod (C) jer se on prenosi direktno, interhumanim kontaktom.)
54. Zaokruži netačan odgovor:
    Protozoe i gljive su:
    a) eukarioti
    b) stvaraju energiju u mitohondrijama
    c) imaju flagele
    d) gljive imaju ć. zid a protozoe nemaju
    (Tačan odgovor je pod (c) jer protozoe imaju flagele, ali gljive nemaju.)
55. Fermentacija?
    To je metabolitički proces proizvodnje energije u kome organska jedinjenja služe i kao donori i kao akceptori elektrona.
56. Kod suvog mikroskopa preparati se boje...
    Preparati se ne boje, tj. providni su!
57. Zašto su jaja E. histolitica providna?
    Zato što ženka polaže jaja u perianalnim naborima, a nisu u fecesu pa nisu ni obojena žučnim bojama.
58. Aciklovir i ganciklovir se koriste za liječenje...
    Virusa iz porodice Herpesviridae, i to aciklovir za Herpes simplex virus a ganciklovir za citomegalovirus.
59. Koje antibiotike ne koristimo kod infekcija izazvanih mikoplazmama?
    Antibiotike koji sprečavaju sintezu ćelijskog zida jer mikoplazme nemaju ć. zid pa su stoga otporne na ove lijekove.
60. Zaokruži netačan odgovor kod virus HIVa!
    Dosta toga bude nabrojano, suština je da se HIV NE prenosi socijalnim kontaktom.
61. Infektivni oblik Enterobius vermikularis je:
    Jaje koje sadrži razvijenu larvu.
62. Koji virus se može dokazati kultivisanjem u amnionskoj vreći pilećeg embriona?
    Virus gripa.
63. Koja podloga se koristi za kultivaciju Mycobacterium tuberculosis?
    Loewenstein-Jansenova podloga.
64. Streptococcus se po Gramu boji PLAVO što znači da je G+.
65. E. coli je normalni stanovnik debelog crijeva kao i CLOSTRIDIUM.
66. Crni prišt izaziva: Bacillus anthracis.
    Psitakozu izaziva: Chlamidia psittaci.
    Pjegavi tifus izaziva: Rickettsia prowazeki a vektor je bijela vaš.
67. Mumps izaziva sve osim:
    a) pmeumoniju
    b) meningitis
    c) orhitis
    d) parotitis   
    (Tačan odg, je pod (a).)
68. Larveni oblik T.solium je: cysticercus cellulosa a T. saginata je cysticercus bovis.
69. Navesti 5 mehanizama djelovanja antibiotika!
    1. Inhibicija sinteze ć. zida;
    2. Inhibicija funkcije citoplazmatske membrane;
    3. Inhibicija sinteze proteina;
    4. Inhibicija sinteze nukleinskih kiselina;
    5. Inhibicija metabolizma folata.
70. Kako se zovu bakterije koje za svoj razvoj zahtjevaju povećan osmotski pritisak?
    Osmofili.
71. Za dugoročno skladištenje energije, mnogi mikroorganizmi sintetišu rezerve, polimerizacijom GLUKOZE u GLIKOGEN i SKROB, kao i POLI-BETA-HIDROKSIBUTERNU KISELINU. (Postoje i Ernest-Babesove granule koje su polifosfati.)
72. Koji virus se povezuje sa nastankom nazofaringealnog karcinoma?
    Epstein-Barr virus.
73. Ko je stalni a ko prelazni domaćin Echinococcus granulosus?
    Stalni: tanko crijevo psa, kojota, vuka.
    Prelazni: ovca, goveče, čovjek.
74. Bakterije koje za svoj rast zahtjevaju povećanu koncentraciju soli zovu se: HALOFILNE.
75. Dijagnostička metoda kod enterobijaze?
    NIH metod- traženje jaja u perianalnom otisku uzetom pomoću ljepljive celofanske trake.
76. Koji razvoji oblik malarije je infektivan za čovjeka?
    Sporozoit.
