Da li vas stidljivost sputava u ¾ivotu?

Started by Bred, 27-11-2009, 00:42:00

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Bred

Da li vas na putu do uspeha stidljivost spreèava da ostvarite cilj? Prema istra¾ivanjima, svaka druga osoba u svetu je stidljiva. Osim ¹to ta karakteristika koèi ostvarivanje dru¹tvenog i profesionalnog uspeha, negativno utièe i na ljubavni ¾ivot.

Izvor: Magazin LISA

Jedno amerièko istra¾ivanje pokazalo je da je strah od smrti i bolesti tek na ¹estom mestu ljudskih strahova. Ni¾e na lestvici nalaze se i strah od insekata i od visine, dok je na poèasnom prvom mestu strah od dr¾anja govora u javnosti. Neki od ispitanika izjavili su da bi radije umrli nego odr¾ali govor pred grupom nepoznatih ljudi. Iako se lestvica strahova menja prilikom suoèavanja sa bole¹æu i smræu, ovo istra¾ivanje upozorava na sve veæi problem - stidljivosti.

Strah od socijalnih kontakata

Studije pokazuju da je svaka druga osoba srame¾ljiva, ali mi to primeæujemo tek kod svake pete. Neki, dakle, vrlo uspe¹no prikrivaju svoj strah.
Mo¾da stidljivost dosad niste smatrali ozbiljnim problemom i ne razumete èemu toliko buke oko malo crvenila i zamuckivanja.Veæinu strahova mo¾emo da prebrodimo. Ako se pla¹imo leta avionom, mo¾emo putovati vozom ili brodom; ako se bojimo visine, mo¾emo da ¾ivimo u prizemlju...

Srame¾ljivost podrazumeva strah od socijalnih kontakata, ¹to predstavlja posebnu prepreku jer su ljudi u svojoj sr¾i socijalna biæa i za pre¾ivljavanje, zadovoljenje potreba i oèuvanje zdravog razuma preko im je potrebna interakcija sa drugima. Stidljivi su uveliko hendikepirani u tom smislu, tako da se njihovi problemi kreæu od lo¹ih rezultata u ¹koli i na poslu, preko siroma¹nog dru¹tvenog ¾ivota pa sve do opasnih stanja depresije i usamljenosti.

nastavak -> http://www.b92.net/zivot/antitabu.php?yyyy=2009&mm=11&dd=26&nav_id=394611