Lutein i zeaksantin

Started by Bred, 26-05-2010, 19:43:30

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

BredLutein i zaksantin su ¾uto obojeni liposolubilni pigmenti iz grupe ksantofilnih karotenoida (karotenoidi koji sadr¾e kiseonik). Osnovna razlika u strukturi luteina i zeaksantina je jedna dvostruka veza vi¹e u molekuli zeaksantina.U prirodi se nalaze u biljkama, algama i nekim mikroorganizmima, kao slobodni ili u obliku estara i uglavnom u trans izomernom obliku. U biljkama imaju ulogu da apsorbuju vidljivu svetlost i da ¹tite od delovanja kiseonika i svetlosti.

Stabilnost

Zbog prisustva veæeg broja konjugovanih dvostrukih veza podlo¾ni su reakcijama oksidacije i izmomerizacije pod uticajem svetlosti i toplote i u prisustvu kiselina.

Namirnice koje sadr¾e lutein i zeaksantin

Lutein i zeaksantin se u najveæoj kolièini nalaze u kukuruzu, ¾umancu, zeleno i ¾uto obojenom voæu i povræu kao ¹to su brokoli, gra¹ak, boranija, kupus, spanaæ, kivi, sok od pomorand¾e. Dozvoljena je upotreba luteina kao boje za bojenje namirnica. Dnevni unos luteina i zeaksantina hranom iznosi oko 1 mg, a kod vegetarijanaca mo¾e biti znatno veæi.

Potencijalno povoljni fiziolo¹ki efekti luteina i zeaksantina

Najveæa koncentracija likopena i zeaksantina se kod èoveka nalazi u ¾utoj mrlji i u soèivu. Smatra se da ova dva pigmenta imaju ulogu u za¹titi od fotooksidacije. Razlièita istra¾ivanja su ukazala na direktnu vezu koja postoji izmeðu unosa luteina i stepena pigmentacije oka. Takoðe postoje brojni podaci koji poveæan unos luteina i zeaksantina (preko 6 mg dnevno) povezuju sa smanjenim rizikom od razvoja staraèke makularne degeneracije, odnosno ukazuju na njihovo potencijalno oftaloprotektivno delovanje.

Dnevne potrebe za luteinom i zeaksantinom

Nema podataka o dnevno potrebnoj kolièini luteina i zeaksantina, niti o eventualnim posledicama deficita.

Ne¾eljene reakcije i upozorenja

Likopen ne treba da uzimaju osobe koje su na njega preosetljive, a trudnice, dojilje i mala deca bi pre svega treba da unose likopen iz namirnica.

Interakcije luteina i zeaksantina sa lekovima, hranom i suplementima

Lekovi koji smanjuju apsorpciju masti utièu i na smanjenu apsorpciju luteina i zeaksantina (orlistat, holestiramin, mineralan ulja). Istovremeni unos biljnih ulja i beta-karotena se poveæava, dok prisustvo pektina smanjuje apsorpciju likopena i zeaksantina.

Uobièajene suplementirane doze

0,25-10 mg u jednom doziranom obliku.


http://www.bbsoft.co.rs/infocentar/traziotc.php?p=10&l=57