Najcesce postavljana pitanja - FAQ

Started by Bred, 24-08-2006, 15:50:54

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Problemi prilikom prijave i registracije
1.Za¹to ne mogu da se prijavim?
2.Za¹to uop¹te moram da se registrujem?
3.Za¹to se odjavljujem automatski?
4.Kako da spreèim da se moje ime ne pojavljuje na listi korisnika koji su trenutno na forumu?
5.Izgubio sam ¹ifru!
6.Registrovao sam se ali ne mogu da se prijavim!
7.Ranije sam se registrovao ali vi¹e ne mogu da se prijavim?!


Pode¹avanja korisnika
8.Kako da promenim moja pode¹avanja?
9.Vreme je pogre¹no!
10.Promenio sam svoju vremensku zonu i sat je jos uvek netaèan!
11.Moj jezik nije na listi!
12.Kako da prika¾em sliku pored mog korisnièkog imena?
13.Kako menjam svoju poziciju?
14.Kada kliknem na email link za korisnika tra¾i se da se prijavim?

Problemi prilikom pisanja
15.Kako da napi¹em poruku na forumu?
16.Kako da izmenim ili izbri¹em poruku?
17.Kako se citira neèija poruka?
18.Kako da dodam potpis mojoj poruci?
19.Kako da napravim glasanje?
20.Kako da izmenim ili izbri¹em glasanje?
21.Za¹to ne mogu pristupiti forumu?
22.Za¹to ne mogu da glasam?

Formatiranje i tipovi tema
23.©ta je BBKod?
24.Da li mogu da koristim HTML?
25.©ta su smajliji?
26.Mogu li slati slike?
27.Kako da postavim neki fajl u okviru svoje poruke na forum?
28. Kako da skinem/downloadujem fajl sa foruma?
29. Kako mogu da neku temu dodam u bookmarks?
30. Za¹to moram da dodajem tagove?
31.Kako da dodam klip sa youtube-a na forum?
32.Za¹to se u nekim forumima ne raèunaju poruke
33. Za¹to mi je poruka obrisana?
34.©ta su obave¹tenja?
35.©ta su top teme?
36.©ta su zakljuèane teme?
37.©ta treba da uradim ako primetim post koji kr¹i Pravilnik ili je offtopik?

Korisnièki nivoi i grupe
38.©ta su administratori?
39.©ta su urednici=moderatori?
40.©ta su korisnièke grupe?

Privatne poruke
41.Ne mogu da ¹aljem privatne poruke!
42.Uporno dobijam ne¾eljene privatne poruke!
43.Dobio sam spam ili uvredljiv materijal od nekog sa ovog foruma!1.Za¹to ne mogu da se prijavim?
Da li ste se registrovali? Morate se registrovati ukoliko ¾elite da se prijavite. Da li imate zabranu pristupa forumu (ako jeste biæe prikazana poruka)? Ako je to u pitanju, trebalo bi da kontaktirate administratora i saznate za¹to je tako. Ako ste registrovani i nemate zabranu i jo¹ uvek ne mo¾ete da se prijavite onda ponovo proverite va¹e korisnièko ime i ¹ifru. Obièno je ovo problem, a ako nije onda kontaktirajte administratora jer mo¾da nesto nije u redu sa forumom.

2.Za¹to uop¹te moram da se registrujem?
Ne morate takoðe, na administratoru foruma je da odluèi da li mo¾ete slati poruke ako niste registrovani. U svakom sluèaju registracija vam omoguæuje pristup dodatnim moguænostima koje nisu dostupne gostima kao ¹to su biranje avatar slika, privatne poruke, slanje emaila drugim korisnicima, prikljuèivanje grupama itd. Potrebno je svega nekoliko minuta za registraciju pa vam preporuèujemo da se registrujete.

3.Za¹to se odjavljujem automatski?
Ako ne ukljuèite Prijavi me zauvek kada se prijavljujete, forum æe vas pamtiti kao prijavljenog sve prisutno vreme. Ovo spreèava da se neko drugi prijavi kao vi. Da biste ostali prijavljeni ¹tiklirajte kutijicu prilikom prijavljivanja, mada ovo ne preporuèujemo ako forumu pristupate sa deljenog kompjutera, npr. biblioteke, internet cafea, fakulteta itd.

