Sta mislite o astralnoj projekciji

Started by nasty girl, 05-07-2006, 00:48:49

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nasty girl

da ja vas pitam sta mislite o astralnoj projekciji... :` :` :`

vladimir

Astral projection - nekad su bili bas dobri, a onda su presli u neku trens-junk-komercijalu i sad ih niko ne slusa... :twisted: :twisted: :twisted:

nasty girl

Quote from: vladimir on 05-07-2006, 07:56:20
Astral projection - nekad su bili bas dobri, a onda su presli u neku trens-junk-komercijalu i sad ih niko ne slusa... :twisted: :twisted: :twisted:

:K :K :K :K :F :F :F :F

evo nekog tekst o astralnoj projekciji...

KAKO SE ODVIJA ASTRALNA PROJEKCIJA
Kao ¹to je fizièkom telu neophodno da boravi na fizièkom planu i da budu zadovoljene njegove egzistencijalne i druge potrebe, tako je i astralnom telu nu¾no da odreðeno vreme boravi na astralnom planu.
Astralno telo se odvaja od fizièkog tela kroz nekoliko faza.

1. Uspostavljanje veze sa astralnim planom i usklaðivanje vibracija.
Fizièko telo se relaksira, opu¹ta i polako priprema za san a astralna èula poèinju da se bude ¹to mo¾e da rezultira sledeæim osobenostima. Hipnogeno stanje je karakteristièno za ovu fazu. Gledamo figure, slike, pejza¾e na mentalnom ekranu koje su u stvari predeli astralnog plana. Astralne oèi se otvaraju pa mo¾emo da imamo utisak da vidimo sobu zatvorenih oèiju. Javljaju se sna¾ni svetlostni bljesci koji su pred signal izdvajanja astralnog tela. U ovom periodu mogu se èuti razlièiti astralni zvuci - visoka frekvencija, ¹i¹tanje nalik televizoru sa nename¹tenim kanalom, glasovi i cele reèenice, muzièki tonovi i èitave muzièke fraze, razlièiti instumenti... Mo¾emo takoðe da imamo utisak da vetar duva kroz na¹u sobu iako je sve zatvoreno, da osetimo laki dodir po glavi ili nekom delu tela. Neki studenti izve¹tavaju o promenjenom ukusu u ustima, èesto metalnom i razlièitim mirisnim fenomenima.

