Google Enciklopedija

Started by _d.0.t_, 15-12-2007, 14:49:21

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

_d.0.t_

Gugl lansira svoju internet enciklopediju
____________________________________
Gugl je odluèio da lansira svoju internet enciklopediju pod imenom "Knol" u kojoj æe priloge pisati imenovani autori i koja æe moæi da sadr¾i reklame ¹to æe biti direktna konkurencija Vikipediji koja je do sada suvereno vladala tim sektorom, prenosi agencija AFP.

"Postoje milioni ljudi koji imaju korisna znanja koja ¾ele da podele", pi¹e Gugl na svom zvaniènom blogu. "Poèetkom nedelje zatra¾ili smo od odabranih ljudi da isprobaju jednu novu i besplatnu spravu, da pi¹u èlanke koju Gugl naziva 'knol'" (skraæenica za reè znanje na engleskom).
Gugl navodi da je cilj da se ohrabre ljudi koji dobro poznaju neku temu da napi¹u prilog o tome.
Za razliku od Vikipedije u kojoj su èlanci rezultat saradnje vi¹e anonimnih autora, ovde æe svaku odrednicu potpisati jedan autor iako æe drugi moæi da dodaju komentare i dodatne sadr¾aja, reference i fotografije, navodi Gugl.
Jo¹ jedna razlika od Vikipedije jeste to ¹to æe Knol moæi da sadr¾i reklame, a autori æe moæi da uèestvuju u prihodu od reklama u njihovim èlancima.
Gugl je dodao da oni neæe biti urednici i da æe sami autori kontrolisati svoje pisanje.
Vikipedija, jedna od najposeæenijih internet stranica na svetu, osnovana je 2001. i sadr¾i vi¹e od devet miliona èlanaka na vi¹e od 200 jezika, ali je zbog anonimnosti priloga koje svako mo¾e da modifikuje, nedavno izazvala problem kredibiliteta.
Kako navodi AFP, na primer, pokazalo se da neke firme same pi¹u priloge o sebi.

blic

Bred

"Gugl" pustio u rad enciklopediju "Knol"
Autor: Tanjug |

Amerièki internet pretra¾ivaè "Gugl" pustio je u rad svoju "onlajn" enciklopediju "Nol" (Knol). Ta enciklopedija otvorenog tipa biæe konkurent popularnoj "Vikipediji", lansiranoj 2001. godine, koja veæ sadr¾i 10 miliona èlanaka na 253 jezika.

Za razliku od "Vikipedije", èiji su autori anonimni, "Nol" æe, na adresi knol.google.com, ureðivati dobrovoljci, koji æe svoje èlanke potpisivati radi veæeg kredibiliteta, saop¹tio je "Gugl".
"Guglov" pretra¾ivaè, kao i sve druge usluge, ima za cilj stvaranje prihoda, pa æe autori èlanaka, ukoliko ¾ele, moæi da na svojim stranicama objavljuju sponzorisane linkove zvane "nolovi", objavio je francuski dnevnik "Figaro".
Prihodi od tih reklamnih segmenata æe se deliti izmeðu "Gugla" i autora èlanaka.
"Gugl" je sklopio i sporazum s amerièkim èasopisom "Njujorker" koji je odobrio dobrovoljcima koji ureðuju èlanke na "Nolu" da ih ilustruju novinskim dizajnom tog èasopisa.
Korisnici Interneta æe moæi da komentari¹u ili unose izmene u objavljene èlanke, ali æe samo autor èiji se potpis nalazi na "nolu" moæi da odobri uno¹enje izmena.

blic