4.Kako da spreèim da se moje ime ne pojavljuje na listi korisnika koji su trenutno na forumu?
U vasem profilu æete naci opciju "Sakrij moj onlajn status", ako ovo promenite na Ukljuèeno biæete vidljivi samo administratoru ili sami sebi. Bicete brojani kao skriveni korisnik. Meðutim, opcija skrivanja onlajn statusa nije omogucena na ovom forumu.

5.Izgubio sam ¹ifru!
Ne panièite! Iako va¹a ¹ifra ne mo¾e biti vraæena, ona moze biti resetovana. Da biste ovo uradili idite na stranicu za prijavu i kliknite na Zaboravio sam ¹ifru, pratite instrukcije i brzo æete ponovo biti u moguænosti da se prijavite.
 
6.Registrovao sam se ali ne mogu da se prijavim!
Prvo proverite da li ste uneli taèno korisnièko ime i ¹ifru. Ako je to u redu onda je moguæa jedna od ove dve gres¹e. Ako je COPPA podr¹ka ukljuèena i  mlaði ste od 13 godina prilikom registracije onda æete morati da pratite uputstva koja ste dobili. Ukoliko i ovo ne pomogne proverite da li va¹ nalog treba reaktivirati? Neki forumi ce zahtevati da ponovo budete registrovani, ili sami ili od strane administratora pre nego ¹to budete u moguænosti da se prijavite. Kada se registrujete biæe vam reèeno da li trebate da reaktivirate nalog. Ako vam je poslat email onda pratite instrukcije, a ako niste proverite da li je taèan vas email? Jedan od razloga za aktivaciju je da bi se smanjila moguænost da korisnici koriste tj zloupotrebljavaju tuðe email adrese. Proverite da li vam aktivaciona email poruka nije oti¹la u SPAM ili BULK folder na Va¹em email nalogu. Ako ste sigurni da je email adresa koju ste koristili taèna onda kontaktirajte administratora.

7.Ranije sam se registrovao ali vi¹e ne mogu da se prijavim?!
Najèe¹æi razlozi za ovo su: uneli ste pogre¹no korisnièko ime ili ¹ifru (proverite u mailu koji vam je poslat prilikom registracije) ili je administrator obrisao vas nalog iz nekog razloga. Ako je ovo drugo razlog onda mo¾da niste pisali ni¹ta? Èesto forumi periodièno bri¹u korisnike koji ne pi¹u da bi smanjili velièinu baze. Meðutim, ovaj forum NIKADA ne bri¹e registrovane èlanove.Pode¹avanja korisnika

8.Kako da promenim moja pode¹avanja?
Sva va¹a pode¹avanja (ako ste registrovani) su saèuvana u bazi. Da biste im pristupili kliknite na Profil link (nalazi se pri vrhu stranice u meniju). To æe vam omoguæiti da promenite pode¹avanja.

9.Vreme je pogre¹no!
Vreme je obièno taèno, u svakom sluèaju ono ¹to vidite je vreme prikazano u vremenskoj zoni razlièitoj od va¹e. U tom sluèaju trebalo bi da promenite va¹a pode¹avanja za vremensku zonu da bi se poklopila sa mestom gde se vi nalazite, npr. London, Pariz, Njujork, Sidnej, itd. Znajte da promena vremenske zone, kao i mnoga druga pode¹avanja mogu promeniti samo registrovani korisnici. Ako niste registrovani sada je dobro vreme da to i ucinite!

10.Promenio sam svoju vremensku zonu i sat je jos uvek netaèan!
Ukoliko ste sigurni da ste taèno podesili vremensku zonu i vreme je jos uvek pogre¹no najverovatnije je problem u pomeranju vremena (ili letnje vreme kako je to poznato u UK i drugim mestima). Forum nije dizajniran da razlikuje promene izmedju standardnog i pomerenog vremena pa ce u letnjim mesecima vreme biti za sat vremena razlicito od stvarnog lokalnog vremena.

11.Moj jezik nije na listi!
Najèe¹æi razlog ovome su to ¹to administrator nije instalirao va¹ jezik ili neko jo¹ uvek nije preveo ovaj forum na va¹ jezik. Pitajte administratora da li mo¾e da instalira jezièki paket koji vam je potreban, a ako ne postoji oseæajte se slobodnim da napravite prevod. Vi¹e informacija mo¾ete pronaæi na sajtu smf foruma .

