Plan i program doktorskih studija iz medicinske biohemije

Started by AquArius, 29-10-2007, 16:57:08

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

AquArius

PLAN I PROGRAM DOKTORSKIH STUDIJA IZ  MEDICINSKE BIOHEMIJE NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU 


PLAN NASTAVE
Ukupan broj kredita na doktorskim studijama je 180, a od toga 90 je predvineno za doktorsku disertaciju
*Priprema plana izrade doktorske disertacije podrazumeva samu prijavu teme doktorske
disertacije kao i nauène zasnovanosti predlo¾ene teme doktorske disertacije. Kandidat bi nauènu zasnovanost teme, cilj i metode izrade doktorske disertacije prezentovao u vidu seminarskog rada.

Izborni predmeti

1. Odabrana poglavlja imunohemije
2. Metode u molekularnoj biologiji
3. Klinièka enzimologija
4. Laboratorijska hematologija
5. Laboratorijska endokrinologija
6. Biohemijska ispitivanja u prenatalnoj dijagnostici


PROGRAM NASTAVE


1.  Biomolekuli i æelijska signalizacija


Povezanost strukture i funkcije proteina. Lipidi i lipoproteini. Ugljeni hidrati i glikobiologija. Struktura æelijske membrane. Mehanizmi transporta kroz æelijsku membranu. Kinetika enzimskih reakcija. Inhibicije enzimskih reakcija. Molekulski mehanizmi dejstva hormona. Molekulski osnov rasta i diferencijacije æelija. Molekulski osnovi ekstracelularnih i intracelularnih komunikacija.

2.  Metabolièki putevi u humanom organizmu

Organizacija intermedijernog metabolizma: katabolièki i anabolièki putevi. Energetika biohemijskih reakcija. Neki specifièni metabolièki putevi ugljenih hidrata, lipida i proteina. Metabolièki procesi u jetri, mi¹iæima, masnom tkivu i mozgu. Biohemijski aspekti gladovanja. Metabolièki procesi u trudnoæi , dojenju i stresu.

3.  Biosinteza nukleinskih kiselina i proteina

Biosinteza ribonukleotida i dezoksiribonukleotida. Regulacija nivoa nukleotida u æeliji. Struktura DNK i RNK kod prokariota i eukariota. Replikacija i transkripcija DNK. Metode reparacije DNK. Rekombinacija DNK. Struktura ribozoma.Translacija. Biosinteza proteina u mitohondrijama. Mehanizmi regulacije biosinteze proteina na nivou transkripcije, postranskripcionih modifikacija i translacije. Postranslacione modifikacije proteina. Regulacija brzine sinteze proteina u æeliji. Inhibitori sinteze proteina.

4. Medicinska biohemija

Elektroforetske tehnike na potpornim medijumima. Izoelektrofokusiranje. Bloting tehnike. Kapilarna elektroforeza. Gasna hromatografija u medicinskoj biohemiji. Teèna hromatografija u medicinskoj biohemiji. Masena spektrometrija u medicinskoj biohemiji. Primena atomske apsorpcione spektrofotometrije. Kvalitativne imunohemijske metode u medicinskoj biohemiji: gel difuzija i imunoelektroforeza. Kvantitativne imunohemijske metode u medicinskoj biohemiji: radijalna imunodifuzija, turbidimetrija, nefelometrija i imunohemijske metode sa obele¾ivaèem. Hemijski analizatori. Instrumenti u imunoeseju. Autoanalizatori u hematologiji. Hematolo¹ki brojaèi. Imunohematolo¹ki analizatori. Protoèna fluoro-citometrija. Interferencije u odrenivanju pojedinih analita u razliæitom biolo¹kom materijalu. Analitièka i klinièka evaluacija metoda. Uticaj preanalitièkih faktora na rezultate analiza. Metabolizam, poremeæaji metabolizma i klinièki znaèaj odrenivanja ugljenih hidrata, proteina i neproteinskog azota, aminokiselina, lipida, lipoproteina i apolipoproteina, elektrolita, vitamina, mikroelemenata u biolo¹kom materijalu. Poremeæaji metabolizma vode i acidobaznog statusa. Biohemija nukleinskih kiselina i  njihova dijagnostièka primena. Klinièki znaèaj odrenivanja citokina u pojedinim patolo¹kim stanjima. Tumorski markeri. Odrenivanje aktivnosti enzima kao markera o¹teæenja organa. Biohemijsko ispitivanje funkcije bubrega, jetre, gastrointestinalnog trakta, srca i nervnog sistema. Uronene gre¹ke metabolizma. Biohemijska ispitivanja u prenatalnoj dijagnostici. Laboratorijsko ispitivanje poremeæaja u funkciji endokrinih ¾lezda. Laboratorijske analize u detekciji hematolo¹kih oboljenja. Biohemijski markeri u transplantaciji organa. Promene biohemijskih parametara u trudnoæi. Biohemijski aspekti ishrane. Promene biohemijskih parametara u oboljenjima kostiju. Biohemijski parametri u procesu starenja.

5.  Metodologija nauènog istra¾ivanja

Nauka i etika. Nauka i nauèni metod. Problem i nauèni problem. Hipoteza. Verifikacija hipoteze: nauèno posmatranje i nauèni eksperiment. Eksperimentalni dizajn. Op¹ta nauèna metoda saznanja: metoda modelovanja i biolo¹ki modeli. Projekt nauènog istra¾ivanja.Eksperimentalno istra¾ivanje u laboratoriji: analiza primera. Eksperimentalno istra¾ivanje na terenu: analiza primera. Klinièko istra¾ivanje: kontrolisana klinièka studija, analiza primera. Objavljivanje rezultata nauènog istra¾ivanja: nauèni, struèni i drugi èlanci. Objavljivanje rezultata nauènog istra¾ivanja: sa¾etak, poster, usmeno izlaganje. Primeri. Vrednovanje nauènog rada: kritièna ocena i scientometrijski pokazatelji. Gre¹ke i intelektualno nepo¹tenje u nauci. Magistarska i doktorska teza. Analiza kreativne komponente. Pisanje i prijava projekta.

