Ispitni rokovi-januar/februar 2009.

Started by frckica-j, 13-01-2009, 17:39:53

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

PRVA GODINA

OP©TA I NEORGANSKA HEMIJA

Usmeni dio: 22.01. u 10.00h
            23.01. u 9.00h (starije generacije)

            02.02. u 10.00h
            03.02. u 9.00h (starije generacije)
Usmeni dio ispita æe se odvijati u ©umarskom fakultetu!

Stehiometrija
: 26.01.-mjesto i termin æe biti objavljen naknadno.---> Na zahtjev studenata, stehiometrija je odgoðena za 29.01.!!!
Prijava: 19.01. u 10.00h u zgradi stomatologije.

BIOFIZIKA

Redovni rok
Prijava: 12. i 13. januar 11.30-13.00h
Praktièni kolokvijum: 19.-21. januar prema rasporedu koji se nalazi na oglasnoj ploèi katedre za biofiziku.
Test: 23.1. u 17.00h u amfiteatru Pravnog fakulteta

Dopunski rok
Prijava: 26.01. u terminu 11.30-13.00h.
Praktièni kolokvijum: 27. i 28. januar prema rasporedu koji æe biti naknadno istaknut.
Test: 30.01. u 17.00h u amfiteatru Pravnog fakulteta.

Napomena: Za prijavu ponijeti: ovjerenu prijavu ispita, uplatnicu (za studente koji izlaze èetvrti put ili vi¹e od toga), index na uvid i 2 dvolisnice formata A4.

ANALITIÈKA HEMIJA

Usmeni i usmeni ispit æe biti odr¾an 04.02. u 16.00h u zgradi Poljoprivrednog fakulteta.
Termin za rezultate i za sledeæi usmeni æe biti dogovoren u toku ispita.DRUGA GODINA


FIZIÈKA HEMIJA

Pismeni ispit (sem generacije 2007/08) æe biti 17.2.2009. godine.
Prijava: 12.02. u 10.00h u zgradi stomatologije.
Generacija 2007/08.:ispit je 13.02. i 27.02. u 10.00h u zgradi Poljoprivrednog fakulteta. Ispit neæe biti odr¾an na toj lokaciji nago u zgradi Tehnolo¹koh fakulteta u 10.00h. novo

MIKROBIOLOGIJA

Samo za Bolonjce!!!
Praktièni ispit: 22., 23. i 26. 01.-raspored polaganja je na glavnoj ploèi na institutu za mikrobiologiju.
Test: 29.01. u predavaoni zgrade stomatologije i to:
12.00-13.00h I, II i dio III grupe
13.00-14.00h IV,V i ostatak III grupe
(raspored na oglasnoj ploèi instituta)

FIZIOLOGIJA

Samo za Bolonjce!!!Studenti III semestra.
Test-kolokvijum æe biti odr¾an 27.01. u 13.00h u Kampusu.TREÆA GODINA

MIKROBIOLOGIJA

Nebolonjci!!!

Prijave 02.02. u 10.00h u institutu.
Test: 03.02. u 09.00h.
Predispitne vje¾be: 04.02. i 05.02. po naknadno utvrðenom rasporedu.
Praktièni: 06.02. po naknadno utvrðenom rasporedu.
Raspored kandidata za usmeni ispit æe biti naknadno utvrðen.

FIZIOLOGIJA
Prijava: 28.01. u terminu 10.00-11.00h-kancelarija na I spratu na novoj lokaciji.
Spisak polaganja æe biti 30.01. u 12.00h.
Ispit æe poèeti 02.02. 2009.
Napomena: na praktièni ispit je obavezno donijeti: mantil, papir, grafitnu olovku, gumicu, trougao, uglomjer jer bez ovoga student ne mo¾e pristupiti polaganju ispita.

IMUNOLOGIJA
Ispit æe biti 03.02. u 17.00h

FARMACEUTSKA HEMIJA
Ispit: 23.01. u 17.00h na Poljoprivredno fakultetu. Studenti koji ¾ele da izaðu na ispit treba da se upi¹u na papir koji je zalijepljen na oglasnoj ploèi, najkasnije do 21. januara.
Test: (praktièni dio I) za sudente V semestra koji nisu polo¾ili u decembru æe biti u petak 23.01. u 17.00h na Poljoprivrednom fakultetu.

FARMAKOGNOZIJA
novo
Prijava ispita: do 04.02.
Praktièni ispit: 6-11.02. a termini æe biti objavljeni naknadno.
Usmeni: 20-22.02.2009.ÈETVRTA GODINA


BROMATOLOGIJA


Kolokvijum: 15.01. u 15.15h-stara lokacija
Pismeni ispit: 16.01. u 15.15h na staroj lok.
Usmeni ispit: 21.01. u 18.00h na novoj lok.
Ovjerene prijave potrebno je predati asistentu 16.01. u 15.15h na staroj lokaciji.

novo
Pismeni ispit: 13.2. u 15.15h na staroj (ali provjeriti u toku dana sa asistenticom da li je uspjela da naðe bolju lokaciju)
Usmeni: 26.02. (jo¹ ne znam taèan datum, staviæu kad saznam).


FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA SA BIOFARMACIJOM

Konsultacije i prijave: 16.01. u 17.31h na Poljoprivrednom fakultetu
Praktièni ispit: 21.01. u 10.00h u hemijskoj laboratoriji na Poljoprivrednonm fakultetu
Usmeni: 30.1. u 9.00h u zgradi stomatologije

FARMAKOLOGIJA

Pismeni ispit je 26. januara a taèno vrijeme i mjesto æe biti naknadno objavljeni.
Napomena: svi planirane ispitne rokove u ¹kolskoj 2008/09 godini mo¾ete pogledati ovdje. (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,15916.0.html)
Pismeni je 26.01. u 13.00h.
Prijave prdati najkasnije do 22.01. u studentsku slu¾bu.

PATOFIZIOLOGIJA
Ispit æe biti u periodu 04.-14. februara.

ISTORIJA FARMACIJE SA ETIKOM
Svi koji su zaintersovani za ovaj ispit treba da se jave asistentu Sa¹i Nikoliæu do 16.02. a ispit æe biti krajem februara ili poèetkom marta!PETA GODINA

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
Ispit æe biti u èetvrtak 29.01. u 16.00h na Poljoprivrednom fakultetu. Prijave predati u studentsku slu¾bu najkasnije do 22.01.2009.god.

OSNOVI INDUSTRIJSKE FARMACIJE I KOZMETOLOGIJE
Ispit æe se odr¾ati 30.01. u 9.00h u zgradi stomatologije. Prijave predati najkasnije do 22.01. u studentsku slu¾bu.
Konsultacije pred ispit:
Kod ass. Sonje Torbice: 21.01. u 13.00h u zgradi stomatologije.
Kod prof. Vulete 29.01. u 15.00h na Poljoprivrednom fakultetu.

TOKSIKOLO©KA HEMIJA

Ispit je 29.01. u 11.30h u kabinetu br. 45.
Studenti koji nisu dobili potpise treba tada da doðu po njih!

Ispitni rok u februaru: novo
26.02. u 9.00h na Novoj lokaciji!

frckica-j

HITNO!!!

Ispit iz Istorije farmacije sa etikom æe biti sutra u 10.00h na Novoj lokaciji!!!

Da ne bi bilo vi¹e zabune, poslala sam asistentu Sa¹i mejl i on je kontaktirao profesora i profesor mu je rekao tacne podatke!!!