12.Kako da prika¾em sliku pored mog korisnièkog imena?
Mogu postojati dve slike ispod korisnièkog imena kada pregledate poruke. Prva slika je asocijacija na tvoju poziciju i predstavljena je epruveticama koje pokazuju koliko ste poruka napisali na forumu. Ispod ove mo¾e biti veæa slika poznatija kao avatar, ona je generalno unikatna ili lièna za svakog korisnika. Na administratoru je da omoguæi avatare i oni imaju izbor na koji naèin ce avatari biti dostupni. Ukoliko niste u moguænosti da koristite avatare onda je to odluka administratora, trebalo bi da ih upitate za razlog tome (sigurni smo da ce biti dobar!). Vodite raèuna da avatari moraju biti odreðenih dimenzija i ne smeju biti preveliki.
 
13.Kako menjam svoju poziciju?
Generalno ne mo¾ete direktno menjati naziv bilo koje pozicije (pozicije se pojavljuju ispod korisnièkog imena u temama i u va¹em profilu u zavisnosti od stila). Mnogi forumi koriste pozicije da prika¾u broj poruka koje ste napisali i da bi identifikovali odreðene korisnike, npr. urednici i administratori mogu imati specijalne pozicije. Molimo vas da ne zloupotrebljavate forum pi¹uæi nepotrep¹tine samo da bi poveæali svoju poziciju, verovatno ce vam urednik ili administrator jednostavno smanjiti rank.

14.Kada kliknem na email link za korisnika tra¾i se da se prijavim?
®ao nam je ali samo registrovani korisnici mogu slati email drugima putem ugraðene email forme (ako administrator omoguæi ovu opciju). Ovo je neophodno da bi se spreèila zlonamerna upotreba email-a od strane anonimnih korisnika.


Problemi prilikom pisanja

15.Kako da napi¹em poruku na forumu?
Jednostavno, kliknite na relevantno dugme na bilo kojem ekranu foruma ili teme. Moraæete  da se registrujete pre nego ¹to æete biti u moguænosti da ¹aljete poruke.

16.Kako da izmenim ili izbri¹em poruku?
Ukoliko niste urednik ili moderator mo¾ete samo menjati i brisati sopstvene poruke. Mozete izmeniti poruku (za samo odreðeno vreme posle pisanja) tako ¹to æete kliknuti na izmeni dugme za relevantnu poruku. Ako je neko veæ odgovorio na poruku primetiæete mali tekst ispod poruke kada se vratite na teme, ovo pokazuje broj koliko puta ste menjali poruku. Ovo ce se pojaviti samo ako niko nije odgovorio, i takoðe se neæe pojaviti ako urednici ili administratori izmene poruku (trebalo bi da ostave poruku sta su menjali i za¹to). Znajte i to da obièni korisnici ne mogu brisati poruke kada neko na njih odgovori.

17.Kako se citira neèija poruka?
Objasnjenje mozete pronaci ovde (http://www.farmaceuti.com/forum//topic,589.0.html).   

18.Kako da dodam potpis mojoj poruci?
Da biste dodali potpis prvo ga morate napraviti, ovo æete uraditi putem va¹eg profila. Kliknite na opciju Profil u gornjem meniju i naðite odgovarajuæu opciju.
 
19.Kako da napravim glasanje?
Pravljenje glasanja je lako, kada ¹aljete novu poruku (ili editujete prvu poruku u temi, ako imate dozvolu) videæete Dodaj glasanje formu ispod glavne forme za poruke (ako je ne vidite onda verovatno nemate prava da napravite glasanje). Trebate da unesete naslov glasanja a onda i najmanje dve opcije (da biste dodali opcije upisite ime pitanja i kliknite na Dodaj opciju dugme. Takoðe mozete podesiti vremenski limit za glasanje, 0 je beskonaèno glasanje. Postoji limit broja opcija koje odreðuje administrator.
 
20.Kako da izmenim ili izbri¹em glasanje?
Kao sa porukama, glasanje moze biti izmenjeno od onoga ko je napravio glasanje, urednika ili administratora foruma. Da biste izmenili glasanje kliknite na prvu poruku u temi (ona uvek ima pridruzeno glasanje). Ako niko nije glasao onda korisnici mogu izbrisati glasanje ili menjati bilo koju opciju glasanja, ali ako su korisnici vec glasali samo urednici ili administratori mogu izmeniti ili brisati glasanje. Ovo sprecava name¹tanje glasanja menjanjem opcija na pola glasanja.
 