6.  Obrada podataka u medicinskoj biohemiji


Izrada i odbrana jednog seminarskog rada.


PROGRAM NASTAVE ZA IZBORNE PREDMETE

1.  Odabrana poglavlja imunohemije


Regulatorni mehanizmi imunskih procesa, fiziolo¹ka povezanost imunskog sistema i ostalih biolo¹kih sistema. Imunolo¹ka specifiènost i imunolo¹ko prepoznavanje. Teorijske osnove izolovanja i karakterizacije bakterijskih, virusnih, parazitskih, mikoidnih i tkivnih antigena. Preèi¹æavanje imunoglobulina IgG, IgM, IgA i IgE, imunoglobulinskih lanaca i fragmenta. Rekombinantna DNK tehnologija u imunologiji. Antigeni kao reagensi. Antitela kao reagensi: monoklonska i poliklonska. Imunohemijsko definisanje specifiènosti monoklonskog antitela. Merenje afiniteta reakcije antigen-antitelo. Testovi rakcije precipitacije u agar gelu (imunodifuzija, imunoelektroforeza, imunofiksacija, PAGE, izoelektrofokusiranje). Kvantitativne imunohemijske metode: radioimunolo¹ke analize (RIA), radioimunometrijski test (IRMA), nefelometrijske metode, turbidimetrijske metode, imunoeseji (ELISA, FPIA, EMIT, CEDIA, itd). Automatizacija imunoeseja.

2.  Metode u molekularnoj biologiji


Biosinteza nukleinskih kiselina: replikacija, transkripcija i translacija. Znaèaj enzima u biosintezi nukleinskih kiselina i njihova primena u metodama molekularne biologije. Osnovni principi tehnologije rekombinovane DNK. Restrikcioni enzimi. Hibridizacija nukleinskih kiselina. Kinetika hibridizacije. Probe: genomske, rekombinovane i sintetske. Vektori za kloniranje. Radioaktivno i neradioaktivno obele¾avanje proba. Separacija oligonukleotida elektroforezom. Tehnike hibridizacije. Hibridizacija u rastvoru i na membranama. Dot blot tehnike. Nothern i Southern blotting tehnike. Tehnike detekcije hibrida. Tehnologije amplifikacije. PCR amplifikacija. Druge tehnike amplifikacije signala. Tehnike sekvencioniranja DNK. Primena metoda molekularne biologije u analizi uronenih gre¹aka metabolizma i ostalih genetskih markera pojedinih bolesti u humanom organizmu.

3.  Klinièka enzimologija

Kinetika enzimskih reakcija. Alosterna regulacija enzima. Inhibicija enzimskih rekcija. Izoenzimi. Metode odrenivanja aktivnosti i koncentracije enzima. Metode separacije izoenzima i i izoformi enzima. Metode fenotipizacije i genotipizacije genetskog polimorfizma enzima. Enzimski profil u oboljenjima jetre, bilijarnog trakta, pankreasa, srca, mi¹iæa, kostiju, bubrega i prostate. Znaèaj enzima u poremeæajima metabolièkih procesa u eritrocita. Znaèaj odrenivanja enzima u trudnoæi. Lizozomalni enzimi. Enzimi kao tumorski markeri. Enzimi kao genetski markeri u populacionim studijama. Primena enzima u imunohemijskim reakcijama i u molekularnoj biologiji.

4.  Laboratorijska hematologija

Molekulske, æelijske i imunolo¹ke osnove hematologije. Matiène æelije i poremeæaji hematopoeze. Anemije. Maligniteti u hematologiji. Laboratorijske procedure u dijagnozi hematolo¹kih poremeæaja. Morfolo¹ke analize æelija telesnih teènosti u sklopu hematolo¹kih ispitivanja. Hemostaza i tromboza. Specijalni testovi i hematolo¹ke procedure. Automatizacija u hematologiji i hemostazi. Kontrola kvaliteta u hematolo¹kim laboratorijama.

5. Laboratorijska endokrinologija 

Analitièke metode za odrenivanje biogenih amina, peptidnih hormona, steroidnih hormona,njihovih metabolita i receptora u telesnim teènostima. Uticaj preanalitièkih faktora na odrenivanje hormona. Laboratorijska dijagnostika poremeæaja funkcije nadbubre¾ne ¾lezde. Laboratorijski testovi za ispitivanje hipotalamusne-hipofizne funkcije. Ispitivanje poremeæaja funkcije tireoideje. Laboratorijski testovi za ispitivanje reproduktivnih hormona.

6. Biohemijska ispitivanja u prenatalnoj dijagnostici

Funkcija fetalno-placentalno-decidualne jedinice. Promene koncentracija proteina, polipeptidnih (hCG, gonadotropin i placentalni laktogen) i steroidnih (progesteron i estrogeni) hormona u trudnoæi. Procena zrelosti pluæa fetusa. Rana dijagnostika defekta neuralne tube i Down-ovog sindroma. Izraèunavanje rizika za pojavu pojedih oboljenja i o¹teæenja ploda. Analiza amnionske teènosti. Odrenivanje AFP, hCG-b, nevezanog estriola, PAPP-a i DIA.