Studijski program diplomskih doktorskih studija iz farmakokinetike

Started by AquArius, 29-10-2007, 17:24:02

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

AquArius

STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH STUDIJA IZ FARMAKOKINETIKE NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU* 1. Farmakokinetika u razvoju leka
  2. Farmakokinetièka analiza
  3. Biolo¹ka raspolo¾ivost i biolo¹ka ekvivalentnost lekova
  4. Interakcije i ne¾eljena dejstva lekova
  5. Znaèaj izuèavanja metabolizma lekova
  6. Varijabilnost u kinetici lekova
  7. Terapijski monitoring lekova

Odbrana doktorske disertacije je uslovljena prethodno objavljenim originalnim nauènim radovima – 2 rada u èasopisima menunarodnog znaèaja.

PROGRAM NASTAVE


Farmakokinetika I

ADME i LADMER sistem. Resorpcija lekova. Faktori koji utièu na resorpciju. Raspodela lekova. Farmakokinetièki i terapijski znaèaj interakcije lek-protein. Raspodela lekova u tkivima. Metabolizam lekova. Izluèivanje lekova (urin). Izluèivanje putem ¾uèi i fecesa. Izluèivanje pljuvaèkom. Izluèivanje mlekom. Izluèivanje preko pluæa. Kru¾ni procesi. Analiza farmakokinetièkih procesa. Linearni otvoreni farmakokinetièki modeli. Farmakokinetièki model od jednog prostora. Izraèunavanje farmakokinetièkih parametara. Pojedinaèna intravaskularna doza. Pojedinaèna ekstravaskularna doza. Flip-flop model.

Farmakokinetika II

Farmakokinetièki model od dva prostora (farmakokinetièki parametri). Farmakokinetika ponovljenog doziranja lekova. Intravenska infuzija. Intravaskularna primena pojedinaènih doza leka. Ekstravaskularna primena pojedinaènih doza leka. Farmakokinetièki parametri stanja ravnote¾e. Farmakokinetika preparata sa modifikovanom brzinom oslobananja leka. Upotreba alternativnih biolo¹kih teènosti za procenu kinetike leka. Drugi pristupi farmakokinetièkoj analizi podataka. Biolo¹ka raspolo¾ivost i biolo¹ka ekvivalentnost lekova. Faktori koji utièu na kinetiku lekova.

Metodologija u farmakokinetièkim ispitivanjima I

Bioanalitièke metode u farmakokinetièkim ispitivanjima. Parametri za procenu bioanalitièkih metoda. Biolo¹ki materijali za farmakokinetièka ispitivanja: In vivo – plazma, serum, krv; alternativne biolo¹ke teènosti: saliva, urin, mleko. In vitro – preèi¹æeni enzimi/enzimski sistemi, subcelularne frakcije, izolovane æelije/æelijski sistemi, re¾njevi organa, perfuzovani organi.

Metodologija u farmakokinetièkim ispitivanjima II

Izolovanje lekova i metabolita iz biolo¹kog materijala. Procena postupka ekstrakcije. Modifikacije standardnog naèina ekstrakcije. Kontrola in vivo farmakokinetièkih ispitivanja. Kinetièki programi (model-zavisni, model-nezavisni, populacioni) za izraèunavanje farmakokinetièkih parametara.

Metabolizam lekova

Hemijski aspekti metabolizma lekova: Reakcije I, II i III faze metabolizma lekova; lekovi koji se ne metabolizuju; stereohemijski aspekti metabolizma lekova. Biohemijski aspekti metabolizma lekova: Izoenzimi Citohroma P-450; faktori koji utièu na metabolizam lekova; indukcija i inhibicija enzimskih sistema; ekstrahepatièki metabolizam lekova. Kinetika metabolizma lekova. Farmakolo¹ko-toksikolo¹ki znaèaj metabolizma lekova.

Klinièka farmakokinetika

Odrenivanje re¾ima doziranja lekova. Naèini prilagonavanja re¾ima doziranja lekova. Individualizacija terapije. Praæenje lekova u terapiji i prilagonavanje doze. Terapijski rasponi koncentracija. Faktori koji utièu na re¾im doziranja. Farmakokinetièki parametri koji odrenuju re¾im doziranja. Farmakokinetièka procena koncentracija leka. Varijabilnost leka. Varijabilnost bolesnika. Doziranje lekova bolesnicima sa poremeæenom bubre¾nom funkcijom ili sa oboljenjem jetre. Znaèaj komplijanse (adherence).

Biostatistika


Vrste statistièkih testova u biomedicinskim ispitivanjima. Izbor podataka za farmakokinetièku – statistièku analizu. Verovatnoæa i zakoni verovatnoæe. Standardna gre¹ka i devijacija u farmakokinetièkim ispitivanjima. Testiranje hipoteze. P-vrednost. Student t-test. Test odnosa varijanse. Analiza varijanse (ANOVA za jedan i dva kriterijuma klasifikacije). Kori¹æenje regresione analize za predvinanje. Neparametarske metode. Neparametarski t-test (Mann-Whitney U-test). Wilcoxon test. Interval pouzdanosti oèekivanih vrednosti. Statistièki testovi za procenu biolo¹ke ekvivalentnosti. Statistièki testovi u populacionom farmakokinetièkom pristupu.

