Izmena Zakona o visokom obrazovanju

Started by Bred, 19-07-2010, 21:53:10

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, student mo¾e da se u narednoj ¹kolskoj godini finansira iz bud¾eta, ako u ¹kolskoj 2009/2010, odnosno 2010/2011. godini ostvari najmanje 48ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata èije se studije finansiraju iz bud¾eta.
Prema istom Zakonu, ne ogranièava se broj polaganja ispita na tri puta. Student mo¾e tra¾iti (ali i ne mora) da posle tri neuspela polaganja istog ispita pola¾e ispit pred komisijom.

http://pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2010/07/09/obavestenje/