21.Za¹to ne mogu pristupiti forumu?
Neki forumi mogu biti ogranièeni za odreðene korisnike ili grupe. Da biste pregledali, èitali, pisali itd. trebaæe vam posebna dozvola, samo urednik i administrator mogu garantovati ovakav pristup, trebalo bi da ih kontaktirate.

22.Za¹to ne mogu da glasam?
Samo registrovani korisnici mogu glasati. Ako ste registrovani i jos uvek ne mo¾ete glasati onda verovatno nemate adekvatna prava pristupa.


Formatiranje i tipovi tema

23.©ta je BBKod?
BBKod je specijalna implementacija HTML-a, a da li mo¾ete da ga koristite zavisi od administratora (mo¾ete ga takoðe iskljuèiti na formi za slanje). BBKode je slièan stilovima u HTML-u, tagovi su ubaèeni izmeðu vitièastih zagrada [ i ] pre nego < i > i nude veæu kontrolu ko i ¹ta se prikazuje. Za vi¹e informacija o BBKodu pogledajte uputstvo kome mozete pristupiti sa strane za pisanje.

24.Da li mogu da koristim HTML?
To zavisi od toga da li vam to administrator dozvoljava, on ima potpunu kontrolu nad tim. Ako vam je dozvoljeno da ga koristite videæete da samo neki tagovi rade. Ovo je mera bezbednosti da bi spreèila ljude da uznemiravaju forum koristeæi tagove koji mogu poremetiti izgled ili prouzrokovati probleme. Ako je HTML ukljuèen mo¾ete ga iskljuciti na formi za pisanje.

25.©ta su smajliji?
Smajliji ili emotivne ikonice su male slièice koje se koriste da bi iskazali oseæanja koristeæi kratak kod, npr. Grin znaèi srecan, Sad znaèi tu¾an. Kompletnu listu smajlija mozete videti na formi za slanje poruke. Poku¹ajte da ne preterujete sa smajlijima, mogu vrlo lako prouzrokovati da poruka postane neèitljiva i urednik moze odluèiti da ih izmeni ili izbri¹e sve poruke zajedno.


26.Mogu li slati slike?
Slike mo¾ete zaista prikazati u va¹im porukama. Na forum mozete uploadovati slike velièine do 205 kb. Za postavljanje vecih slika sledite uputstvo postavljeno ovde (http://www.farmaceuti.com/forum//topic,583.0.html). Ne mo¾ete linkovati slike  koje se nalaze iza autentifikacionih mehanizama, npr. hotmail ili yahoo sanduèiæi, ¹ifrom za¹tiæeni sajtovi itd. Da biste prikazali sliku koristite ili BBKod img tag ili odgovarajuæi HTML (ako je dozvoljeno).

27.Kako da postavim neki fajl u okviru svoje poruke na forum?
Imate vi¹e opcija za uploadovanje fajlova na forum, uputstvo mozete pogledati  ovde (http://www.farmaceuti.com/rapidup.html) i/ili ovde (http://www.farmaceuti.com/sendup.html) .

29. Kako mogu da neku temu dodam u bookmarks?
Klikom na dugme (iznad teme a ispod menija, pored dugmeta "odjava") i odabirom opcija u padajuæem meniju mo¾ete da izaberete i  da bookmarkujete temu ili da je po¹aljete i prosledite svojim prijateljima na facebook-u, myspace-u  itd ...

30. Za¹to moram da dodajem tagove?
Obja¹njenje mo¾ete pronaæi ovde (http://www.farmaceuti.com/forum//topic,12429.0.html).

31.Kako da dodam klip sa youtube-a na forum?
Obja¹njenje (http://www.farmaceuti.com/forum//topic,14798.0.html).

32.Za¹to se u nekim forumima ne raèunaju poruke
Zato ¹to smatramo da pisanjem u tim forumima ne dajete nikakav su¹tinski doprinos razvoju foruma i da bi se spreèila mogucnost da èlanovi zloupotrebom stignu do odreðenog statusa. Cilj tih foruma je dru¾enje i meðusobno zbli¾avanje èlanova.
  To su sledeæi [pod]forumi:
  -Igre bez granica
  -Bla bla forum
  -®elje, èestitke i pozdravi


33. Za¹to mi je poruka obrisana?
  Postoji vi¹e razloga za to. Dobro proèitajte Pravilnik foruma (http://www.farmaceuti.com/forum//topic,3619.0.html), Forumski bonton (http://www.farmaceuti.com/forum//topic,1516.0.html) i verovatno æete tu naæi odgovor. Takoðe koristite Pretragu foruma da proverite da li tema koju ¾elite da otvorite veæ ne postoji da bismo izbegli nepotrebno dupliranje tema. Obrisanu poruku zajedno sa razlogom brisanja mozete naci u forumu Recycle bin (http://www.farmaceuti.com/forum//board,82.0.html) .
   