77. Građa spore? (Nabrojati!)
    1-srž spore
    2-citoplazmatska membrana
    3-sporin zid
    4-korteks spore
    5-omotač
    6-egzosporum
78. Patogene E. coli su:
    1-enterotoksigene E.coli (ETEC)
    2-enteropatogene E. coli (EPEC)
    3-enteroinvazivne E.coli (EIEC)
    4-enterohemoragične E.coli (EHEC)
    5-enteroagregativne (EaggEC)
79. Virusi se dijele binarnom diobom!
    NETAČNO!
80. Respiracija i vrste?
    Jedan od metabolizama energije koji se dijeli na:
    -aerobnu (krajnji primalac elektrona je kiseonik koji se pri tom redukuje do vode) i
    -anaerobnu (krajnji primaoci elektrona su karbonati, sulfati i nitrati-bez prisustva kiseonika.)
81. Šta su bakteriofagi i u kom procesu učestvuju?
    Bakteriofagi su virusi sa izraženim afinitetom za parazitiranje u ćeliji. Učestvuju u transdukciji-prenos genetskog materijala iz donorske u recipijentnu ćeliju posredstvom bakteriofaga kao vektora.
82. Koji antibiotici se vezuju za veću podjedinicu ribozoma?
    Kod bakterija je to podjedinica 50S. A antibiotici su: hloramfenikol, makrolidi, linkomicin i klindamicin.
83. Koja su dve hemolizina streptokoka i po čemu su podijeljena?
    1-Streptolizin O: osjetljiv na dejstvo kiseonika, superantigen, aktivan samo u redukovanom obl. a dovodi do stvaranja ASO (antistreptolizin O antitijela) koji su markeri hronične streptokokne infekcije;
    2-Streptolizin S- stvara se u prisustvu seruma, djeluje na T-limfocite (ne indukuje sintezu antitijela), ima jače izraženu hemolizu.
84. U kom obliku se plazmodijum prenosi na domaćina?
    U obliku sporozoita.
85. Rezidualna flora?
    -Se sastoji od relativno konstantnih mikroorganizama koji se u određenom životnom dobu normalno nalaze u određenim dijelovima tijela, a ako se poremeti, brzo se restituiše.
86. Tranzitorna flora?
    -Se sastoji od apatogenih ili uslovno patogenih mikroorganizama koja nastanjuju kožu ili sluzokožu u toku od nekoliko sati, nedelje, dana (znači neki vremenski period) i potiče iz okoline i nije stalno prisutna.
87. Na šta intracelularno djeluje C. diphteriar?
    Na sintezu proteina.
88. Ko je uzročnik favusa?
    Trichophyton schoenleini.
89. Nabrojati najmanje 3 virusa uzročnika malignih oboljenja!
    Papiloma virusi, Epštajn-Barr virus, HIV, Citomegalovirus, Hepatitis B.
90. Djelovanjem penicilina na G+ bakterije dolazi do gubitka ć.zida i nastaje PROTOPLAST.
91. Kakav je opis flagela kod Salmonellae?
    Peritrihijalan.
92. Definicija i opis pasterizacije mlijeka?
    Pasterizacija je fizički metod sterilizacije vlažnom toplotom. Ubija većinu vegetativnih oblika patogenih bakterija (ali preživljavaju spore i neki vegetativni oblici). 62,8C za 30 min, ili 71,7C za 15 sekundi. Ohladiti i čuvati na T<10C.
93. Koja tvrdnja za viruse nije tačna?
    a) ne mogu da žive van organizma
    b) imaju lipoproteinski omotač koji nastaje od domaćinove ćelije
    c) razaraju domaćinovu DNK
    (Tačan odg. je pod (c) jer oni ne razaraju domaćinovu DNK nego se ugrađuju u nju i koriste je za replikaciju svog sopstvenog genoma.)
94. Šta ne posjeduju Neisseria gonorrhoeae i N. meningitidis?
    Kapsulu i spore.
95. Mycobacterium tuberculosis-na podlozi se očekuje rast za:
    a) 24h
    b) 48-72h
    c) 2 nedelje
    d) 4-6 nedelja
    (Tačan odg, je pod (d).)
