Strucni ispit (U Hrvatskoj, info)

Started by Bred, 13-08-2008, 21:16:11

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Kako to izgleda u Hrvatskoj :

QuoteSTRUÈNI ISPITI ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

VISOKE I VI©E STRUÈNE SPREME      Prijava za polaganje struènog ispita podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi putem zdravstvene ustanove koja je pripravnika primila na pripravnièki sta¾ ili osobno, odnosno putem po¹te. Uz zamolbu za polaganje ispita potrebno je dostaviti i sljedeæu dokumentaciju: ovjerenu presliku domovnice, ovjerenu presliku diplome, presliku vjenèanog lista u sluèaju promjene prezimena, potvrdu matiène ustanove o obavljenom sta¾u te originalnu pripravnièku knji¾icu.      Prijava se mo¾e podnijeti najranije mjesec dana prije isteka pripravnièkog sta¾a, a najkasnije 6 mjeseci nakon zavr¹enog pripravnièkog sta¾a.

      Struèni ispit za zdravstvene radnike sastoji se od struènog i opæeg dijela.

      Struèni i opæi dio struènog ispita pola¾u se usmeno.

      Ukoliko kandidat na struènom ispitu ne polo¾i jedan odnosno dva predmeta, popravnom ispitu uz podno¹enje zamolbe mo¾e pristupiti najranije istekom mjesec dana, a najkasnije u roku od 6 mjeseci.

      Ukoliko kandidat ne polo¾i tri ili vi¹e predmeta, odnosno ako  ne zadovolji na popravnom ispitu mo¾e, uz podno¹enje zamolbe za ponovno polaganje ispita, pristupiti ispitu po isteku roka od 6 mjeseci.   

      Struèni ispiti za doktore medicine organiziraju se u pravilu jednom mjeseèno (u drugoj polovini mjeseca), a za doktore stomatologije i magistre farmacije u pravilu svaka dva mjeseca i to u prvoj polovini mjeseca. 

      Za dipl. in¾. medicinske biokemije i in¾enjere medicinske radiologije struèni ispiti organiziraju se prema potrebi, odnosno prema broju prijavljenih kandidata.

      Tro¹kovi struènog ispita za dr. med. iznose 1.100,00 kn; za dr. stom., mr. pharm. i dipl. in¾. med. biokemije 700,00 kn, a za in¾. med. radiologije 600,00 kn. Tro¹kovi polaganja struènog ispita uplaæuju se po dobivenom rje¹njenju o odobrenju polaganja ispita.


PROGRAM STRUÈNOG ISPITA

STRUÈNI I OPÆI DIO STRUÈNOG ISPITA POLA®U SE  USMENO.
STRUÈNI DIO ISPITA


DOKTORI MEDICINE:

   1. JAVNO ZDRAVSTVO (zakonodavstvo-Zakon o za¹titi puèanstva od zaraznih bolesti -NN br. 60/92, Pravilnik o naèinu provoðenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te osobama koje se podvrgavaju toj obvezi;kalendar cjepljenja -NN br. 23/94, Pravilnik o naèinu prijavljivanja zaraznih bolesti -NN br. 23/94; obiteljska medicina, epidemiologija, preventivna medicina)
   2. KLINIÈKI PREDMETI: interna medicina sa zaraznim bolestima, neurologija, kirurgija, ginekologija s porodiljstvom, pedijatrija.DOKTORI STOMATOLOGIJE:

   1. DJEÈJA STOMATOLOGIJA (PEDODONCIJA) I DENTALNA PATOLOGIJA S BOLESTIMA USTA I PARADONTA
   2. STOMATOLO©KA PROTETIKAMAGISTRI FARMACIJE:

   1. IZDAVANJE LIJEKOVA, IZRADA MAGISTRALNIH I GALENSKIH PRIPRAVAKA
   2. KONTROLA LIJEKOVADIPL.IN®. MEDICINSKE BIOKEMIJE:

   1. MEDICINSKA BIOKEMIJA
   2. HEMATOLOGIJA

IN®. MEDICINSKE RADIOLOGIJE


   1. RADIOTERAPIJA I RADIOLO©KA DIJAGNOSTIKA
   2. ZA©TITA OD IONIZIRAJUÆEG ZRAÈENJA

OPÆI DIO ISPITA


   1. USTAV REPUBLIKE HRVATSKE – NN br. 41/2001   2. RADNI ODNOSI, MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE:

    * Zakon o radu – NN br. 137/04 - proèi¹æeni tekst

    * Zakon o mirovinskom osiguranju – NN br. 102/98, 127/00, 59/01, 109/01

                                            147/02, 30/04,

   3. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZA©TITI I ZAKON O ZDRAV. OSIGURANJU

    * Zakon o zdravstvenoj za¹titi – NN br. 121/03, 48/05, NN 85/06

   -    Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – NN br. NN 85/06, 118/06

izvor : http://209.85.135.104/search?q=cache:qNwYY-5fBWQJ:www.mzss.hr/hr/content/download/1522/13865/file/strucniIspitZdravstveniRadnici.doc+farmacija+tekstovi&hl=en&ct=clnk&cd=175&client=firefox-a