Staziranje i polaganje drzavnog ispita u Republici Srpskoj

Started by Bred, 19-03-2011, 17:47:10

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Izvor: Farmaceutsko drustvo Republike Srpske (http://www.farmaceutskodrustvo.org/)
QuotePLAN I PROGRAM
Obavljanja pripravnièkog sta¾a diplomiranog farmaceuta u skladu sa va¾eæim Pravilnikom o pripravnièkom sta¾u i struènom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (Sl. glasnik Republike Srpske broj 19/93, 01/95, 28/01 i
34/04).
Plan pripravnièkog sta¾a diplomiranog farmaceuta obuhvata:
1. Farmaceutska tehnologija i farmakologija = 6 mjeseci
2. Kontrola lijekova = 2 mjeseca i 20 dana
3. Socijalna medicina = 10 dana
Program pripravnièkog sta¾a diplomiranog farmaceuta:
1. Farmaceutska tehnologija i farmakologija (6 mjeseci).
a) Sta¾ u apoteci (4 mjeseca i 15 dana)
b) Sta¾ u bolnièkoj apoteci ( 1 mjesec i 15 dana).
a) Sta¾ u apoteci
Pripravnik obavlja sta¾ u apoteci u trajanju od 4 mjeseca i 15 dana. Pripravnik se upoznaje sa procesom izdavanja lijekova na recept, lijekovima i oblicima doziranja, specijalitetima, magistralnom i galenskom izradom preparata, pomoænih ljekovitih sredstava, struènim radom u apoteci, medicinskim snabdijevanjem i struèno - administrativnim postupkom i obradom u apoteci.
b) Sta¾ u bolnièkoj apoteci (Klinièki centar, Zavod za klinièku farmakologiju, Slu¾ba za medicinsko snabdijevanje i bolnièka apoteka)
Pripravnik obavlja sta¾ u bolnièkoj apoteci u trajanju od 1 mjesec i 15 dana i upoznaje se sa radom na sterilnim preparatima, kao ¹to su preparati za oèi, infundibilije, injekcije, preparati za hemodijalizu i peritonealnu dijalizu, rastvori za hirurgiju i drugi sterilni preparati. Radi na izdavanju specijalnih lijekova koji se koriste samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.
2. Kontrola lijekova ( 2 mjeseca i 20 dana)
Sta¾ se obavlja u Kontrolno – analitièkoj laboratoriji. U laboratoriji za kontrolu lijekova pripravnik se upoznaje sa osnovnim zakonskim propisima koji se odnose na kontrolu i ispitivanje lijekova kao i sa metodologijom rada i metodama koje se
koriste u analizi lijekova.
Praktièno radi na pripremi rastvora i reagenasa za ispitivanje èistoæe , kvalitativnu i kvantitativnu analizu ljekovitih supstanci, odreðuje fizièke konstante (taèku topljenja, indeks refrakcije, optièku aktivnost), izvodi karakteristiène reakcije
ljekovitih supstanci sa organskim reagensima, ispituje stepen èistoæe, odreðuje sadr¾aj ljekovite supstance u doziranim farmaceutskim oblicima primjenom titrimetrije, spektrofotometrije, tankoslojne hromatografije, fluorimetrije, upoznaje se sa visokoefikasnom teènom hromatografijom i biolo¹kom kontrolom antibiotika i vitamina.
3. Socijalna medicina ( 10 dana)
Institut za za¹titu zdravlja Republike Srpske Socijalna medicina
Pripravnik obavlja sta¾ na Institutu za zdravstvenu za¹titu Republike Srpske u trajanju od 10 dana. Pripravnik se upoznaje sa osnovama i principima zdravstvene za¹tite, sa metodama planiranja i programiranja u zdravstvu, a posebno u slu¾bi medicinskog snabdijevanja (apotekama) uèestvuje u izradi planova i programa rada, njihovom praæenju, analizi i evoluciji. Upoznaje se sa
osnovama zdravstvene statistike i osnovama ekonomike u zdravstvenoj za¹titi.
Sprovodi zdravstveno vaspitni rad pri izdavanju lijekova.
Napomena:
Sta¾ se ne mora obaviti utvrðenim redoslijedom.

Quote
REPUBLIKA SRPSKA
FARMACEUTSKO DRU©TVO
Banja Luka, Aleja Svetog Save bb
Telefon/faks: +387 (0)51 212 260
Þiro-raèun broj: 562-100-80000456-66, NLB -Razvojna Banka
e-mail : info@ farmaceutskodrustvo.org
Adresa internet stranice: www.farmaceutskodrustvo.org