96. Corynebacterium diphteriae stvara 3 tipa kolonija?
    Na K-teluritu (Clauberg II) razvijaju se tri tipa kolonija koje stvaraju 3 biotipa C.diphteriae: gravis, intermedius i mitis.
97. Escherichia coli se boji crveno što znači da je Gr-, oblika pravih štapića, dimenzija 1-15 mikrometar x 2-4 mikrometra raspoređena pojedinačno, u paru ili nepravilno.
98. Hemijske metode sterilizacije?
    Sterilizacija gasom (etilen oksid, formaldehid) ili tečnostima (glutaraldehid, persirćetna kiselina, stabilizovani vodonik-peroksid).
99. Koji su stadijumi distomatoze?
    1-toksiinfekciozni
    2-infekciozni
100.Koje oboljenje izaziva Ancylostoma duodenale?
    Ankilostomijazu.
101.Infektivni obl. Trichomonas vaginalis?
    Trofozoit.
102.Uloga proteina II kod Neisseriae gonorrhoeae?
    Olakšava kolonizaciju i otežava spiranje gonokoka mlazom urina ili vaginalnim sekretom.
103.Koji od ponuđenih odgovora nema antigena svojstva?
    a) pili
    b) kapsula
    c) flagele
    d) peptidoglikan
    (Tačan odg. je pod (d).)
104.Normalna mikrobna flora?
    Pojam "normalna mikrobna flora" označava populaciju MO koji nastanjuju kožu i mukozne membrane zdravih osoba.
105.Toksični kompleks B.anthracisa čine:
    1-protektivni antigen (PA)-protein i imunogen;
    2-letalni faktor (LF)-imunogen;
    3-edemski faktor (EF)-lipoprotein, imunogen, djeluje antifagocitno i ima osobine adenilatciklaze.
106.Klinički oblici antraksa?
    Kožni, plućni i crijevni antraks.
107.Koja podloga se koristi za kultivaciju Candide albicans?
    Sabouradov agar.
108.Staphylococcus aureus se po Gramu boji plavo, što znači da je Gr+, oblika je koke a veličine 0,8-1,2 mikrometra, raspoređen u grozdove.
109.Mycobacterium tuberculosis se boji tehnikom po Ziehl-neelsenu pri tome je obojen crveno a sve ostalo se boji plavo.
110.Koja su složena bojenja?
    Ona u kojima se koristi više od jedne boje. (Ako se koristi jedna, to su prosta bojenja.) Složena bojenja su: po Gramu, po  ZN, po Giemsi...
111.Šta je sferoplast?
    To su GR- bakterije koje su izgubile ćelijski zid, ali nepotpuno jer ostaje dio peptidoglikana koji služi kao matrica za sintezu ostatka ć.zida ukoliko se bakterija opet nađe u povoljnim uslovima.
112.Infektivni obl. Enterobius vermicularisa je: jaje sa već formiranom larvom.
113.Opisati metod bojenja po Ziehl-Neelsenu (ZN) i šta se njime boji?
    -Fiksiran preparat se boji koncentrovanim rastvorom karbol-fuksina tako da se cio preparat prekrije bojom. Zatim se zagrijava nad plamenikom do pojave pare. Boja ne smije proključati. Zagrijavanje ponoviti 3 puta (ukupno vrijeme postupka oko 5 min.)
    -Odbojavanje se vrši kiselim alkoholom (30 sec.) zatim se alkohol odlije.
    -Isprati vodom (uklanja se višak alkohola).
    -Kontrastno obojiti metilenskim-plavim-1 min.
    -Odliti boju, isprati vodom, osušiti i mikroskopirati.
    ZN metoda bojenja se koristi za bojenje AARB (acidodlkoholno rezistentnih bakterija) i one se boje crveno a sve ostalo na preparatu je u različitim nijansama plave.
114.Kako djeluju UV zraci na bakterije?
    UV zraci se koriste kao fizička metoda sterilizacije. Koriste se UV zraci talasne dužine 253,7nm. Dovode do stvaranja pirimidinskih dimera (timin-timin dimera) koji onemogućavaju sparivanje baza što rezultuje inhibicijom sinteze DNK. Ali bakterije imaju enzime koji ispravljaju ove nepravlnosti.
