Biohemijska dijagnostika - akademska specijalizacija

Started by pexualis, 17-09-2013, 11:26:26

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

pexualis

Pozdrav svima. Kao neko ko upravo pohaða ovu akademsku specijalizaciju, ¾elim da je preporuèim svim kolegama. Predavanja su obièno svakog drugog vikenda, traju 4-6 sati. Na svakom predavanju dobijamo puno kvalitetnog materijala iz domaæe i strane literature. Ne uèi se sve to za ispite, ali je veoma korisno imati. Meni lièno, ova specijalizacija je puno pomogla u svakodnevnom radu u laboratoriji, i znaèajno unapredila moje praktièno znanje, iako se ova specijalizacija bazira na teoriji, uz dosta primera iz klinièke prakse, ali bez praktiènih ve¾bi. Nakon tri semestra, polo¾enih 9 ispita i specijalistièkog rada, stièete zvanje spec. biohemijske dijagnostike. Najveæa prednost ove specijalizacije, pored zaista velikog znanja koje æete steæi uz pomoæ odlièno koncipiranih predavanja, i materijala koje æete dobiti, jeste to da se ovi polo¾eni ispiti, i specijalistièki rad priznaju na zdravstvenoj specijalizaciji, koju æete mo¾da dobiti jednog dana. Ali po¹to je poslednjih godina broj zdravstvenih specijalizacija koje dr¾ava daje znaèajno manji, i mo¾da æete na ovu specijalizaciju èekati mnogo godina, ova akadamska spec. je prava stvar da ne¹to pametno zavr¹ite u meðuvremenu, a uz to i puno toga obnovite i nauèite. A jednog dana, ako vas zdravstvena ustanova u kojoj radite uputi na zdravrstenu specijalizaciju iz Medicinske biohemije, biæe vam daleko lak¹e, jer æete veæ imati polo¾en veæi deo ispita, i spec. rad. Puno sreæe svima u daljoj karijeri.

pexualis

Pozdrav svima. Kao neko ko upravo pohaða ovu akademsku specijalizaciju, ¾elim da je preporuèim svim kolegama. Predavanja su obièno svakog drugog vikenda, traju 4-6 sati. Na svakom predavanju dobijamo puno kvalitetnog materijala iz domaæe i strane literature. Ne uèi se sve to za ispite, ali je veoma korisno imati. Meni lièno, ova specijalizacija je puno pomogla u svakodnevnom radu u laboratoriji, i znaèajno unapredila moje praktièno znanje, iako se ova specijalizacija bazira na teoriji, uz dosta primera iz klinièke prakse, ali bez praktiènih ve¾bi. Nakon tri semestra, polo¾enih 9 ispita i specijalistièkog rada, stièete zvanje spec. biohemijske dijagnostike. Najveæa prednost ove specijalizacije, pored zaista velikog znanja koje æete steæi uz pomoæ odlièno koncipiranih predavanja, i materijala koje æete dobiti, jeste to da se ovi polo¾eni ispiti, i specijalistièki rad priznaju na zdravstvenoj specijalizaciji, koju æete mo¾da dobiti jednog dana. Ali po¹to je poslednjih godina broj zdravstvenih specijalizacija koje dr¾ava daje znaèajno manji, i mo¾da æete na ovu specijalizaciju èekati mnogo godina, ova akadamska spec. je prava stvar da ne¹to pametno zavr¹ite u meðuvremenu, a uz to i puno toga obnovite i nauèite. A jednog dana, ako vas zdravstvena ustanova u kojoj radite uputi na zdravstvenu specijalizaciju iz Medicinske biohemije, biæe vam daleko lak¹e, jer æete veæ imati polo¾en veæi deo ispita, i spec. rad. Puno sreæe svima u daljoj karijeri.

vukcevicb

Pozdrav!

Koje su mogucnosti zaposlenja nakon zavrsene specijalizacije? Da li mozes da vodis svoju laboratoriju?

Trenutno radim u apoteci, ali mi je ovo jako interesantno kao nesto sto bih radila u buducnosti.

Koliko mora obimno da se uci za ispite? :)

Hvala unapred na odgovoru!  :wink: