Upis na doktorske akademske studije 2010. godine

Started by Bred, 11-10-2010, 18:32:56

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Objavljena je konaèna rang lista kandidata primljenih na doktorske akademske studije u ¹kolskoj 2010/2011. godini.

Upis kandidata primljenih na doktorske akademske studije po Konkursu za ¹kolsku 2010/11 godinu obaviæe se u periodu od 18.10.2010. do 22.10.2010. godine.

Zbog potpisivanja ugovora izmeðu studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je du¾an da upisu pristupi lièno.

Prilikom upisa potrebno je prilo¾iti:

   1. Izvod iz matiène knjige roðenih
   2. Dva obrasca ©V-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
   3. Indeks (mo¾e se kupiti u fotokopirnici Fakulteta)
   4. Dve fotografije formata 3,5 × 4,5 cm
   5. Dokaz o uplati ¹kolarine
   6. Uplatnicu na iznos od 2.000,00 dinara na ime administrativnih tro¹kova sprovoðenja upisa, na ¾iro – raèun Farmaceutskog fakulteta, br. 840-1127666-05, ¹ifra plaæanja 189, poziv na broj 10.
   7. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na ¾iro – raèun Farmaceutskog fakulteta, na ime tro¹kova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere

Kandidati koji lièno snose tro¹kove ¹kolarine imaju moguænost da istu plate u èetiri rate, s tim ¹to su du¾ni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na ¾iro – raèun Farmaceutskog fakulteta.

Kandidati kojima tro¹kove ¹kolarine snosi pravno lice du¾ni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (P.I.B, broj ¾iro – raèuna, adresa, broj faksa) kako bi se ispostavila faktura.

©kolarina se mo¾e uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledeæom dinamikom:

    * I rata pri upisu,
    * II rata do 1.12.2010. godine,
    * III rata do 15.03.2011. godine,
    * IV rata do 30.05.2011. godine.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2010/10/11/upis-na-doktorske-akademske-studije-2010-godine/