115.Koji je najznačajniji faktor virulencije kod Streptococcus pneumoniae?
    Kapsula.
116.Koja supstanca se stavlja na LJ podlogu kako bi se inhibirao rast svih drugih bakterija i poboljšao rast Mycobacteriuma?
    Malahit zeleno.
117.Kako se zove enzim koji razgrađuje vezu između N-acetilglukozamina i N-acetilmuraminske kiseline u ć. zidu bakterija?
    Lizozim.
118.Zašto u fazi usporenog rasta bakterija dolazi do slabijeg razmnožavanja bakterija?
    Ovoj fazi prethodi faza eksponencijalnog rasta, gdje bakterije crpe sve potrebne sastojeke iz podloge (hranljive supstance, izvore ugljenika, faktore rasta isl.) a nagomilavaju se otpadni produkti što sve dovodi do opadanja stope rasta i usporavanja razmnožavanja. Takođe, tada dolazi i do uginuća nekog broja bakterija.
119.Sve je tačno osim:
    a) spore svoj opstanak obezbjeđuju visokim stepenom metabolizma
    b) spore obrazuju Gr+ štapići
    c) spore sadrže manje vode od vegetativnih bakterija
    d)
    (Tačan odgovor je pod (a).)
120.Sve je tačno osim:
    a) Ch. trachomatis ima više serotipova od Ch. psittacikoja ima 1 serotip
    b) Chalmidiae imaju DNK, RNK i ćelijski zid
    c) Chlamidiae uglavnom prenose artropode
    d)
    (Tačan odg. je pod  (c). Hlamidije se prenose direktnim kontaktom.)
121.Napisati razlike između bakterijskih kolonija!
    Oblik, veličina, uzdignutost, ivice, izgled, površine, prozračnost, konzistencija, boja, hemoliza, pokretljivost.
122.Koja se vakcina daje odmah po rođenju?
    a) HIV
    b) CPV
    c) hepatitis B
    d) Haemophilus influenze
    (Tačan odg. je pod (c), ali po rođenju se daje još jedna vakcina: BSG-protiv tuberkuloze).
123.Sve je tačno osim:
    a) Čovjek se može zaraziti Trichinellom spiralis ako jede nedovoljno termički obrađeno meso
    b) Trihinelozu izaziva trematoda
    c) može se dijagnostifikovati biopsijom mišića
    d) eozinofilija je uobičajena pojava
    (Tačan odg. je pod (b) jer T.spiralis nije trematoda već nematoda.)
124.Sve je tačno osim:
    Kod virusa HIVa sekundarnu infekciju mogu da izazovu... Nabrojano je par MO ali tačan odgovor je Trichinlla spralis, jer ona ne izaziva infekciju kod imunodeficijencije, nego izaziva cisticerkozu ako se unese u organizam bez obzira na stanje imunog sistema.)
125.Zaokruži netačan odgovor:
    a) u kolonu su najčešće smještene anaerobne bakterije
    b) bakterije normalne flore sprečavaju kolonizaciju patogenim bakterijama
    c) gljive ne čine normalnu mirkofloru
    d) mikroorganizmi su uvijek smješteni na površini kože
    (Ne znam koji je tačan odgovor na ovo pitanje. Pod (a) i (d) su sigurno tačne tvrdnje. Negdje sam našla podatak da bakterije normalne flore mogu da spriječe naseljavanje nekih patogenih bakterija, a i da gljive ne čine normalnu floru, iako su me ubjeđivali u suprotno... Ko zan odgovor, neka ga postuje...)
126.Koja podloga se koristi za kultivaciju Mycobacterium tuberculosis i šta se stavlja u podlogu da inhibira rast ostalih mikroorganizama?
    Koristi se Lowenstein-Jansenova podloga (LJ), a kao inhibitor rasta ostalih MO se koristi malahit-zeleno.
127.Streptococcus se po gramu boji plavo što znači da je G+.
128.Optički mikroskop je omogućio mikroskopiranje u:
    -Svijetlom, tamnom, finom kontrastnom polju i fluorescentno mikroskopiranje.
