Posle studiranja-staziranje, kako najbolje i najlakse

Started by nena, 26-10-2007, 19:14:49

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred


Hm, situacija u Bgu sto se tice staziranja nije nimalo sjajna a privatnici su veoma bezobrazni.

Ono sto je najvaznije jeste da vas sto pre prijave da bi moglo da vam tece godinu dana do polaganja drzavnog ispita i tek kad polozite drzavni ispit, onda ste svoji.  :wink:

Uglavnom, ono sto je praksa jeste da stazere malo teze prihvataju i vlasnici apoteka uglavnom traze one sa polozenim drzavnim ispitom da bi mogli sami da budu u apoteci.

Prvi mesec vas uglavnom niko nece prijaviti, retko ko i platiti a onaj ko i plati dace vam 15-30000din max.

15000din je minimum mislim ispod kojeg ne treba da idete, za manju kintu mozete i u drzavnoj raditi gde su uslovi mnogo humaniji, u principu.

Kada diplomirate i dobijete uverenje sa fakulteta (na koje se btw ceka nedelju dana :face: ) ako niste iz Bga, treba da se odjavite iz svog meste i prijavite u Bg da biste mogli da obavite staz. Nakon toga treba da se prijavite na biro a za to vam je potrebno :

- izvod iz drzavljanstva (ne stariji od 6 meseci) - kopija+original na uvid
- Uverenje o diplomiranju (kopija+original na uvid)
- radna knjizica koja se kupuje u savremenoj administraciji i zahtev za izdavanje radne knjizice

bokifaca

e ljudi,ove informacije bas znace...posle duzeg razmisljanja resila sam da staziram u drzavnoj apoteci...sutra planiram da se prijavim.yanima me da li mogu da uticem da me stave u odredjenu apoteku i da li mi mozda neko od vas preporucuje neku apoteku na novom beogradu ili mozda ne preporucuje...takodje me zanima kolika je trenutno nadoknada za staziranje u drzavnoj apoteci?
sto se tice dokumentacije koja se predaje-da li se stazerska knjizica moze kupiti samo u Nusicevoj i za iyvod kao nezaposleno lice koji sam dobila kad sam se prijavila na biro,da li upravo taj izvod predajem ili treba izvaditi jos jedan..unapred zahvalna

Bred

Pa oni te obicno stave u apoteku koja ti je najbliza.  :wink:

A zasto si se odlucila za drzavnu, ako nije tajna?

Nadoknada za drzavnu je do 10000din, naravno u Bgu, u unutrasnjosti kazu da je veca ...

Stazerska knjizica?

Meni rekose da treba RADNA knjizica??  :ohwell: :hm

--
Dakle, stazerska knjizica nije isto sto i radna knjizica :lol3:

Stazersku knizicu mozete kupiti u Nusicevoj 25 na II-III spratu (u zgradi je firma), rade od 8-14h.

Za uzimanje radne knjizice potrebno je da popunite 2 obrasca za izdavanje radne knjizice, odnesete u opstinu kopije i originale na uvid od uverenja o zavrsenom faksu i o drzavljanstvu kao i licnu kartu na uvid.

endi

''Kada diplomirate i dobijete uverenje sa fakulteta ako niste iz Bga, treba da se odjavite iz svog mesta i prijavite u Bg da biste mogli da obavite staz.'' Bred
©ta podrazumeva¹ pod odjavom i prijavom: promenu prebivali¹ta ili promenu boravka (zeleni karton)?

Bred


kaja

To u slucaju da neko nije iz Beograda a zeli da stazira ovde.
Inace svako normalno moze da stazira u svom gradu.Ne moraju bas svi u Bg :wink:

keti

iz mog iskustva bolje bi bilo zaobilaziti privatne apoteke jer u njima stazeri rade SVE, ali bukvalno, nemaju ni slobodan vikend nego radis i subotu i nedelju da odradis svaki dinar koji dobijes vise nego u drzavnoj apoteci!!!
ikad stavis na papir da nemas zivot ni vremena za bilo sta u zivotu, i da pritom radis sve praznike puno radno vreme vise ti se isplati da odradis staz u drzavnoj apoteci sto cu ja da uradim posle 3 meseca staziranja u PEARL MEDICA I ODMORICU SE!!!  :lol:

Bred

da znas plus odgovornost koja ide u privatnim apotekama jer ste u smeni najcesce sami ...

