Prijemni na svim fakultetima i vi¹im ¹kolama u Srbiji

Started by Bred, 08-06-2006, 15:08:43

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Bred

Pribli¾ava se upis na fakultete i vi¹e ¹kole u Srbiji. Ukupno ima 56.300 slobodnih mesta, a maturanata æe, prema podacima Ministarstva prosvete, biti 52.173. Prijavljivanje poèinje 21. juna.


Prvi upisni rok na vi¹e ¹kole i fakultete poèinje 21. juna i trajaæe do 15. jula. Prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita i predaja dokumenata trajaæe od 21. do 23. juna, a polaganja prijemnih ispita, u zavisnosti od fakulteta, odr¾aæe se od 28. do 30. juna. Sva de¹avanja u prvom upisnom roku moraju biti zavr¹ena do 15. jula ove godine. Oni kandidati koji ne budu uspeli da se upi¹u u prvom roku, moæi æe da konkuri¹u na preostala slobodna mesta u drugom roku, koji æe se odr¾ati od 1. do 20. septembra. Prijavljivanje je zakazano za 4. i 5. septembar, a polaganje prijemnih za 6, 7. i 8. septembar.

Beogradski univerzitet ponudiæe u prvom upisnom roku 16.403 slobodna mesta, od èega æe 8.808 najboljih moæi da se ¹koluje o tro¹ku dr¾ave, a 7.595 sami æe plaæati studije. Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu mesta ima za 390 studenata, na Novosadskom za 8.898 studenata, na Ni¹kom za 5.525, na Kragujevaèkom za 4.401 studenta. U Pri¹tini æe se ¹kolovati 813 studenata na teret dr¾ave, a 1.715 sami æe plaæati ¹kolarinu.

Na vi¹im ¹kolama mesta ima za ukupno 18.155 bruco¹a, od èega æe 5.043 biti finansirana iz bud¾eta, a 13.112 u sopstvenoj re¾iji.

Pro¹le godine najte¾e je bilo doæi do mesta na umetnièkim fakultetima, stomatologiji, medicini i arhitekturi. Najvi¹e kandidata bilo je kao i uvek na ekonomiji i pravima, gde su i najveæe upisne kvote. Najmanje interesovanja pro¹le godine bilo je na prirodnim naukama, matematici, fizici i hemiji.

J. Subotiæ

marijar

Ima li neko testove iz matematike i hemije sa prijemnog ispita od prosle godine za farmaciju?

Bred

Od prosle godine jedino neko da ti skenira pa uploaduje ovde