I magistri i doktori nauka tra¾e posao

Started by Bred, 03-01-2011, 21:49:00

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

 Zoran Lukoviæ | Blic

U Srbiji se u proseku na posao èeka èetiri godine, a posao tra¾i i 37 magistara i doktora nauka. Najveæe uèe¹æe u registrovanoj nezaposlenosti, posmatrano prema godinama starosti, imaju osobe od 25 do 29 godina, skoro 14 odsto. Gradovi sa najvi¹e graðana koje tra¾e posao su Beograd, Ni¹ i Novi Sad. U agencijama za zapo¹ljavanje ka¾u da su najtra¾enija zanimanja raèunovoða, komercijalista, elektrotehnièar i informatièar.

nastavak -> http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/227179/I-magistri-i-doktori-nauka-traze-posao:news:
Najvi¹e i najmanje plaæeni u Srbiji
| Izvor: Tanjug

Beograd -- Najvi¹e proseène plate u Srbiji u pro¹loj godini imali su finansijski posrednici, a najmanje zaposleni u proizvodnji radio, TV i komunikacione opreme.

Proseèna plata, bez poreza i doprinosa, u sektoru finansijskog posredovanja iznosila je 74.732 dinara a u proizvodnji radio, TV i komunikacione opreme,13. 438. dinara.

nastavak -> http://b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=01&dd=03&nav_category=9&nav_id=483422