Novi televizori za novo doba

Started by Bred, 12-10-2009, 23:53:43

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Autor: B. Stamenkoviæ |

Kada 2012. godine bude uvedena digitalna televizija, svi graðani æe za prijem slike morati da nabave ureðaje za prebacivanje analognog u digitalni format, ¹to æe ih najmanje ko¹tati. Za one sa dubljim d¾epom, tu su najnovije verzije LCD i plazma televizora, za koje treba izdvojiti najmanje 20.000 dinara. Za najkvalitetniju sliku digitalne televizije treba izabrati one sa oznakom „ful HD“ jer imaju najbolju rezoluciju.

Sa uvoðenjem digitalne televizije i pojavom novih tehnologija, nije svakom kupcu lako da se odluèi koji TV prijemnik da kupi. Pri izboru novog televizora svakako da se treba voditi cenom, ali treba znati i to da su najjeftiniji televizori ujedno i oni koji primaju samo analogni signal. Uz set top boks ureðaj koji ko¹ta od 25 do 50 evra, mo¾e se obezbediti prijem digitalnog signala.
Ipak, tu su novi modeli televizora, kao ¹to je LCD, koji ima ekran sa teènim kristalima, i plazma kod kojih sliku reprodukuju zagrejani gasovi.
Stari televizori odlaze u istoriju, ali se èini da kupci nisu ba¹ uvek ve¹ti u izboru novih aparata.

nastavak -> http://www.blic.rs/drustvo.php?id=115060