SPISAK PITANJA ZA USMENI

Started by Al-Jasmina, 23-08-2006, 21:36:58

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Al-Jasmina

Evo ih...sva pitanja  :wink:
Pohvala Yeci,
ona je ovo meni poslala
i opomenula me da ih prosledim na forum!

1.   Koja su dva tipa steèenog imuniteta i protiv kojih vrsta mikroorganizama se oni bore?
2.   Koje su osnovne karakteristiike steèenog imuniteta?
3.   Koje su osnovne faze steèenog imunog odgovora?
4.   Koje su osnovne vrste limfocita, po kojim funkcijama se razlikuju i kako se mogu identifikovati?
5.   Koje su osnovne razlike izmedju naivnih, memorijskih i efektorskih T I B ly?
6.   Koje su osnovne histomorfolo¹ke karakteristike primarnih limfnih organa?
7.   Gde su T I B ly lokalizovani u limfnom èvoru i slezini? Èime je uslovljena njihova razlièita anatomska lokalizacija?
8.   Kako se naivni i efektorski Ly razlikuju u odnosu na svojstvo migracije i recirkulacije?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Po kojim karakteristikama se urodjeni imunitet razlikuje od steèenog?
2.   Navesti tri primera sposobnosti komponenti i mehanizama urodjenog imuniteta da prepoznaju mikroorganizme, ali ne i sopstvene æelije?
3.   Kojim mehanizmima epitel ko¾e spreèava ulazak mikroorganizama u organizam?
4.   Kako fagociti vr¹e ingestiju i ubijanje mikroba?
5.   Kako NK æelije prepoznaju i ubijaji inficirane æelije i kakva je uloga MHC molekula u tim procesima?
6.   Kakva je uloga citokina prirodnog imuniteta u borbi protiv infekcija?
7.   Kako urodjeni imunitet pospe¹uje steèeni?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Kada Ag dospe u organizam putem ko¾e, u kojim organima se on koncentri¹e? Koje æelije su znaèajne u procesu prihvatanja Ag?
2.   ©ta su MHC molekuli? Kako su otkriveni i koja je njihova uloga?
3.   Kakva je razlika izmedju Ag koji se prikazuju u sklopu MHC I i MHC II klase?
4.   Kako teèe proces prerade molekula koji se preradjuju u kompleksu MHC I, a kako se preradjuju oni koji se prikazuju u kompleksu sa MHC II?
5.   Kojit itpovi T ly prepoznaju Ag u kompleksu sa MHC I i MHC II? Koji molekuli reguli¹u specifiènost tipova T ly i kakav je fiziolo¹ki znaèaj?
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.   Koji signali indukuju odgovor B ly na proteinske Ag, a koji na polisaharidne Ag?
2.   Koje su najbitnije razlike izmedju primarnog i sekundarnog humoralnog odgovora na proteinske Ag?
3.   Kako T ly pomoænici specifièni za neki Ag saradjuju sa B ly koji su specifièni za isti Ag i gde se u limfnom èvoru uglavnom odigravaju te interakcije?
4.   Kojim mehanizmima T ly pomoænici stimuli¹u proliferaciju i diferencijaciju B ly? Koje su sliènosti izmedju tih mehanizama i mehanizama aktivacije makrofaga od strane T ly?
5.   Koji signali indukuju izotipsko prekopèavanje i kakav je znaèaj tog fenomena  za odbranu organizma od mikroorganizma?
6.   ©ta je afinitetno sazrevanje, kako se indukuje i kako se vr¹i selekcija pre¾ivljavanja visokoafinitetnih B ly?
7.   Koje su karakteristike humoralnog imunog odgovora na polisaharide, lipide i nukleinske kiseline? Koji tipovi bakterija uglavnom stimuli¹u ovakav tip humoralnog imuniteta?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Koji su regioni na molekulu At ukljuèeni u funkcije At?
2.   Na koji naèin procesi izotipskog prekopèavanja i afinitetnog sazrevanja pospe¹uju sposobnost At da se bore protiv stranih Ag?
3.   Na koji naèin At ¹tite organizam od mikroba mehanizmom neutralizacije?
4.   Na koji naèin At poma¾u eliminaciju mikroorganizma od strane fagocita?
5.   Objasniti mehanizam ADCC reakcije.
6.   Kako se aktivira sistem komplementa i za¹to je on efikasan u odbrani od mikroorganizama, a ne reaguje prema sopstvenim æelijama?
7.   Koje su funkcije sistema komplementa i koje komponente komplementa uèestvuju u tim funkcijama?
8.   Kako At spreèavaju infekciju mikroorganizmima koji prodiru preko respiratornog i digestivnog trakta?
9.   Na koji naèin se novoroðenèe ¹titi od infekcije pre nego je njegov imunitet funkcionalno zreo?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   ©ta je imunolo¹ka tolerancija? Koje su najva¾nije karakteristike imunolo¹ke tolerancije i za¹to je ona znaèajna?
2.   Kako se indukuje centralna tolrancija T i B ly?
3.   Kako se indukuje funkcionalna anergija T ly? Kako se anergija mo¾e prekinuti i ¹ta je posledica prekida?
4.   Koji su geni znaèajni za autoimunost? Kako MHC molekuli mogu uticati na razvoj autoimunosti?