129.Diferencijalna podloga za laktoza pozitivne i laktoza negativne podloge je: ENDOAGAR.
130.Podloga za rikecije je:
    -kultura pilećeg embriona;
    -kontinuirane linije ćelija (mišji limfoblasti, mišje L ćelije i ćelije majmunskog bubrega).
131.Navedi bar 4 osobine dokazivanja virusa u kulturi ćelije!
    Citopatogeni efekat, hemadsorpcija, hemaglutinacija i interferencija.
132.Sve je tačno osim:
    a) u prvom trimestru trudnoće virus rubele ostavlja posledice po dijete
    b) aciklovir je lijek kojim se liječe kongenitalne komplikacije rubele
    c) majka tvrdi da nije prenijela rubelu ali ipak ima neutrališuća antitijela
    d)
    (Tačan odg. je pod  (b) jer se aciklovir ne koristi za liječenje rubele nego nekih bolesti izazvanih Herpesvrirdama, naročito za liječenje oboljenja Herpes simplex virosom.)
133.Gdje se Leishmania donovani nalazi u čovjeku?
    U monocitima, polimorfonuklearnim leukocitima i endotelnim ćelijama.
    Leishmania tropica u kožnim lezijama i na površini čovjeka.
134.Transpozibilni elementi su:
    -insercione sekvence;
    -transpozoni;
    -transpozoni udruženi sa bakteriofagom.
135.Embrion Fasciolae hepaticae se zove MIRADICIUM a infektivni oblik METACERKARIJA.
136.Direktne metode dokazivanja virusa?
    To su metode direktnog brojanja u elektronskom mikroskopu:
    -negativni kontrast;
    -difuzija u agru;
    -pseudoreplika;
    -imunoelektronska mikroskopija;
    -ultratanki rez.
137.Indirektne metode dokazivanja virusa?
    To su metode dokazivanja prisustva antitijela:
    -RIA-radioimunoesej;
    -EIA-enzimski imunoesej;
    -IF-imunofluorescencija;
    -Nt-test neutralizacije;
    -CF-test fiksacije komplementa;
    -Hi-test inhibicije hemaglutinacije.
138.Rifampicin djeluje na:
    -inhibira DNk zavisnu RNK polimerazu i inhibira sintezu RNk.
139.Fluorohinoloni djeluju na:
    -inhibišu sintezu i replikaciju DNK vezujući se za A podjejinicu DNK-giraze.
140.Šta napada Mycrosporum a šta Trichophyton?
    Napadaju dlake, tj. kosmate dijelove kože, glave naročito!
141.Šta je to egzaltacija?
    Povećanje virulentnosti.
142.Koje su laktoza negativne enterokoke? (Nabrojati barem 3)
    Salmonella, Shigella, Yersinia, Proteus, Providencia, Morganella.
143.Trematoda koja ima odvojene polove?
    Schistosoma duodenale.
144.Nesegmentisana jaja su kod oviparnih ženki a predstavnik je Ascaris lumbricoides.
    Ako se u jajetu nalazi formirana larva onda su to oviviviparne ženke i predstavnik je Enterobius vermicularis.
    Viviparne ženke su one koje polažu žive larve i to je Trichinella spiralis.
145.Šta je to bifazni micelijum?
    To je miscelijum koji ima dvije faze razvoja:
146.Šta je to AARB i šta ih karakteriše?
    AARB su acidoalkoholnorezistentne bakterije a karakteriše ih veliki procenat lipidau ć.zidu koji im daje rezistenciju na alkohole i kiseline pa se boje po ZN.
147.Za izolaciju virusa se upotrebljavaju:
    -ćelijske kulture;
    -inokulacija u embrione;
    -inokulacija u eksperimentalne životinje.
148.Položaj spore kod Clostridium tetani?
    Terminalan pa bakterija podsjeća na čiodu  ili teniski reket.
149.Kod kojih virusa se javljeju Negrijeva tjelašca?
    Kod virusa bjesnila-Lyssavirusa.
150.Šta je titar seruma?
    Titar seruma je vrijednost najvećeg razrijeđenja seruma u kojem je određena serološka reakcija pozitivna.