:face:

:dole:

anacid

Ja sam pre studiranja i neko vreme u toku studiranja radila u rodnom gradu, imam radnu knjizicu i par godina radnog staza. Skoro sam promenila mesto prebivalista, tj. prijavila se u bgd jer cu uskoro da diplomiram. Interesuje me da li je neko vec imao takvo iskustvo, ili zna da li mi je osim uverenja o diplomiranju i izvoda o drzavljanstvu dovoljna samo postojeca radna knjizica da bih se ovde prijavila za staziranje? S'obzirom da vec imam radnu knjizicu i radni staz..Da li je mozda neka druga procedura?

Bred

QuotePo Zakonu o komorama zdravstvenih radnika, Komora u imeniku svih èlanova komore vodi posebnu evidenciju o èlanovima komore koji su pripravnici. Diplomirani farmaceut je du¾an da se na poèetku svog pripravnièkog sta¾a prijavi Komori i podnese dokumentaciju za upis u imenik Komore:

Potrebna dokumentacija za upis diplomiranih farmaceuta - pripravnika u imenik Komore

Po odluci Skup¹tine, diplomirani farmaceuti-pripravnici ne plaæaju èlanarinu.

Nakon obavljenog pripravnièkog sta¾a i polaganja struènog ispita, na osnovu PRAVILNIKA O PRIPRAVNIÈKOM STA®U I STRUÈNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA (pdf...), diplomirani farmaceut se, ukoliko ispunjava uslove definisane Zakonom o zdravstvenoj za¹titi, prijavljuje Komori i stièe pravo na nultu licencu (detaljnije...)

ostalo -> http://www.farmkom.rs/no_access/index.php?str=reg_buduci
http://www.farmkom.rs/no_access/index.php?str=reg_redovni


