Podsetnik - Pra¹kovi

Started by tarantulica, 09-11-2007, 16:31:05

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tarantulica

PRA©KOVI


sito 0,75  (IV) – pulvis grossus
sito 0,30  (V)   – pulvis subtilis
sito 0,15  (VI) – pulvis subtilissimus

Sulfur depuratum – jedini S koji mo¾e da se koristi za u pra¹kovima za peroralnu upotrebu (ne sadr¾i As kao oneèi¹æenje)I
npr: "Magistralno propisan (oficinalan po PhJugIV, FMIII...) slo¾en (prost) nepodeljen (podeljen) pra¹ak za unutra¹nju (spolja¹nju) upotrebu, propisan metodom divizije (dispenzije)"

prost pra¹ak = sadr¾i 1 aktivnu supstancu (i sredstvo za dopunjavanje)
slo¾en pra¹ak = sadr¾i 2 i vi¹e aktivnih supstanci


II
Svaka supstanca:
1. gde je oficinalna (PhJugII, PhJugIV...), ako je † ili †† to napisati, opis, inkompatibilnost (npr. metanol i kamfor), èuvanje
   K2HPO4 – u Extra Ph
   MgCO3 – u Extra Ph
Manitol – ExtraPh
Aerosil - visokodisperzni (koloidni) silicijum dioksid, Silici oxidum colloidale – u ExtraPh
2. izraèunavamo kolièinu supstanci u preparatu (npr ako je propisano za 1 pra¹ak, a mi pravimo 5, sve mno¾imo sa 5). Ako je masa pojedinaènog pra¹ka manja od 0,2 onda se dopunjuje do 0,5g.
3. proveravamo da li je sve merljivo, da li treba da se pravi triturat
4. provera doza i srednjih koncentracije – prvo u Ph i FM. Uvek proveravaj koncentracije sa istim tipom preparata ("u pra¹kovima"). ZnO – u FMIII Acidi benzoici pulv. compositi koncentracija ZnO je 45%, na nju se pozivaj. Benzojeva kiselina – s.c. u PhJug IV nije propisana, za koncentraciju se pozivamo na isti ovaj recept iz FMIII gde je benzojeva kiselina 6%. Sredstvima za dopunjavanje se ne proveravaju koncentracije. Ako je doza aktivne supstance prekoraèena, smanjuje se i ako je u pitanju podeljeni pra¹ak laktoza se ne smanjuje (ako je ukupna masa pojedinaènog pra¹ka veæa od 0,2), a ako je u pitanju nepodeljen pra¹ak, i laktoza se koriguje
5. uloga u preparatu i delovanje
sredstvo za dopunjavanje (konstituens):
laktoza, skrob, manitol – ako je pra¹ak za unutra¹nju upotrebu (ako ne pi¹e => laktoza)
Talk i kaolin (sterilisani) – ako je pra¹ak za spolja¹nju upotrebu
Aerosil – pobolj¹ava fizièke osobine pra¹ka
Talk - adsorbens


III
izrada:
1. ako je potrebno supstance se ispulverizuju pistilom u tarioniku
2. ako je preparat za spolja¹nju primenu pra¹kovi se proseju (0,15 ili 0,3)
3. na vagi se na plastiènim karticama odmere pra¹kovi
4. u tarionik se dodaju supstance po rastuæim masama *)
5. supstance se me¹aju u tarioniku uz pomoæ pistila, s desna na levo
6. povremeno se u toku me¹anja poma¾emo plastiènom karticom skidajuæi slepljene èestice pra¹ka sa zidova tarionika i pistila
7. ako je preparat za spolja¹nju upotrebu gotov pra¹ak se poseje kroz sito 0,15 ili 0,3 i prome¹a plastiènim karticama
8. ako su podeljeni pra¹kovi dele se:
1) svaku pojedinaènu dozu posebno odmeriti na vagi – ako pra¹ak sadr¾i neku supstancu jakog ili vrlo jakog delovanja ili ako je masa jednog pra¹ka veæa od 1g. Ako je masa pra¹ka mala, npr. 0,25025g mo¾e da se pi¹e da se odmerava na analitièkoj vagi
2) deljenje "od oka" – ako su sve komponente pra¹ka iz grupa remedia ili ako je masa jednog pra¹ka manja od 1g. Na vagi se izmeri kolièina za 10 pra¹kova i na 10 plastiènih kartica se ta kolièina podeli, pomoæu ¹patule ili plastiène kartice. Ako je propisano npr. 16 pra¹kova, prvo se podeli 10, a posle jo¹ 6.
9. pakuju se u 1o ambala¾u (kapsule, plastiènu kutiju, bocu) – iz tarionika se prenosi plastiènom karticom se pra¹ak
10. kapsule se spakuju u "paketiæe" (najvi¹e 5) i u 2o ambala¾u (papirnu kesicu)

Ako imamo etarsko ulje i glukozu u receptu, prvo njega pome¹amo sa glukozom, pa onda dodamo ostale komponente.

*)
Talk i kaolin su voluminozni – dodaju se na kraju
Jedinjenja Mg su izuzetno voluminozna – dodaju se na kraju
Aerosil je jo¹ voluminozniji – dodaje se posle Mg jedinjenja.


IV
izdavanje:
Podeljeni pra¹kovi (za peroralnu upotrebu) - papirne ili ceratne kapsule u papirnoj kesici
Nepodeljeni pra¹kovi za peroralnu upotrebu - boca od stakla ili plastike sa ¹irokim grlom
(Nepodeljeni) pra¹kovi za spolja¹nju upotrebu - plastièna kutijica (sa perforiranim ulo¹kom)


V
signatura
ako je za spolja¹nju upotrebu – crvena: naèin upotrebe, datum, paraf
ako je za unutra¹nju upotrebu – bela: naèin upotrebe, datum, paraf


VI
napomena
Ako na signaturi pi¹e neodreðeno, npr: "uzeti kad poène napad", a u pra¹ku postoji † ili †† proveriti u koliko izdatih pra¹kova se nalazi kolièina ove supstance veæa od ndd. Usmeno mora da se naglasi (usmena napomena), npr: "ne smete u toku dana uzeti vi¹e od 3 pra¹ka"


VII
delovanje i upotreba - u farmakopeji + vidi knjigu "Farmakoterapija"


Rp/ Acidi acetylsalicylici
   Aminophenazoni
   Paracetamoli
   Coffeini
   Codeini phosphas


Aminofenazon se uvek menja propifenazonom; Propifenazon je oficinalan po ExtrPh i po PhJugV. Pi¹i:
   1. Proyiphenasonum, ExtraPh i doze iz ExtraPh   ili
   2. Proyiphenasonum, PhJugV i doze iz PhJugIV

Coffeinum – deluje sinergistièki sa ostalim supst. analgetièkog delovanja (ne pi¹i da je analeptik)Rp/ Ergotamini tartaras
   Coffeini

Coffenum – poveæava bioraspolo¾ivost ergotamina