151.Kako se zove embrion Echinococcus granulosusa?
    Heksakant ili onkosfera.
152.Podjela bakterija prema ugljen-dioksdu?
    -Litotrofne (autotrofne)-koriste CO2 kao izvor ugljenika.
    -Heterotrofne (organotrofne)-ne koriste CO2 već organska jedinjenja kao izvor ugljenika.
153.Podjela bakterija prema osmotskom pritisku?
    Osmofilne: zahtjevaju povišen osmotski pritisak.
    Osmotolerantne: podnose povišen osmotski pritisak.
154.Hijaluronidaza ili faktor prodornosti?
    Hijaluronidaza razgrađjuje hijaluronsku kiselinu koja je sastavni dio međućelijske supstance i pomaže širenju MO kroz tkiva.
155.Podjela bakterija u odnosu na O2?
    Striktni anaerobi, Aerotolerantni anaerobi, fakultativni anaerobi, striktni aerobi i mikroaerofilne bakterije.
156.Koje bolesti suzbijaju vakcine:
    HBV-hepatitis B;
    Di-Te-difteriju i tetanus (Di-Te-Per još suzbija i pertusis, odnosno veliki kašalj);
    MMR-mumps, morbili i rubela.
    BSG-tuberkulozu
    OPV-oralna polio vakcina
    IPV-inaktivisana polio vakcina (Salkova vakcina)
157.Šta su to koliformni bacili?
    Pripadnici rodova Escherichia, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter I Seratia su Koliformni bacili. Dio su normalne crijevne flore ljudi i životinja i oni su indikatori fekalne kontaminacije. Zajednička osobina im je da fermentuju laktozu.

Opisi:
1-Lyssaviridae (genom, jazgro, omotač)
2-Togaviridae
3-Virus influence
4-Virion (uopšteno)
5-Streptococcus pyogenes-morfologija i kulturelne osobine
6-Streptococcus pneumoniae-morfologija i kulturelne osobine
7-Staphylococcus aureus-morfologija i kulturelne osobine
8-Bacillus anthracis-morfologija i kulturelne osobine
9-Mycobacterium tuberculosis-morfologija i kulturelne osobine
10-Opisati AARB
11-Rickettsiae-morfologija i kulturelne osobine
12-Neisseria gonorrhoeae i N. meningitidis-morforlogija
13-Escherichia coli-morfologija i kulturelne osobine
14-Clostridium perfringens-morfologija i kulturelne osobine
15-Corynebacterium diphteriae-morfologija i kulturelne osobine
16-Treponema pallidum-morfologija
17-Giardia lamblia-morfologija
18-Trypanosoma sp.-morfologija
19-Razvojni ciklus izazivača malarije
20-Ascaris lumbricoides-morfologija odraslog ascarisa i opis jajeta
21-Taenija solium-opis odraslog primjerka, ciste, jajeta i uterusa
22-Taenia saginata-opis odraslog primjerka, ciste, jajeta i uterusa
23-Enterobius vermicularis-opis odraslog primjerka, ciste, jajeta i uterusa
24-Fasciola hepatica-opis odraslog promjerka i jajeta
25-Toxoplasma gondii-morfologija
26-Pediculus humanus-morfologija
27-Razlika između Eulexa i Anophelesa
28-Candida albicans-kulturelne osobine
29-Kulturelne osobine Shigellae i Salmonellae
30-Opis aseksualnih spora

Napomena: Može dati samo dio jednog od ovih pitanja, recimo polni ciklus razmnožavanja kod malarije ali i uopredni opis neke osobine kod dvije slične vrste: npr. opis uterusa kod T. saginate i T. solium.
« Last Edit: 13-11-2008, 16:25:43 by frckica-j »


Offline frckica-j

  • Moderator
  • Ultra mega giga forumas
  • ***
  • Posts: 1369
  • Gender: Female
Odg: Mikrobiologija-pismeni ispit
« Reply #1 on: 13-04-2009, 18:06:06 »
Dakle ovo je definitivno:

PISMENI JE UKINUT!!!


A ja se ubila kucajući ovo!  a005

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana