Mikrobiologija-praktièni ispit

Started by frckica-j, 13-10-2008, 12:27:32

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Da bi student mogao da izaðe na praktièni ispit, potrebno je da polo¾i pismeni ispit, ali ako padne na praktiènom mora ponovo da polo¾i pismeni pa da tek onda ide na praktièni. Pismeni i praktièni va¾e godinu dana.
Na praktiènom dolazi 10 preparata, a mo¾e se desiti da neki budu duplirani!

Spisak preparata za mikroskopiju:

Imerziona tehnika:
1-Streptococcus pneumoniae
2-Neisseria gonorrhoeae
3-Staphylococcus sp.
4-Streptococcus sp.
5-Bacillus anthracis
6-Corynebacterium diphteriae
7-Mycobacterium tuberculosis
8-Escherichia coli
9-Clostridium perfringens
10-Candida albicans
11-Toxoplasma gondii
12-Trypanosoma sp.-tripomastigot
13-Plasmodium sp.-stadijum prstena
14-Giardia lamblia
15-Leishmania donovani-amastigot
16-Leishmania donovani-promastigot

Suva tehnika:
17-Ascaris lumbricoides (jaja)
18-Enterobius vermicularis
19-Trichinella spiralis
20-Fasciola hepatica (jaja)
21-Echinococcus granulosus (skoleks)
22-Taenia spp. (jaja)
23-Pediculus humanus
24-Sarcoptes scabiei

Makroskopski preparati:
25-Fasciola hepatica (metilj)
26-Taenia saginata
27-Taenia solium

frckica-j

#1
(http://img241.nono9.us/my.php?image=1staphylococusspkultwp7.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Staphylococcus sp.

(http://img510.nono9.us/my.php?image=1h3fasciolahepaticaodrasb9.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Fasciola hepatica-odrastao metilj

(http://img406.nono9.us/my.php?image=1j3fasciolahepaticajajcsh4.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Fasciola hepatica-jaje

(http://img227.nono9.us/my.php?image=2a5sarcoptesscabieisamese5.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Sarcoptes scabiei

(http://img227.nono9.us/my.php?image=2f4ascarislumbricoidesjwy3.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Ascaris lumbricoides-jaje

(http://img227.nono9.us/my.php?image=3g3taeniaspjajcecaao5.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Taenia sp.-jaje

(http://img388.nono9.us/my.php?image=4b2giardialambliags5.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Giardia lamblia

(http://img394.nono9.us/my.php?image=4b5pediculushumanusvarcqu4.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Pediculus humanus

(http://img511.nono9.us/my.php?image=7e2leishmaniaspzv8.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Leishmania donovani: lijevo je amastigot a desno promastigot

(http://img369.nono9.us/my.php?image=8e2trypanosomatripomastqk7.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Tripanosoma crusi

(http://img369.nono9.us/my.php?image=13escherichiacolikultfw9.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Escherichia coli

(http://img110.nono9.us/my.php?image=41mycobacteriumtubercolks5.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Mycobacterium tuberculosis

(http://img143.nono9.us/my.php?image=51candidaalbicanskulturfh1.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Candida albicans

(http://img143.nono9.us/my.php?image=toxoplasmagondiirh9.jpg) (http://g.nono9.us/thpix.php)
Toxoplasma gondii

gligicmila


frckica-jfrckica-j

Biæe dobro, Alexandram, bar praktièni hoæe. Bude lako, sve se nauèi na predpraktiènim vje¾bama!
Usmeni je, veæ, druga prièa!


frckica-j

Znaèi da je dobro pro¹lo!  :wink:  Drago mi je!  :ok: Samo bih te zamolila Aleksandram da ubuduæe ne stavlja¹ samo smajliæe u postu. Prvo, admin nam je strog po tom pitanju i ne voli to i èesto takve postove zna da obri¹e jer se prevelika i nesvrsishodna upotreba smajliæa smatra spamom.  :wink:  A drugo, osnovna forumska kultura nala¾e da napi¹e¹ koju rijeè i tako iznese¹ utiske, i mi mo¾emo tako i da te malo upoznamo, a smiajliæi su tu vi¹e da naglasi¹ neku emociju. Va¾i?

biwena


frckica-j

Nisu... Tu je ono do èega sam uspjela da doðem.