Savremeno tumaèenje snova

Started by Bred, 07-11-2009, 23:13:40

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Bred

Danas, kada se pomene san pomislimo na Frojda i Junga, na seksualne i falièke simbole, ali ne samo i iskljuèivo na njih. Pomislimo, mo¾da, i na neuronauku, na kognitivnu teoriju snova, na holistièku prirodu ge¹talt terapije Frica Perlsa po kojoj su snovi "kraljevski put do integracije", ali pomislimo, mo¾da, i na snove i seæanja koji opsedaju starog profesora Isaka Borga u Bergmanovim Divljim jagodama (Smultronstallet, 1957) ili na Gregorija Peka progonjenog nadrealistièkim ko¹marima u Hièkokovom filmu Zaèaran (Spellbound, 1945) podvuèenom briljantnim Dalijevim dizajnom, ili mo¾da na halucinantne psihodeliène eskapade Sida Bareta?

Pi¹e: Rastko Ivanoviæ

Savremeni eklekticizam propoveda da se sa materijom sna treba uhvatiti u ko¹tac iz razlièitih uglova. Posle nove nauène revolucije iz 50-ih godina 20. veka olièenoj u otkriæima REM faze sna, torazina i dvostrukog heliksa, rad uma poèinje da se razumeva kao neurolo¹ka, hemijska i evoluciona ma¹ina. Sa ovakvim preokretom pored psihoanalize na znaèaju sve vi¹e dobijaju neuronauke koje novim modelom razumevanja uma mogu da nam pomognu u tumaèenju snova zahvaljujuæi svojim nastojanjima da ispi¹u fiziku sna.

Na osnovu eklektiènih strategija pro¾imanja psihoanalize i neuronauka Alan Hobson, psihijatrijski struènjak za snove koji je èitavog ¾ivota ratovao sa Frojdom i njegove koncepte, poput onog o snu kao ispunjenju ¾elje, minirao u knjigama Snevanje kao delirijum i Kako je mozak izgubio svoj um, ka¾e da smo mi dobili ono ¹to je Frojd oduvek ¾eleo: psihoanalizu baziranu na neuronaukama.

U isti mah prema Hobsonu otkriæe REM faze sna (u ovoj fazi sna se posti¾e nervna aktivnost nalik budnom stanju) i smena REM i NREM faza sna demonstrirale su nam na najbolji moguæi naèin da je Frojdovo emfatièko nagla¹avanje ¾elje, cenzure i rada sna sasvim pogre¹no. Zbog toga prema Hobsonu tek sa njim, a ne sa Frojdom mistika sna biva zamenjena modernom naukom o snu.


nastavak -> http://www.b92.net/zivot/nauka.php?yyyy=2009&mm=11&dd=07&nav_id=391173