MTS: Elektronska dopuna - obave¹tenje

Started by Bred, 01-09-2009, 10:52:14

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Obave¹tenje o elektronskoj dopuni za prepaid korisnike

Da bi izbegli eventualne probleme i neprijatnosti, najljubaznije molimo sve prepaid korisnike da prilikom uplate elektronske dopune obavezno obrate pa¾nju na sledeæe:

    * Uslugu platite tek nakon ¹to dobijete papirni iseèak (slip) sa svim potrebnim podacima o izvr¹enoj elektronskoj dopuni. Transakcija elektronske dopune smatra se zavr¹enom tek nakon ¹to se izvr¹i ¹tampanje iseèka na terminalu,
    * Obavezno saèuvajte slip koji predstavlja jedini validan dokaz o izvr¹enoj transakciji elektronske dopune,
    * Ukoliko doðe do gre¹ke prilikom elektronske dopune (unet pogre¹an broj telefona ili netaèan iznos dopune), neophodno je da u roku od pet minuta izvr¹ite reklamaciju na prodajnom mestu gde ste i uplatili dopunu. Samo æe u tom sluèaju Va¹a uplata biti stornirana. U sluèaju uspe¹no izvr¹ene transakcije elektronske dopune dobiæete poruku sledeæeg sadr¾aja:

„Postovani, u 13:59 Vas racun je dopunjen sa 500 DIN i vazi do 28.06.2010. Nakon dobijanja slipa mozete izvrsiti placanje. Transakcija:12345000000001".
STORNIRANJE TRANSAKCIJA

U sluèaju storniranja na zahtev korisnika ili nezavr¹ene transakcije elektronske dopune (korisnik je uplatio dopunu, ali nije uzeo slip, koji je nakon njegovog odlaska sa prodajnog mesta iza¹ao sa obave¹tenjem o neuspeloj transakciji) biæe pokrenut proces storniranja iznosa dopune. Tom prilikom dobiæete poruku sledeæeg sadr¾aja:

„Pokrenuto je storniranje transakcije 12345000000001 za iznos dopune 500 DIN. Ukoliko ste potrosili deo iznosa, isti ce biti odbijen od prve sledece dopune".

Ukoliko u tom trenutku na prepaid raèunu nemate dovoljan iznos kredita za potpuno poni¹tavanje transakcije dopune, iznos za ostvareni saobraæaj od trenutka dopune do trenutka storniranja biæe Vam oduzet od iznosa prve sledeæe dopune. Dobiæete poruku sa obave¹tenjem za koji iznos je izvr¹eno umanjenje kredita i to sledeæeg sadr¾aja:

„Postovani, naplacen vam je zaostali dug nastao kao posledica storniranja prethodnih dopuna u iznosu 421 DIN".

Prilikom prve sledeæe uspe¹no izvr¹ene transakcije elektronske dopune, ukoliko iznos prethodne dopune nije bio dovoljan da se dug u potpunosti izmiri, pored poruke o uspe¹noj dopuni, dobiæete i poruku sledeæeg sadr¾aja:

„Postovani, naplacen vam je zaostali dug nastao kao posledica storniranja prethodnih dopuna u iznosu 79 DIN".

* Novèani iznosi, datum i broj transakcije navedeni u porukama dati su samo kao primer.

http://www.mts.telekom.rs/index.php/vesti_detaljno/items/Obave%C5%A1tenje_o_elektronskoj_dopuni_za_prepaid_korisnike.html