QuotePRAVILNIK
O PRIPRAVNIÈKOM STA®U I STRUÈNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH
RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA
("Sl. glasnik RS", br. 50/2006)
Èlan 1
Ovim pravilnikom propisuju se plan i program pripravnièkog sta¾a za pripravnike
zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, bli¾i uslovi koje moraju ispunjavati
zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene slu¾be (u daljem tekstu: privatna praksa)
u kojima se mo¾e obavljati pripravnièki sta¾, obrazac pripravnièke knji¾ice, naèin
voðenja pripravnièke knji¾ice, program, sadr¾ina, naèin i postupak polaganja struènog
ispita, kao i obrazac uverenja o polo¾enom struènom ispitu.
Èlan 2
Pripravnièki sta¾ je praktièan rad pod nadzorom ovla¹æenog zdravstvenog radnika,
odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se zdravstveni radnik i zdravstveni
saradnik (u daljem tekstu: pripravnik) osposobljava za samostalan rad, u skladu sa
zakonom.
Pripravnièki sta¾ se obavlja u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi pod
neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika koji ima
najmanje pet godina radnog iskustva nakon polo¾enog struènog ispita, u skladu sa
zakonom.
Èlan 3
Pripravnièki sta¾ se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi koja
ispunjava sledeæe uslove, i to:
1) da obavlja odreðene poslove zdravstvene delatnosti prema zahtevima pojedinog dela
plana i programa pripravnièkog sta¾a za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene
saradnike;
2) da u obavljanju odreðenih poslova zdravstvene delatnosti iz taèke 1) ovog stava
uèestvuje zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ima najmanje pet godina
radnog iskustva nakon polo¾enog struènog ispita;
3) da ima potrebnu medicinsku i tehnièku opremu za uspe¹no sprovoðenje programom
predviðenog osposobljavanja prema zahtevima savremene medicine.
Ako zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa u kojoj pripravnik obavlja
pripravnièki sta¾ ne ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog èlana, a prema
propisanom planu i programu za odreðenu oblast, mo¾e ga uputiti u drugu zdravstvenu
ustanovu, odnosno privatnu praksu u kojoj se taj deo sta¾a mo¾e obaviti.
Èlan 4
Pripravnièki sta¾ se obavlja po planu i programu kojim su utvrðene preventivne,
dijagnostièke, terapijske i rehabilitacione procedure i ve¹tine koje pripravnik treba da
savlada u toku pripravnièkog sta¾a.
Plan i program pripravnièkog sta¾a od¹tampan je uz ovaj pravilnik i èini njegov sastavni
deo.
Èlan 5
Struèni ispit sastoji se iz op¹teg i posebnog dela.
U okviru op¹teg dela vr¹i se provera:
1) osnovnih znanja o ustavnom ureðenju i propisima o zdravstvenoj za¹titi, zdravstvenom
osiguranju, lekovima i medicinskim sredstvima, penzijskom i invalidskom osiguranju i
radnim odnosima.
U okviru posebnog dela vr¹i se provera:
2) osposobljenosti zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika za samostalno
preduzimanje i obavljanje struèno-medicinskih mera, postupaka i aktivnosti u vr¹enju
poslova zdravstvene delatnosti predviðenih planom i programom pripravnièkog sta¾a iz
èlana 4. ovog pravilnika.
Èlan 6
Pripravnièki sta¾ obavlja se u radno vreme u trajanju od 40 sati nedeljno.
Pripravnièki sta¾ obavlja se po pravilu bez prekida.
Pod opravdanim prekidom pripravnièkog sta¾a smatra se bolest, porodiljsko odsustvo i
vojna obaveza.
Ukoliko je do¹lo do opravdanog prekida pripravnièkog sta¾a u sluèajevima iz stava 3.
ovog èlana, pripravnièki sta¾ se produ¾ava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.
Èlan 7
O obavljanju pripravnièkog sta¾a vodi se Pripravnièka knji¾ica za zdravstvene radnike i
zdravstvene saradnike na Obrascu 1 koji je od¹tampan uz ovaj pravilnik i èini njegov
sastavni deo.
Pripravnièku knji¾icu izdaje zdravstvena ustanova i privatna praksa u kojoj je pripravnik
zaposlen, odnosno sa kojim je zakljuèen ugovor o volonterskom radu radi obavljanja
pripravnièkog sta¾a.
Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji u skladu sa zakonom vr¹i
neposredan nadzor nad obavljanjem pripravnièkog sta¾a upisuje u pripravnièku knji¾icu
deo pripravnièkog sta¾a i overava ga svojim potpisom i faksimilom.
Poèetak i zavr¹etak pripravnièkog sta¾a overava svojim potpisom i peèatom direktor
zdravstvene ustanove, odnosno osnivaè privatne prakse, u kojoj je zapoèet, odnosno
zavr¹en pripravnièki sta¾.
Èlan 8
Po zavr¹enom pripravnièkom sta¾u zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa visokom
¹kolskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje struènog ispita ispitnoj
komisiji koju ministar nadle¾an za poslove zdravlja obrazuje pri ministarstvu nadle¾nom
za poslove zdravlja, zajedno sa overenim prepisom diplome o zavr¹enom fakultetu i
overenom pripravnièkom knji¾icom.
Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa vi¹om i srednjom ¹kolskom spremom
podnose pismenu prijavu za polaganje struènog ispita ispitnoj komisiji koju ministar
nadle¾an za poslove zdravlja obrazuje pri zavodu za javno zdravlje, zajedno sa overenim
prepisom diplome o zavr¹enoj odgovarajuæoj ¹koli i overenom pripravnièkom knji¾icom.
Prijava sa dokumentacijom iz stava 1. ovog èlana podnosi se najkasnije 30 dana pre
polaganja struènog ispita.
Mesto polaganja struènog ispita odreðuje ministarstvo nadle¾no za poslove zdravlja.
Èlan 9
Struèni ispit pola¾e se javno, istovremeno pred svim èlanovima ispitne komisije.
Ispitnu komisiju imenuje ministar nadle¾an za poslove zdravlja za sve oblasti.
Ispitna komisija sastoji se od predsednika i drugih èlanova komisije.
Predsednik i drugi èlanovi ispitne komisije imaju najmanje isti stepen ¹kolske spreme kao
i pripravnik koji pola¾e struèni ispit, kao i polo¾en struèni ispit i pet godina rada u struci.
U ispitnu komisiju imenuju se struènjaci odgovarajuæe ¹kolske spreme koji se bave
odgovarajuæim poslovima zdravstvene delatnosti.
