Medicinijada

Started by frckica-j, 07-03-2009, 14:07:34

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

  OBAVJE©TENJE   

       Obavje¹tavamo sve studente da æe ovogodi¹nja „Medicinijada“ biti odr¾ana od 13. do 18. maja u Budvi.
        Cijena je 240 km. U cijenu nije uraèunat prevoz ali æe prevoz biti obezbijeðen od strane SSMF-a i Medicinskog fakulteta.
        Broj mjesta je ogranièen.