Op¹ta biohemija

Started by frckica-j, 08-11-2008, 17:47:54

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

ISPITNA PITANJA IZ OP©TE BIOHEMIJE
ZA STUDENTE III GODINE FARMACIJE


1. Osnovne karakteristike enzima
2. Struktura enzima
3. Aktivni centar enzima
4. Specifiènost enzima
5. Enzimi kao katalizatori (kinetika enzimskih reakcija)
6. Uticaj temperature i pH na brzinu enzimski katalizovanih reakcija
7. Uticaj koncentracije enzima i koncentracije supstrata na brzinu enzimski katalizovanih reakcija
8. Grafièko odreðivanje Km
9. Inhibitori enzima i tipovi inhibicije
10. Aktivatori enzima i multienzimski sistemi
11. Alosterijski enzimi i lijekovi kao inhibitori enzima
12. Regulacija aktivnosti enzima
13. Nomenklatura i klasifikacija enzima
14. Metode odreðivanja aktivnosti enzima
15. Jedinice za izra¾avanje aktivnosti enzima
16. Izoenzimi i drugi multipli oblici enzima
17. Koenzimi (op¹ti pojmovi i podjela)
18. Vitamin B1
19. Niacin
20. Vitamin B2
21. Pantotenska kiselina
22. Vitamin B6
23. Vitamin B12
24. Biotin i liponska kiselina
25. Folna kiselina
26. Vitamin C
27. Vitamin A
28. Vitamin D
29. Vitamin E
30. Vitamin K
31. Vitamin F
32. Promjena slobodne energije i mjerenje redoks potencijala
33. Kompleks I respiratornog lanca
34. Kompleks II respiratornog lanca
35. Kompleks III respiratornog lanca
36. Komleks IV respiratornog lanca
37. ATP-sintetaza
38. Shuttle sistem α-glicerol-fosfata
39. Shuttle sistem malat-aspartat
40. Izlazak sintetisanog ATP iz mitohondrija
41. Odnos P/O u respiratornom lancu
42. Inhibitori respiratornog niza i oksidativne fosforilacije
43. Ugljeni hidrati (struktura i podjela)
44. Prva faza glikolize
45. Druga faza glikolize
46. Regulacija glikolize
47. Oksidativna dekarboksilacija piruvata
48. Sinteza oksalacetata
49. Reakcije ciklusa trikarbonskih kiselina
50. Regulacija ciklusa trikarbonskih kiselina
51. Energetski efekti oksidacije glukoze
52. Metabolizam glukoze u eritrocitima
53. Glikogenoliza
54. Pentozofosfatni put
55. Katabolizam fruktoze
56. Katabolizam galaktoze
57. Glukoneogeneza
58. Cori-ev ciklus
59. Glikogeneza
60. Masne kiseline
61. β-oksidacija masnih kiselina
62. Energetski bilans β-oksidacije masnih kiselina
63. Katabolizam nezasiæenih masnih kiselina
64. Katabolizam masnih kiselina sa raèvastim nizom
65. Oksidacija masnih kiselina sa  neparnim brojem ugljenikovih atoma
66. Oksidacija masnih kiselina veoma dugaèkog ugljovodoniènog lanca
67. Sporedni putevi oksidacije masnih kiselina
68. Nastajanje acetonskih tijela
69. Biosinteza masnih kiselina
70. Elongacija masnih kiselina
71. Sinteza triacilglicerola
72. Sinteza holesterola
73. Fosfolipidi
74. Struktura i podjela aminokiselina
75. Nastajanje peptida i prirodni peptidi
76. Transaminacija aminokiselina
77. Oksidativna dezaminacija aminokiselina
78. Metabolizam amonijaka
79. Sinteza uree
80. Veze izmeðu ciklusa uree i ciklusa limunske kiseline
81. Katabolizam ugljovodoniènog skeleta aminokiselina
82. Klasifikacije hormona
83. Mehanizam djelovanja hormona
84. Hormoni kore nadbubre¾ne ¾lijezde
85. Mu¹ki polni hormoni
86. ®enski polni hormoni
87. Hormoni sr¾i nadbubre¾ne ¾lijezde
88. Hormoni epifize
89. Hormoni ¹titne ¾lijezde
90. Hormoni koji reguli¹u metabolizam kalcijuma i fosfora
91. Hormoni pankreasa
92. Hormoni hipofize i hipotalamusa
93. Gastrointestinalni hormoni
94. Medijatori

Literatura:  Jasminka Nikoliæ i Radomir Kapetanoviæ, BIOHEMIJA, 2007. god.

Veoma sam zahvalna profesorki Jasminki Nikoliæ na ustupljenom materijalu.

                                                                                                           

frckica-j

ISPIT IZ OP©TE BIOHEMIJE    3. oktobar 2008.

1.   ©ta reguli¹e aktivnost adenil ciklaze i ¹ta prethodi ovoj aktivaciji?
2.   Objasni djelovanje insulina na lipogenezu i pove¾i sa efektom istog hormona na metabolizam ugljenih hidrata.
3.   Transaminacija amino grupe sa alanina na alfa-ketoglutarnu kiselinu:
4.   Strukturna formula holesterola (numeri¹i sve C atome):
5.   Predstavi formulama i objasni shuttle sistem α-glicerol-fosfata.
6.   Napi¹i sumarnu reakciju oksidativne dekarboksilacije piruvata.
7.   Biohemijski znaèaj pentozofosfatnog puta je slijedeæi:
8.   Bez formula napi¹i reakciju koju katalizuje UDP-glukozo-pirofosforilaza.
9.   Amonijak se elimini¹e iz organizma u vidu razlièitih terminalnih proizvoda. Koji su to proizvodi i kako se zovu takvi organizmi?
10.   Najzastupljeniji glicerofosfatidi su (samo imena):
11.   Objasni tercijarnu strukturu enzima i navedi koje veze poma¾u u nastanku i odr¾avanju ove strukture.
12.   ©ta je kovalentna modifikacija? Da li je to ireverzibilan proces, objasni?
13.   Strukturna formula 1,25-dihidroksiholekalciferola.
sophia

Frckice, da li je ovo samo za farmaceute ili vazi i za opstu?

Hvala i pusolina! :a

frckica-j

Ne vjerujem da va¾i za op¹tu jer mi imamo dvije biohemije a oni jednu. Tako da mislim da je ovo samo za nas!  :wink: