gde vam je osmeh

Started by rodiæ, 14-01-2008, 15:53:35

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ðurða

Quote from: rodiæ on 19-06-2008, 07:21:13
e,pa oni se vi¹e i ne smeju,t.j.retko koji se smeje.al su lepi.  :smekerica:
Ne bih ba¹ rekla ali da se ne ponavljam o ukusima ne treba raspravljati  :wink
Nego,lo¹i su ljudi. :shock

Bred

#46
Sreæni ljudi ¾ive du¾e
Izvor: Politika
Amsterdam, Beograd -- Holandska nauènica do¹la do zakljuèka da razlika u du¾ini ¾ivotnog veka izmeðu sreænih i tu¾nih ljudi iznosi izmeðu sedam i deset godina.

Sreæa produ¾ava ¾ivot najmanje sedam godina, zakljuèak je studije Rut Venhoven sa Univerziteta u Roterdamu. Analizirajuæi rezultate vi¹e od trideset nauènih studija, koje su istra¾ivale vezu izmeðu dugoveènosti i optimistièkog pogleda na svet, ova nauènica je do¹la do zakljuèka da sreæa produ¾ava ¾ivot.

Sreæa ne leèi, ali ¹titi od bolesti, tvrdi Venhoven i kao ilustraciju ove teze istièe jednostavnu neurofiziolo¹ku istinu – u stanju sreæe luèe se dopamin i serotonin, neurotransmiteri zadovoljstva koji jaèaju na¹ imunolo¹ki sistem. Bez njih nema radosti, euforije i ¾ivotne energije.

Klinièki psiholog Maja Antonèiæ slikovito obja¹njava da je optimizam nalik na psiholo¹ki skafander kojim se branimo od depresije i turobnih misli i statistièki dokazanih teorija po kojima stvari uvek zavr¹avaju lo¹e. Zahvaljujuæi optimizmu ¾ivimo punim pluæima, èa¹u uvek posmatramo kao polupunu i tvrdimo da „ono ¹to nas ne slomi, èini nas jaèima”.

"Veæina smatra da se sreæa nalazi u materijalnim stvarima i autentièno veruje da bi bili neuporedivo sreæniji ako bi imali nova kola, kuæu ili posao. ®ene ma¹taju o konfekcijskom broju 38 i dobroj udaji, mu¹karci o visokoj plati, deca o igraèkama iz izloga... Svi mi oèekujemo dogaðaje koji æe, poput duha iz Aladinove èarobne lampe, izmeniti na¹ svet. Na primer, da dobijemo sedmicu na lotou. Ili barem povi¹icu plate. Ili da se sreæno zaljubimo. Meðutim, sve su to kratkotrajna zadovoljstva. Nakon dobitka na lutriji sledi euforija, ali ona brzo proðe i nakon izvesnog vremena sreæni dobitnici dolaze na nivo ¾ivotnog (ne)zadovoljstva na kome su bili pre dobitka. Ista prièa va¾i i za povi¹icu plate, novu ljubav ili neki odevni predmet s potpisom renomiranog dizajnera" obja¹njava Maja Antonèiæ.

Ona podseæa da postoji veliki broj psiholo¹kih eksperimenata kojima je dokazano da su se svi dobitnici sedmice na lotou, nakon poèetne euforije, vratili na svoj "poèetni" nivo sreæe. Neizmernu sreæu ne donosi ni veliki uspeh u karijeri, ni brak i deca, ni lutrija, niti bilo ¹ta materijalno. Sve su to samo "ulaznice za sreæu" – ka¾e ovaj psiholog.

Optimisti ne negiraju jednostavne ¾ivotne istine – ljubav najèe¹æe ne pobeðuje sve prepreke, brakovi se zavr¹avaju razvodom, prijatelji nas napu¹taju, a deca ne uzvraæaju zahvalnost. Osim mladalaèkih ideala, sa godinama gubimo drage ljude, ubija nas rutina ¾ivota i usamljenost i svi se u jednom trenutku razbolimo. Onima koji pre¾ive kao nagrada ostaju starost, nemoæ i usamljenost.

Èemu onda treba da baziramo svoj optimizam? Nemojte razmi¹ljati o onome ¹to nemate, veæ o onome ¹ta imate, odgovaraju psiholozi. Èovek je toliki proizvoðaè da proizvodi i svoje potrebe. Institucija ¹opinga i kreditnih kartica poèiva na kratkotrajnim zadovoljstvima koja izazivaju zadovoljenje (la¾nih) potreba za (nepotrebnim) stvarima, ali praznina koju poku¹avamo da ispunimo konstantnom kupovinom zapravo nije u na¹em ormanu, veæ negde duboko u nama.

b92

mirror-girl

Dakle ja cu ziveti duuugo  :roll: :116:

Bred

smej se, smej, uvek se smej ...
:V
:K

mirror-girl

...najvise volim osmeh tvoj... :>

rodiæ

STANI,STANI,NA KOJE TI KRAJI©NIKE MISLI©?KRAJI©NICI MOGU BITI IZ HRVATSKE KRAJINE,BOSANSKE KRAJINE I IZ MESTA KRAJI©NIKA.NE VERUJEM DA PRIÈAMO O ISTIM.

_d.0.t_

bljump eno ga tamooo

rodiæ

"nijedno ¾ivo biæe nije u stanju da se smeje,osim èoveka.kad je veæ tako nastojte da negujete naviku smejanja.smehom æete sebi produ¾iti ¾ivot,jer tajna dugoveènostije upravo u smehu.smehom æete pobolj¹ati i rad vitalnih organa,breme koje nosite postaæe lak¹e."

rodiæ

"ukoliko nemate razloga za smeh ,smejte se svojim predrasudama i ubeðenjima,jer èovek je najsme¹niji kada sebe shvati preozbiljno.zahvaljujuæi smehu sve stvari æe biti svedene na pravu meru"

philoserbiana

ja se najvise smejem kada cujem neke ironicne stvari...osmeh teba nositi u dzepu kao maramicu...a moze i jednu flajku pride,pa da bude lepse...da se njih dvoje druze...to Rodic najbolje zna :-) ziveli i do osmeha :-)

rodiæ

#55
sa osmehom gledajte na svoje proma¹aje i oni æe manje boleti
osmehnite se svojim podvizima i oni æe se svesti na svoju pravu vrednost
.smejte se i mr¾nji i ona æe biti umanjena
osmehnite se dobroti i ona æe cvetati.