Uslovljenost ispita

Started by hulio_salinas, 12-11-2007, 21:18:47

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

hulio_salinas

Danas je bilo odr¾ano Veæe II godine i iskoristili smo priliku da pitamo ¹ta je sa ovom temom.

Uslovljenost postoji za ispite iz razlièitih godina. U toku iste godine, uslovljenost ne postoji. Da ne bi bilo nedoumica, napisaæu vam spisak uslovljenih predmeta.

Analitièka hemija II -  uslov: Op¹ta i neorganska hemija
Farmaceutska hemija I - uslov: Fizièka hemija, Op¹ta i neorganska hemija
Fiziologija - uslov: Biologija sa humanom genetikom, Anatomija, Histologija
Imunologija - nema uslov
Instrumentalne metode - uslov: Fizièka hemija
Op¹ta biohemija - uslov: Organska hemija II

©to se tièe studenata koji su pre¹li na Bolonju, za sada je ovakva situacija. Danas nisam uspeo da postavim pitanje za vas, jer su me profesori malo zbrzali. Izvinite zbog toga. Sutra æu otiæi da se raspitam, pa æu vam dati obave¹tenje na forumu. Takoðe, obavestiæu va¹e predstavnike.

M@zz@

A da li onda mogu da se polazu bar kolokvijumi iz druge godine ako je uslov neki ispit iz prve koji nismo dali?

nasty girl