2. Prebacivanje svesti iz fizièkog u astralno telo.
Pri obiènom spavanju u ovoj fazi obièno gubimo svest i tonemo u san. Nismo svesni daljih de¹avanja koja, kada se prate budnom sve¹æu, mogu da budu prilièno fizièki i psihièki neprijatna.
Telo je zapalo u stanje ukoèenosti i obamrlosti. Kao da smo paralizovani, ne mo¾emo da pomerimo ni jedan deo tela. Ova fizièka ukoèenost je neophodna da bi se astralno telo izdvojilo od fizièkog i traje vrlo kratko, mislim svega nekoliko minuta. U ovoj fazi ne mo¾emo da pokrenemo ni jedan deo tela a ako bi to nekako i uspeli vratili bismo se na predhodnu fazu.
Ponekad se ljudima de¹ava da se probude u ovoj fazi, bilo kada se astralno telo izdvaja ili vraæ u fizièko telo i to je najèe¹æ prilièno ¹okantno iskustvo. Pre svega zato ¹to imamo do¾ivljaj da smo paralizovani i da ne mo¾emo da pokrenemo ni mali prst. Naglasiæu jo¹ jednom, ovo je prirodna faza u izdvajanju astralnog tela i nema razloga za paniku, opustite se i za nekoliko minuta æete se ili projektovati ili uspeti sasvim spontano da pokrenete fizièko telo. Ukoliko dopustite strahu da vas preplavi samo æete neoptrebno produ¾iti ovo stanje.
Nakon ¹to je fizièko telo obamrlo, astralno telo se izdvaja prvo na nivou odreðene èakre. O tome smo veæ govorili u predhodnom poglavlju. Imaæete oseæaj kao da le¾ite na dnu èamca koji talasi lagano ljuljaju napred nazad ili levo desno. Ponekad æe vam se èiniti da se okreæete naopaèke ili da vam se podi¾u pojedini ekstremiteti, na primer ruke ili noge.
U pogledu ove faze ¾elim da napomenem jo¹ jednu va¾nu èinjenicu koja je bitna za razja¹njenje toga za¹to veæina ljudi ne mo¾e da se odmah direktno projektuju, iz stanja transa, veæ je za njih korisnije da idu na osvtarenje projekcije kroz san. Tokom na¹eg detinjstva i kasnijeg ¾ivota, razlièite traume, stresovi, negativni dogaðaji stvorili su energetske blokada na èakrama.
Na primer, ukoliko su nam roditelji branili, ismejavali nas, ili ka¾njavali kada ispoljavamo tugu ili plaèemo, ¹to je èesto sluèaj, ta potisnuta i neispoljena energija se zatvarala na nivou grudi i srèane èakre. Ili ako je za nas bio zabranjen bes, onda je on telesno zadr¾an na nivou stomaka.
U tom smislu, kada svesno poku¹avamo da se direktno projektujemo iz odreðene èakre, mi prvo stupamo u kontakt sa potisnutim oseænjima i buduæi da deluju mehanizmi odbrane javljaju se i razlièiti simptomi koji prekidaju zapoèetu svesnu astralnu projekciju.
Primer:
Student je tri sata pred spavanje jeo umerenu i laku hranu. Dospeva u stanje telesne ukoèenosti i odjednom poèinje da oseæa muèninu i nagon za povraænje. Neprijatan do¾ivljaj se pojaèava i postaje nepodno¹ljiv sve dok on ne uspe da se pomeri i nakon nekog vremena sedne u krevetu. U istom trenutku muènina nestaje kao rukom odne¹ena. To se ponavlja tokom svakog poku¹aja direktne astralne projekcije.
Osoba u stanju transa poèinje da oseæa pritisak oko èela. On se pojaèava i postaje nalik u¾arenom i bolnom obruèu oko glave. Javlja se vrtoglavica i jo¹ jaèi bol. Kada osoba prekine ve¾bu projekcije svi simptomi odmah nestaju.
Pored navedenih, èesto se javljaju svrab u grlu i potreba za ka¹ljanjem, neizdr¾ivi trnci u nogama, ili iracionalini strahovi. Njihova su¹tina pre svega u tome, da kao psihièki mehanizmi odbrane, spreèe da svesno stupimo u kontakt sa traumom, potisnutim sadr¾ajem ili bolnim i neprijatnim iskustvom iz pro¹losti ili sada¹njosti. Njihov primarni cilj je da ¹tite liènost od psihièkog bola, a tek kao uzgrednu posledicu toga imaju dejstvo da prekidaju i ometaju svesnu astralnu projekciju.
Ba¹ zbog navedenih problema, a i mnogih drugih razloga, savetujem astralnim praktikantima da rade analize svojih snova ili da se podvrgnu nekom obliku psihoterapije, kako bi na taj naèin re¹avali svoje psiholo¹ke probleme i oslobodili se nepotrebne potisnute energije.
Naglasiæu jo¹ jednom, jedini razlog za nemoguænost direktne astalne projekcije su na¹i nesvesni i potisnuti strahovi. Oni mogu biti mnogobrojni i razlièiti. Ukoliko radimo na upoznavanju sebe, svojih ¾elja, potreba, oseæanja, stavova, problema, ¾ivotnih ciljeva, ti strahovi i prepreke æe se postepeno smanjivati i nestajati.
Kada se ostvaruje projekcija kroz san, student je li¹en svih ovih neprijatnosti. Astralno telo se izdvojilo dok je on u besvesnom stanju, pro¹lo je nivo zemlja-zemlja, uspelo se na neki od astralnih novoa gde je on uspeo da postigne svesnost.

