Fond "Petar Koèiæ", stipendije

Started by frckica-j, 04-11-2008, 13:39:38

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j


OGLAS o stipendiranju redovnih uèenika i studenata iz gradskog Fonda "Petar Koèiæ"

Pravo na stipendiju mogu ostvariti uèenici srednjih ¹kola i studenti Javnih visoko¹kolskih ustanova ako ispune propisane uslove:

I Op¹ti uslovi:
1. da imaju prijavljeno prebivali¹te na podruèju grada Banja Luka najmanje èetiri
godine prije podno¹enja zahtjeva,
2. da ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog davaoca stipendije,
3. da ne pohaðaju srednju ¹kolu (upisane struke) ili visoko¹kolsku ustanovu
(upisanog studijskog programa) van grada Banje Luke, ako takve ¹kole i javne visoko¹kolske
ustanove postoje u Banjoj Luci, te da ne pohaðaju privatnu visoko¹kolsku ustanovu ili koled¾,
4. da su nakon zavr¹nog razreda srednje ¹kole, upisali prvu godinu studijskog
programa koji se izvodi na organizacionim jedinicama javne visoko¹kolske ustanove, prvi
put najkasnije u roku od dvije ¹kolske godine.

II Posebni uslovi
1. da su djeca palih boraca, ratnih vojnih invalida I, II, III i IV grupe, djeca civilnih
¾rtava rata i civilne ¾rtve rata,
- pravo na stipendiju steèeno po ovom osnovu ostvaruju u periodu dok su redovni
uèenici srednjih ¹kola ili redovni studenti;
2. uèenici srednjih ¹kola II, III i IV razreda, koji su poslednje tri godine ¹kolovanja
zavr¹ili sa odliènim uspjehom i primjernim vladanjem;
- izrazito marljivi studenti koji su tokom poslednje tri godine studija postigli
uspjeh sa prosjeènom ocjenom najmanje 9,0 ;
- studenti javne visoko¹kolske ustanove za studijske programe koji se izvode na Elektrotehnièkom, Ma¹inskom, Poljoprivrednom, ©umarskom, Tehnolo¹kom i Fakultetu fizièkog vaspitanja i sporta, koji su izrazito marljivi, a u poslednje tri godine studija ostvarili rezultate sa prosjeènom ocjenom najmanje 8,5.
(Prilikom dodjele stipendije studentima, boduje se uspjeh poslednje tri ¹kolske godine, tj. uzima se u obzir iuspjehu srednjoj ¹koli za studente ni¾ih godina studija).
3. uèenici srednje ¹kole i studenti bez oba roditelja, uèenici srednje ¹kole i
studenti bez roditeljskog staranja, te uèenici srednje ¹kole i studenti koji su djeca
samohranih roditelja, a rje¹enjem Centra za socijalni rad imaju status socijalno ugro¾eni.
4. uèenici srednje ¹kole i studenti, koji su kao osobe sa invaliditetom korisnici
prava na tuðu njegu i pomoæ, utvrðenog rje¹enjem Centra za socijalni rad Banja Luka.

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju najmanje jedan od gore pobrojanih posebnih uslova za sticanje prava na stipendiju.

Iznos stipendija za sve uèenike je 70,00 KM, za studente prve i druge godine studija je 100,00 KM, a za studente treæe i vi¹ih godina 130,00 KM.

Popunjen obrazac prijave sa potrbnim dokumentima, treba predati u prijemnu kancelariju (broj 16) Administrativne slu¾be grada Banja Luka;
- uèenici od 01.09.2008. do 01.10.2008. godine,
- studenti od 01.09.2008. do 20.11.2008. godine.

Obrasci za podno¹enje zahtjeva za stipendiju, mogu se preuzeti ispred prijemne kancelarije u Administrativnoj slu¾bi Grada, a nalaze se i na internetu, na oficijelnoj stranici Grada Banja Luka,

Sve informacije se mogu dobiti na oficijelnoj internet prezentaciji Grada Banja Luka,a za dodatna poja¹njenja, i na telefon Administrativne slu¾be grada broj: 051/244-444 lokal 706 i 496 ili direktno u kancelariji broj 23.

frckica-j

Стипендије за дјецу из вишечланих породица
Извор: Глас Српске

Према измијењеној и допуњеној Одлуци о утврђивању услова стипендирања ученика и студената из Фонда "Петар Кочић", од наредне школске године омогућено је и стипендирање ученика и студената из вишечланих породица.

Према допуњеној Одлуци, на основу исказаних потреба на тржишту рада одлучено је да се из Фонда "Петар Кочић" стимулишу и студенти који завршавају факултет дефицитарних занимања, односно студенти машинског, медицинског, архитектонског и грађевинског факултета.

Одборници Скупштине града усвојили су измјену дужине трајања исплате стипендија, која ће умјесто досадашњих 12, износити десет мјесеци.

frckica-j

Stipendije za ¹kolsku 2009/2010. godinu

Za studente, konkurs je otvoren do 20.11.
Sve potrebne podatke pogledati ovdje. (http://www.banjaluka.rs.ba/asbl/service/114/)

Sreæno svima!