5.   Koji su  moguæi mehanizmi kojima infekcija mo¾e doprineti razvoju autoimunosti?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   ©ta su zajednièke klinièke i patolo¹ke manifestacije imunodeficijentnih bolesti?
2.   Navesti i objasniti neke mutacije koje mogu dovesti do prekida u sazrevanju T I B ly?
3.   Koje mutacije mogu dovesti do blokiranja aktivacije ili efektroske funkcije CD4+ T ly i koje su klinièke i patolo¹ke manifestacije ovih mutacija?
4.   Kako HIV inficira æelije i kako se razmno¾ava unutar inficirane æelije?
5.   Koje su najva¾nije klinièke manifestacije HIV infekscije i kakva je patogeneza tih manifestacija?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Koji su tipovi tumorskih Ag na koje reaguje imuni sistem? Koji dokazi postoje da je odbacivanje tumora imunolo¹ki fenomen?
2.   Kako CD8+ T ly prepoznaju tumorske Ag i kako se ove æelije aktiviraju i diferenciraju u efektorske CTL?
3.   Koji su mehanizmi kojima tumor izbegava mehanizme imunog sistema?
4.   Koje su strategije imunoterapije tumora kojima se stimuli¹e imuni odgovor na tumorske Ag?
5.   Za¹to normalne T æelije koje prepoznaju strane Ag u kompleksu sa sopstvenim MHC molekulom, reaguju sna¾no protiv alogenih MHC molekula transplantata?
6.   Koji su najva¾niji mehanizmi odbacivanja grafta?
7.   ©ta je me¹ana leukocitna reakcija i koji je njen znaèaj?
8.   Koji su problemi vezani za presadjivanje kostne sr¾i?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Koje vrste Ag mogu da izazovu imuni odgovor koji dovodi do bolesti preosetljivosti?
2.   Kakav je redosled dogadjaja u tipiènoj reakciji rane preosetljivosti? Koje su karakteristike kasne faze ove reakcije i èime je ona izazvana?
3.   Navesti primere reakcije rane preosetljivosti, kakva je njihova patogeneza i kako se leèe bolesti izazvane reakcijama rane preosetljivosti?
4.   Kako At dovode do o¹teæenja tkiva i izazivaju oboljenja? Koje su razlike u manifestaciji bolesti izazvanih At prema æelijskim Ag i komponentama extraæelijskog matriksa u odnosu na promene izazvane deponovanjem imunskih kompleksa u tkivima?
5.   Navesti najznaèajnije primere bolesti izazvanih At i imunskim kompleksima.
6.   Navesti najznaèajnije primere bolesti preosetljivosti izazvanih T ly i mehanizam njihovog nastanka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Koji su funkcionalno razlièiti domeni (regioni) At i TCR? Koje su osobine sekvenci AK u tim regionima znaèajne za njihovu funkciju?
2.   Koje su razlike izmedju tipova Ag koje prepoznaju At i TCR?
3.   Koji mehanizmi doprinose raznolikosti At i TCR? Koji mehanizmi doprinose u najveæoj meri ovim raznolikostima?
4.   Koji su kontrolni mehanizmi u toku sazrevanja limfocita koji obezbedjuju pre¾ivljavanje “korisnih” ly?
5.   ©ta je negativna selekcija i koji je njen znaèaj?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Koje su komponente TCR kompleksa? Koji molekul u TCR kompleksu prepoznaje Ag , a koji je odgovoran za prenos signala aktivacije?
2.   ©ta su akcesorni molekuli i kakva im je funkcija u aktivaciji T ly?
3.   ©ta su kostimularoti? Kakav je fiziolo¹ki znaèaj kostimulacije? Koji receptor:ligand parovi su najva¾niji za kostimulaciju?
4.   Koji citokin je najva¾niji za proliferaciju (klonalnu ekspanziju) T ly? Za¹to Ag-specifièni T ly proliferi¹u u veæoj meri nego T ly koji nisu aktivisani Ag?
5.   Koje su najva¾nije podgrupe CD4+ Th ly, kako nastaju i po èemu se razlikuju?
6.   Kako se aktiviraju CD8+ T ly? Koji signali su potrebni da bi se CD8+ T ly diferencirao u CTL?
7.   Koji su najva¾niji biohemijski putevi prenosa signala aktivacije i proizvodi transkripcionih faktora?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Koji su tipovi imunskih reakcija posredovanih T ly za eliminaciju mikroorganizama koji su sekvestrirani u vezikulama fagocita i mikroorganizama koji pre¾ivljavaju u citoplazmi inficiranih æelija?
2.   Za¹to diferencirani efektorski T ly, prethodno aktivirani antigenom, prete¾no migriraju u tkiva na mesto infekcije, a ne u limfni èvor i kojim se to mehanizmima posti¾e?
3.   Pomoæu kojih mehanizama, efektorski T ly aktiviraju makrofage i kakav je odgovor makrofaga kojim se posti¾e ubijanje fagocitovanih mikroorganizama?
4.   Kakve su uloge Th1 I Th2 æelija u odbrani od intracelularnih mikroorganizama i parazita (helminta)?
5.   Na koji naèin CTL ubijaju æelije inficirane virusima?