3. Odvajanje astralnog tela od fizièkog.
Astralno telo se prvo podi¾e paralelno sa fizièkim telom, na nekih metar od njega a zatim lako sklizne napred i koso se uspravi, na ovaj naèin pre¹av¹i razdaljinu od nekih par metara. Prilikom uspravljanja iz horizontalnog polo¾aja èesto se javlja laki elektrièni trzaj. Navedeni naèin izdvajanja astralnog tela je i najèe¹æe opisivan u literaturi. Astralno telo takoðe mo¾e da se otkotrlja boèno od fizièkog tela i nakon toga da se uspravi, ili da njegov pokret mo¾e biti nadole, kroz krevet, kako god to neobièno zvuèalo. U svakom sluèaju, princip odvajanja je isti, samo je fizièki pravac razlièit.
Tokom odvajanja astralnog tela, ukoliko ste svesni, imaæete oseæaj da ste vi veoma lako fizièki podignuti a zatim ustali i neæete moæi da razlikuje da li ste u fizièkom ili astralnom telu, odnosno imaæete utisak kao da se to dogaða fizièkom telu.
Primer:
Le¾im u krevetu, veoma opu¹tena nakon relaksacije.Oseæam prijatno ljulju¹kanje, kao da se nalazim na dnu èamca. Iako su mi oèi zatvorene vidim svoju sobu koju ispunjava blaga zlatasta svetlost. Poèinjem da se uzdi¾em, veoma lagano ljuljajuæi se i dalje levo - desno, kao na svilenom tepihu. Lepo mi je i u¾ivam u tome. Za nekoliko trenutaka se uzdi¾em kao da me je zagrlio i podigao topli povetarac i stojim u astralnom telu ispred suprotnog zida.
Takoðe vam se mo¾e dogoditi da imate brzo odvajanje astralnog tela u kome neæete moæi da pratite gore navedeno njegovo postepeno izdvajanje i uzdizanje. U tom sluèaju, nakon postizanja stanja lakog transa, odmah æete se naæi sasvim svesni u uglu svoje sobe, ili na ulici, ili u nekom nepoznatom predelu. U ovom sluèaju verovatno se radi o tome da osoba izgubi svesnost na nekoliko trenutaka a da je izdvajanje astralnog tela veoma brzo.
Primer:
Èujem astralni zvuk nalik zveckanju stakla. Na mentalnom ekranu vidim sliku zelene livade posute bledim plavièastim cveæem. Veæ u sledeæem trenutku gledam u plavo nebo koje postepeno tamni jer pada noæ i shvatam da se u astralnom telu nalazim na zelenoj livadi sa plavim cveæem. Oseæam topao vetar i u daljini vidim svetlost grada. Nameravam da poletim u njegovom pravcu.
4. Udaljavanje astralnog tela.
Nakon ¹to se udaljilo od fizièkog tela, astralno telo je slobodno da istra¾uje podruèje zemlje i astralnih razina. Poèetnicima savetujem da se ¹to br¾i i najmanje na nekih desetak metara udalje od fizièkog tela. Takoðe da ne poku¹avaju da ga gledaju ili istra¾uju na ovom nivou svog postignuæa, pre svega zato ¹to je njegova privlaèna sila jaèa ¹to je astralno telo bli¾e. Vrlo verovatno je da vam se mo¾e dogoditi da se okrenete da biste pogledali svoje fizièko telo i da odmah budete vraæeni u njega. Nakon toga biste opet morali da ponavljate sve faze izdvajanja ¹to je naporno i iscrpljujuæe.

p.s. nestabilne osobe mnogo lakse dolaze do astrlane projecije.. U ovom slucaju izbacivanje iz tela desava se zbog stresa...

Coolgemini

Mnogo puta se desi da ono sto sanjas ili barem jedan urezani delic sto ti je ostao u podsvesti od sna postane stvaran u realnosti..to ti je tzv Deja-vu i uvek ima veze sa nekom licnoscu koju znas,koju si nekad videla ili koja ti je nekad(mada nebitno kada) ostavila veoma snazan uticaj...to moze biti i neka radnja o kojoj dosta razmisljas u stvarnosti,a koja je za tebe neostvarljiva i nemoguca...ma snovi su totalno tripozni. :loptica..nikad ne znas da li je teorija posle sanjanja stvarno dobra i da li ce ti se stvarno desiti to sto si sanjao ili ces se istripovati da li je sve u redu sa tobom.. :lol2:
premda nakon ovih vasih snova,ja mislim da ste ipak malo.....popili :lol2:(salim se)...ja tek sanjam tripove,ali necu o tome da pisem.. :K

Nina

Quote from: nasty girl on 27-06-2006, 11:20:17

neki naucnik je pre mnogo godina rekao:'Snovi su kraljevski put ka podsvsnom' ... :` :`


Карл Ð"усÑ,ав Јунг