Poseban deo struènog ispita za doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane
farmaceute i diplomirane farmaceute - medicinske biohemièare ispituju ispitivaèi koji su
dobili naziv primarijus.
Èlan 10
Ispitne komisije za polaganje struènog ispita posebno se obrazuju za:
1) doktore medicine;
2) doktore stomatologije;
3) diplomirane farmaceute;
4) diplomirane farmaceute medicinske biohemièare;
5) zdravstvene saradnike sa visokom ¹kolskom spremom;
6) zdravstvene radnike sa vi¹om i srednjom ¹kolskom spremom;
7) zdravstvene saradnike sa vi¹om i srednjom ¹kolskom spremom.
Èlan 11
Po zavr¹enom struènom ispitu komisija ocenjuje celokupan uspeh pripravnika.
Ocena uspeha na struènom ispitu glasi "polo¾io" i "nije polo¾io" i donosi se veæinom
glasova èlanova ispitne komisije.
Èlan 12
Pripravnik koji ne polo¾i struèni ispit mo¾e da pola¾e taj ispit u roku koji ne mo¾e biti
kraæi od 60 dana od dana polaganja struènog ispita.
Èlan 13
O toku ispita vodi se Zapisnik o polaganju struènog ispita na Obrascu 2 koji je od¹tampan
uz ovaj pravilnik i èini njegov sastavni deo.
Èlan 14
Zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom struènom spremom
koji je polo¾io struèni ispit izdaje se Uverenje o polo¾enom struènom ispitu na Obrascu 3
koji je od¹tampan uz ovaj pravilnik i èini njegov sastavni deo.
Zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku sa vi¹om i srednjom struènom
spremom koji je polo¾io struèni ispit izdaje se Uverenje o polo¾enom struènom ispitu na
Obrascu 4 koji je od¹tampan uz ovaj pravilnik i èini njegov sastavni deo.
Èlan 15
Pripravnik je du¾an da obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadle¾nom za poslove
zdravlja, odnosno pri zavodu za javno zdravlje ako je iz opravdanih razloga spreèen da
pristupi ispitu u roku odreðenom za polaganje struènog ispita najmanje tri dana pre dana
odreðenog za polaganje ispita.
Ukoliko pripravnik ne obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadle¾nom za poslove
zdravlja, odnosno pri zavodu za javno zdravlje u roku predviðenom u stavu 1. ovog èlana
ili je razlog odustajanja od polaganja ispita neopravdan, smatra se da ispitu nije pristupio.
Èlan 16
Administrativno-tehnièke poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar koji se imenuje
aktom o obrazovanju ispitne komisije.
Sekretar je du¾an da tokom polaganja struènog ispita vodi zapisnik.
Èlan 17
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da va¾i Pravilnik o pripravnièkom
sta¾u i struènom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Slu¾beni glasnik
RS", broj 89/93).
Èlan 18
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu¾benom
glasniku Republike Srbije".
PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIÈKOG STA®A
IV PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIÈKOG STA®A ZA DIPLOMIRANE
FARMACEUTE
a) Plan pripravnièkog sta¾a za diplomirane farmaceute:
1. Farmaceutska tehnologija i farmakologija - 8 meseci i 20 dana;
2. Kontrola lekova - 3 meseca;
3. Socijalna farmacija - 10 dana.
b) Program pripravnièkog sta¾a za diplomirane farmaceute:
1. Farmaceutska tehnologija i farmakologija:
Sta¾ u apoteci - 6 meseci i 20 dana.
Pripravnik se upoznaje sa gotovim lekovima (farmaceutski oblik, jaèina, pakovanje,
terapijska primena), magistralnim i galenskim lekovima i njihovom izradom, procesima
izdavanja lekova na recept i prodaje tradicionalnih, homeopatskih i lekova èiji je re¾im
izdavanja bez recepta, snabdevanjem lekovima i medicinskim sredstvima i voðenjem
odgovarajuæe dokumentacije i evidencije, pristupom sprovoðenju preventivnih mera za
oèuvanje i za¹titu zdravlja stanovni¹tva, praæenjem savremenih struènih i nauènih
dostignuæa u oblasti farmakoterapije i izrade magistralnih i galenskih lekova,
informisanjem graðana i medicinskih radnika o lekovima i odreðenim vrstama
medicinskih sredstava i pru¾anjem saveta pacijentima o njihovoj pravilnoj upotrebi,
praæenjem ne¾eljenih reakcija na lekove i medicinska sredstva, i drugim poslovima
farmaceutske zdravstvene delatnosti.
Sta¾ u bolnièkoj apoteci - 2 meseca.
Pripravnik se upoznaje sa poslovima farmaceutske zdravstvene delatnosti koji se
sprovode na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene za¹tite: izradom, rukovanjem i
izdavanjem lekovitih preparata, kao ¹to su injekcije, intravenske infuzije, koncentrati i
pra¹kovi za injekcije i intravenske infuzije, rastvori za hemodijalizu, peritonealnu dijalizu
i irigaciju, preparati za oèi, i drugi sterilni, kao i nesterilni lekoviti preparati i medicinska
sredstva.
2. Kontrola lekova:
U laboratoriji za kontrolu lekova pripravnik se upoznaje sa dobrom kontrolnom
laboratorijskom praksom kojom se vr¹i kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava,
u skladu sa evropskom, nacionalnom farmakopejom ili drugim priznatim farmakopejama
ili proverenim metodama analize, odnosno magistralnim formulama. Praktièno radi na
ispitivanju stepena èistoæe i kvalitativno-kvantitativnoj analizi gotovih, magistralnih i
galenskih lekova i medicinskih sredstava: odreðuje fizièke konstante, izvodi tankoslojnu
gromatografiju i karakteristiène reakcije lekovitih supstanci sa reagensima; odreðuje
sadr¾aj lekovite supstance kao i potencijalnih neèistoæa u farmaceutskim oblicima
primenom odgovarajuæih tehnika instrumentalne analize.
3. Socijalna farmacija:
Pripravnik se upoznaje sa sistemom i naèelima zdravstvene za¹tite i organizacijom
zdravstvene slu¾be, sa ljudskim pravima i vrednostima u zdravstvenoj za¹titi i pravima i
du¾nostima pacijenta, metodama planiranja razvoja zdravstvene za¹tite, planom mre¾e
zdravstvenih ustanova, posebno apoteka, uèestvuje u izradi planova i programa aktivnosti
vezanih za sprovoðenje farmaceutske zdravstvene delatnosti, njihovom praæenju, analizi i
evidenciji.
Pripravnik se upoznaje sa osnovama zdravstvene statistike i osnovama
farmakoekonomije, u cilju racionalizacije tro¹kova sprovoðenja utvrðenih terapijskih
protokola.

