Ispitni rokovi-decembar 2008. god.

Started by frckica-j, 05-11-2008, 13:56:38

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

III GODINA

MIKROBIOLOGIJA
Samo usmeni ispit æe biti odr¾an u ovom roku!
Prijave treba predati u petak, 28.11. u 12.00h na katedri za mikrobiologiju na staroj lokaciji. Rok poèinje od ponedeljka, 1.12. 2008.god.

FARMACEUTSKA HEMIJA Novo
Ispit æe biti odr¾an 26.12. a taèno vrijeme i mjestoæe biti istaknuti naknadno.
Na oglasnoj ploèi postoji papir na koji treba da se upi¹u zainteresovani studenti do 19.12.

IV GODINA:

ANALITIKA LIJEKOVA:
Ispit: 10.12.-termin i lokacija u dogovoru sa asistentom.

FARMAKOLOGIJA:
Studenti koji su polo¾ili pismeni i praktièni ispit iz farmakologije a ostao im je usmeni kod profesorice ©atare, mogu polagati usmeni u terminu 1-5 decembra. Van ovih termina neæe biti moguænosti polaganja usmenog ispita kod profesorice ©atare.

Novo
Test i receptura: 15.12. u 13:00h u amfiteatru M.F.

ISTORIJA FARMACIJE SA ETIKOM
Ispit æe se odr¾ati 1.12. u 10.00h u dekanatu.

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA SA BIOFARMACIJOM Novo

Konsultacije i prijava ispita: 15.12. u 10.00h u zgradi Stomatologije
Test (za studente koji izlaze 4. put i vi¹e) 16.12. u 8.00h u zgradi stomatologije
Prakrièni ispit 16.12. u 9.00h u laboratoriji na Poljoprivrednom fakultetu
Napomena: na prijavljivanje ispita doæi obavezno lièno, i ponijeti indeks na uvid kao i uplatnicu (za one studente koji izlaze treæ ili vi¹e puta)!!!

BROMATOLOGIJA Novo
Kookvijum: 15.12. u 15.00h na Staroj lokaciji
Pismeni ispit: 15.12. u 15.00h na Staroj lokaciji
Usmeni ispit: 17.12. u 18.00h na Novoj lokaciji
Prijave do 15.12.
V GODINA

TOKSIKOLO©KA HEMIJA:
1.12. u 10.00h na novoj lokaciji u kabinetu profesora Jokanoviæa.

OSNOVI INDUSTRIJSKE FARMACIJE I KOZMETOLOGIJE Novo
Ispit: 16.12. u 12:30 h u zgradi stomatologije u Kampusu
-prijave predati do 12.12. u studentsku slu¾bu

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Novo
15.12. u 12:30h u zgradi stomatologije u Kampusu
-Prijave predati u studentsku slu¾bu do 10.12.