Metodologija nauènog istra¾ivanja

Nauka i nauèna metoda. Nauka i etika. Definisanje hipoteze. Verifikacija hipoteze. Dizajn ispitivanja. Projekt nauènog istra¾ivanja. Vrste klinièkih ispitivanja (prednosti, nedostaci). Objavljivanje rezultata nauèno-istra¾ivaèkog rada. Kritièka procena objavljenih rezultata klinièkih ispitivanja. Gre¹ke i intelektualno nepo¹tenje u nauci. Pisanje i prijava projekta.

Priprema plana izrade doktorske disertacije


Nauèna zasnovanost predlo¾ene teme doktorske disertacije. Priprema plana potrebnog vremena i plana potrebnih metoda i materijala za ispitivanje. Pisanje prijave teme doktorske disertacije.

PROGRAM NASTAVE ZA IZBORNE PREDMETE

Farmakokinetika u razvoju leka

QSAR i farmakokinetièke karakteristike. ADME procena potencijalnog leka. Farmakokinetièka ispitivanja u eksperimentalnih ¾ivotinja. GLP (Dobra laboratorijska praksa). Ispitivanja potencijala za interakcije i ne¾eljena dejstva. In vitro – in vivo korelacija. Farmakokinetièka ispitivanja u okviru I i II faze klinièkih ispitivanja.

Farmakokinetièka analiza


Prostorna (model-zavisna) kinetièka analiza. Neprostorna kinetièka analiza. Fiziolo¹ki (perfuzioni) modeli. Farmakokinetièka analiza primenom pristupa vremenskih konstanti. Populaciona farmakokinetièka analiza. Farmakokinetièko/Farmakodinamièko (FK/FD) modeliranje.

Biolo¹ka raspolo¾ivost i biolo¹ka ekvivalentnost lekova


Apsolutna biolo¹ka raspolo¾ivost. Relativna biolo¹ka raspolo¾ivost. Osobine lekova koje utièu na posebnu potrebu za ispitivanja biolo¹ke raspolo¾ivosti i biolo¹ke ekvivalentnosti. Terapijska ekvivalentnost. Faktori koji menjaju biolo¹ku raspolo¾ivost. Isptivanja biolo¹ke raspolo¾ivosti i biolo¹ke ekvivalentnosti lekova. Podaci koji se koriste za procenu biolo¹ke raspolo¾ivosti i biolo¹ke ekvivalentnosti. Izbor standardnog preparata. Procena ispitivanja biolo¹ke raspolo¾ivosti i biolo¹ke ekvivalentnosti. Pristup farmakokinetièkoj proceni specijalnih farmaceutskih oblika i lekova specifiènih svojstava. Savremeni stavovi o ispitivanju biolo¹ke raspolo¾ivosti i biolo¹ke ekvivalentnosti lekova.

Interakcije i ne¾eljena dejstva lekova

Farmakodinamièke interakcije. Farmakokinetièke interakcije. Interakcije lekova sa rezultatima laboratorijskih ispitivanja. Istra¾ivanje interakcija. Procena klinièkog znaèaja interakcija lekova. Podela ne¾eljenih dejstva lekova. Faktori predispozicije za pojavu ne¾eljenih dejstava lekova. Naèini praæenja ne¾eljenih dejstava lekova. Znaèaj praæenja ne¾eljenih dejstava lekova (Pharmacovigilance).

Znaèaj izuèavanja metabolizma lekova

Metabolizam lekova in vitro. In vitro eksperimentalni modeli: preèi¹æeni enzimi, subcelularne frakcije, izolovane æelije ljudske jetre, re¾njevi organa, izolovani perfuzovani organi. Metabolizam lekova in vivo. Faktori koji utièu na ispitivanja metabolizma lekova. Korelacija in vitro-in vivo metabolièkih podataka.

Varijabilnost u kinetici lekova


Fiziolo¹ki/patolo¹ki faktori: telesna masa, uzrast, starost, pol, trudnoæa, dojenje, brzina pra¾njenja ¾eluca, hemodinamièki faktori, oboljenja jetre, oboljenja bubrega; Spolja¹nji faktori: temperatura, okolina,ishrana, biolo¹ki ritmovi.

Terapijski monitoring lekova


Indikacije za praæenje lekova u terapiji. Lekovi koji se prate. Terapijski monitoring lekova u posebnim populacijama bolesnika. Alternativni terapijski monitoring lekova. Individualizacija terapije. Naèini prilagonavanja re¾ima doziranja lekova.


Odgovorni nastavnici za realizaciju programa doktorskih studija:
prof. dr Milena Pokrajac
prof. dr Branislava Miljkoviæ


Oblasti nauènog istra¾ivanja odgovornih nastavnika:
- klinièka farmakokinetika
- farmakokinetika
- metabolizam lekova
- interakcije lekova
- bioanalitièke metode.

Nazivi èasopisa sa objavljenim publikacijama:
Eur J Clin Pharmacol
Drug Dev Ind Pharm
Eur J Drug Metabol Pharmacokin
Eur J Pharmacol
J Pharm Pharmacol
Int J Clin Pharm Res
Pharm Acta Helv
Biopharm Drug Dispos
J Liq Chromatogr
Clin Drug Invest
Int Clin Psychopharmacol
Headache
J Planar Chromatogr
J Chromatogr B