izvor: http://www.farmkom.rs

crazy ball

Quote from: bordzija on 13-09-2008, 19:48:47
Narode, da li iko zna kako je regulisano polaganje drzavnog ispita za studente iz Crne Gore? Tj. mogu li ja ako sam zavrsila farmaciju ovde, u NS da odradim staz u nekoj od apoteka u Crnoj Gori i onda da polazem strucni u Srbiji -jer da fax u podgorici ima tek dve tri generacije, tako da ne verujem imaju organizovane komisije i uopste polaganje strucnog ispita, onda bih se vratila u cg da nastavim da radim tamo. Interesuje me hoce li mi biti priznat staz u Crnoj Gori.
Ima li iko pojma o tome.... :ohwell:
znam da medicinari ako su zavrsili ovde i odradili staz u cg ne mogu ovde da polazu drzavni, a mislim da je isto i sa stomatolozima...tako da mislim da je ista prica i sa farmaceutima...ali proveri jos...a da bi radio/la ovde staz moras biti drzavljanin Srbije...e ccc, vi hocete da capnete malo tu malo tamo, da se provucete i izmuvate nesto...    :F   ali znas kako kazu- preko, prece, naokolo blize   :K2:

philoserbiana

Moja drugarica radi u drzavnoj apoteci u Bg...kazu da si pod ugovorom jedno 4-5 godina,mnoge koleginice ne radjaju decu dok ih ne prijave za stalno...ako zatrudnis gubis posao...eto,dobih informaciju iz prve ruke :ohwell:

Bred

Tako je u drzavnoj?!?!?!?!

:face:
Pa ja cujem da mnoge koleginice upravo i begaju u drzavnu bas zbog trudnickog?

Enea


katarina

Da li je moguce upisati specijalizaciju bez odradjenog staza i drzavnog ispita?
Druga stvar, da li mogu pola staza u drzavnoj a pola u privatnoj apoteci?