Informacije o polaganju struènog ispita za magistre farmacije
1. Frekvencija organizovanja ispita: jednom mjeseèno, najèe¹æe zadnja subota u mjesecu;
2. Pitanja za polaganje ispita: nalaze se u prilogu ;
3. Plan obavljanja pripravnièkog staþa: nalazi se u prilogu;
4. Visina uplate: 300,00 KM, uplaæuje se na budþet RS, broj þiro raèuna je u prilogu;
5. Mjesto odrþavanja ispita: ispit se odrþava u prostorijama Odsjeka za stomatologiju Medicinskog
fakulteta u Banjoj Luci (Kampus);
6. Ispitivaèi za struèni dio ispita su: mr.sci. Vanda Pekoviæ- Markoviæ, prim. mr ph; Prim. mr ph
Nata¹a Grubi¹a; mr ph Tanja Savanoviæ i mr.sci Biljana Tubiæ, mr ph.
Pravni dio ispituje gospodin Tomislav Iliæ, dipl. pravnik iz Ministarstva zdravlja i socijalne za¹ite RS;
7. Prijava ispita: ispit se prijavljuje u Ministarstvu zdravlja i socijalne za¹tite RS (na protokolu)
Adresa: Trg Republike 1 (velika zgrada), 6. sprat, kancelarija 20.
Neophodna dokumentacija:
a) Ovjerena kopija diplome,
b) Popunjena i ovjerena pripravnièka knjiþica,
c) Uplatnica na 300,00 KM,
d) Popunjena prijava (u prilogu).
8. Informacije za polaganje struènog ispita se mogu dobiti u Ministarstvu zdravlja i socijalne za¹tite RS,
na telefon 051/339 - 473.
9. Podaci o naèinu prijavljivanja za obavljanje dijela pripravnièkog staþa u Institutu za za¹titu zdravlja
RS,nalaze se u prilogu.
10. Dio pripravnièkog staþa koji se odnosi na kontrolu lijekova obavlja se u Hemofarmu d.o.o., Novakoviæi
bb, Banja Luka. Za sve potrebne informacije obratiti se rukovodiocu Kontrole kvaliteta, Prim. mr ph Radi
Amidþiæ (specijalista za kontrolu i ispitivanje lijekova), tel. 051/ 389- 230.
Struèna sluþba Farmaceutskog dru¹tva Republike Srpske

PITANJA ZA DRZAVNI ISPIT

QuoteP I T A NJ A
MAGISTAR FARMACIJE
Iz propisa koji reguli¹u stavljanje lijekova i medicinskih sredstava u promet
(Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH)
1. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
2. Lijek - definicija i vrste
3. Proizvodnja lijekova
4. Stavljanje lijeka u promet
5. Promet lijekova
6. Promet lijekova na veliko
7. Uvoz lijekova
8. Oznaèavanje lijekova
9. Farmakovigilanca
10. Kontrola kvaliteta lijekova
11. Ogla¹avanje lijekova
12. Primjena lijekova u zdravstvenim ustanovama
13. Farmaceutski otpad
14. Medicinska sredstva
15. Proizvodnja medicinskog sredstva
16. Promet medicinskih sredstava na veliko
17. Inspekcijski nadzor u proizvodnji i prometu na veliko lijekova i medicinskih sredstava
Iz propisa koji reguli¹u promet opojnih droga i psihotropnih supstanci
(Zakon o spreèavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga / BiH)
18. Opojne droge, psihotropne supstance, prekursori
19. Razvrstavanje opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora
20. Proizvodnja i promet supstanci razvrstanih u tabele II i III
21. Propisivanje i izdavanje opojnih droga
22. Evidencije i izvje¹taji-opojne droge
Iz propisa koji reguli¹e apotekarsku djelatnost
(Zakon o apotekarskoj djelatnosti)
23. Zakon o apotekarskoj djelatnosti
24. Dobra apotekarska praksa
25. Apotekarska djelatnost
26. Farmaceutska zdravstvena za¹tita
27. Promet na malo u apoteci - osnivanje i organizacija apoteke
28. Apotekarski radnici
29. Izdavanje lijekova, medicinskih sredstava i drugih proizvoda u apoteci na recept/nalog
30. Promet na malo u specijalizovanoj prodavnici
31. Inspekcijski nadzor nad prometom na malo
32. Struèna literatura u apoteci
33. Izvje¹taji o potro¹nji lijekova
2
Iz ostalih propisa
(Zakon o komorama, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj za¹titi, Zakon o
hemikalijama, Zakon o biocidima, znanje sa studija)
34. Sistem nadzora nad struènim i etièkim radom magistara farmacije/apoteka
35. Esencijalna lista lijekova
36. Lista lijekova koji se izdaju na recept na teret FZO RS
37. Recept
38. Izrada magistralnih i galenskih lijekova u apoteci
39. Dostupnost informacija iz oblasti lijekova, medicinskih sredstava i hemikalija
u Republici Srpskoj
40. Sertifikacioni i akreditacioni standardi
41. Hemikalije i biocidi
PRIPREMA STRUÈNOG DIJELA ISPITA
1. Zakoni navedeni u nazivu poglavlja
2. Pravilnici koji proizilaze iz navedenih Zakona
3. Internet stranice nadle¾nih institucija
4. Teorijsko znanje sa studija
5. Znanja i iskustva steèena tokom pripravnièkog sta¾a
KANDIDAT JE OBAVEZAN PRATITI IZMJENE I DOPUNE NAVEDENIH PROPISA,
KAO I INTRENET STRANICE NADLE®NIH INSTITUCIJA

rodiæ

da li neko zna kako mogu da dodjem do informacija o staziranju u Banjaluci,Bijeljini?kakvi su tamo uslovi?

bergues

pozdrav

prema linkovima koje sam ispod naveo , ukoliko se stručni (državni) ispit polaže u federaciji bih , pored stručnog , postoji i pravni dio ispita , dok sam na stranici farmaceutskog društva republike srpske našao samo stručna pitanja(već navedena u prvom postu ove teme).da li to znači da se u rs-u ne polaže pravni dio , ili?

republika srpska-pitanja za stručni ispit magistara farmacije (http://www.farmaceutskodrustvo.org/images/dokumenti/magistar_farmacije.pdf)

fbih-pitanja za stručni ispit magistara farmacije - skroluj do kraja stranice (http://www.fmoh.gov.ba/index.php/usavrsavanja/strucni-ispiti)


evo i jedno podpitanje koje nema veze sa ovom temom

kako i gdje se može doći do informacija o priznatosti privatnih fakulteta u bih , konkretno
univerziteta bijeljina-farmaceutski smjer (http://www.ubn.rs.ba/) i evropski univerzitet brčko - zdravstveni fakultet - studij farmacije? (http://www.evropskiuniverzitet-brcko.com/index.php/eu/akreditaciona-dokumenta)