34.©ta su obave¹tenja?
Obave¹tenja èesto sadr¾e va¾nu informaciju i trebalo bi da ih sto pre proèitate. Obave¹tenja se pojavljuju na vrhu svake strane u forumu na kome su postavljene. Da li mo¾ete ili ne mo¾ete da ¹aljete obave¹tenja zavisi od dozvola koje su pode¹ene od strane administratora.

35.©ta su top teme?
Top teme se prikazuju iznad liste tema u odgovarajuæem forumu  i samo na prvoj stranici. Obièno su prilièno va¾ne pa bi trebalo da ih proèitate ¹to pre. Kao i sa obave¹tenjima  administrator odluèuje o dozvolama koje su potrebne da biste poslali top teme u svaki forum.

36.©ta su zakljuèane teme?
Zakljuèane teme su postavljene na ovaj nacin bilo od urednika ili administratora. Ne mo¾ete odgovarati na zakljuèane teme i bilo koje glasanje koje sadr¾i je automatski zavr¹eno. Teme mogu biti zakljuèane iz mnogo razloga.

37.©ta treba da uradim ako primetim post koji kr¹i Pravilnik ili je offtopik?
Èim primetite takav post, odmah prijavite na taj naèin sto æete kliknuti na link "Prijavite moderatoru" koji se nalazi u donjem desnom uglu svake poruke.


Korisnièki nivoi i grupe

38.©ta su administratori?
Administratori su ljudi kojima su dodeljeni najvi¹i nivoi kontrole za ceo forum. Ovi ljudi mogu da kontroli¹u svaki deliæ i sve operacije foruma koje ukljuèuju postavljanje dozvola, zabranjivanje pristupa korisnicima, pravljenje korisnièkih grupa ili urednika, itd. Takoðe imaju kompletne moguænosti ureðivanja u svim forumima.

39.©ta su urednici=moderatori?
Moderatori su pojedinci (ili grupa pojedinaca) èiji je posao da prate rad foruma iz dana u dan. Imaju dozvole da menjaju ili bri¹u poruke i zakljuèavaju ili otkljuèavaju, pomeraju, bri¹u i dele teme u forumima koje ureðuju. Uop¹te moderatori su tu da spreèe ljude da odlutaju sa teme ili ¹alju uvredljiv ili neprikladan materijal.

40.©ta su korisnièke grupe?
Korisnièke grupe su naèin putem koga administratori mogu da grupi¹u korisnike. Svaki korisnik moze pripadati u vi¹e grupa  i svakoj grupi mogu biti dodeljena individualna prava pristupa. Ovo olaksava administratorima da podese vi¹e korisnika kao urednike foruma, ili da im daju pristup privatnom forumu itd.


Privatne poruke

41.Ne mogu da ¹aljem privatne poruke!
Za ovo postoji tri razloga: niste registrovani i/ili niste prijavljeni, administrator je iskljuèio privatne poruke za ceo forum ili vas je spreèio da ¹aljete poruke. Ako je ovo poslednje u pitanju, trebali biste da pitate administratora za¹to je tako.

42.Uporno dobijam ne¾eljene privatne poruke!
U svom profilu imate opciju "Ignorisi korisnika". Ako i dalje dobijate ne¾eljene privatne poruke od nekog obavestite administratora, oni imaju mogucnost da sprece korisnika da uopste ¹alje privatne poruke.

43.Dobio sam spam ili uvredljiv materijal od nekog sa ovog foruma!
®ao nam je ¹to to èujemo. Email forma ovog foruma ima mere bezbednosti da poku¹a i prati korisnike koji ¹alju takve poruke. Trebalo bi da po¹aljete email administratoru sa punom kopijom email-a koji ste dobili, vrlo je va¾no da mail po¹aljete sa zaglavljem (ovde se nalaze detalji o korisniku koji je poslao email). Onda oni mogu stupiti u akciju.