Ispitna pitanja iz fizicke hemije

Started by Vampire 666, 23-05-2007, 07:25:27

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Vampire 666


Ksenija

da nije malo mnogo??kako izgleda spremanje ovog usmenog?deluje da ima previseeee

Bred


marer_86

evo i ovako

I
Realno gasno stanje i hemijska termodinamika
1. Jednaèina realnog gasnog stanja.
2. Redukovana jednaèina stanja i korespondentna stanja.
3. Odreðivanje molarne mase gasova i lako isparljivih supstancija.
4. Raspodela brzina molekula gasa. Sternov ogled.
5. Hemijska termodinamika (energija, sistem, ekstenzivne i intenzivne velièine). Prvi zakon
termodinamike.
6. Rad pri izobarnom procesu.
7. Rad pri izohornom procesu.
8. Rad pri izotermnom procesu.
9. Rad pri izobarno-izotermnom procesu.
10. Entalpija.
11. Toplotni kapacitet. Definicije.
12. Molarni toplotni kapacitet jedno- i vi¹eatomnih gasova.
13. Molarni toplotni kapacitet èvrstih tela. Zakon Dilon-Ptia.
14. Adijabatski process. P-Vdijagram izotermskih i adijabatskih promena stanja sistema.
15. Toplotni efekat.
16. Merenje toplotnog efekta kalorimetrom.
17. Hesov zakon zavisnosti toplotnog efekta od stanja sistema.
18. Toplota nastajanja jedinjenja.
19. Toplota sagorevanja.
20. Toplota neutralizacije.
21. Toplota rastvaranja.
22. Zavisnost toplotnog efekta hemijske reakcije od temperature. Kirhofov zakon.
23. Spontanost i reverzibilnost procesa.
24. Definicija drugog zakona termodinamike. Karnoov kruzni proces.
25. Promena entropije sistema pri reverzibilnom (i ireverzibilnom) procesu.
26. Promena entropije izolovanog sistema pri spontanom (ravnote¾nom i nespontanom) procesu.
27. Promena entropije idealnog gasa.
28. Promena entropije pri promeni agregatnog stanja sistema i izraèunavanje promene entropije pri
promenama temperature i agregatnog stanja sistema.
29. Helmholcova i Gibzova energija.
30. Gibz-Helmholcova jednaèina.
31. Hemijski afinrtet.
32. Klapeiron-Klauziusova Jednaèina zavisnosti pritiska od temperature.
33. Ravnote¾a u homogenom sistemu. Zakon o hemijskom dejstvu masa.
34. Le ©atelje-Braunov princip pokretne ravnote¾e.
35. Termodinamièko izvoðenje konstante ravnote¾e. Van Hofov ogled.
36. Zavisnost konstante ravnote¾e od temperature (izvedena iz Gibbs- Helmholtzove jednaèine i
van't Hoffove jednaèine zavisnosti Gibbsove energije od konstante ravnote¾e).
37. Treæi zakon termodinamike. Entropija i verovatnoæa stanja sistema. Nernstova toplotna teorema.
Definicija treæeg zakona termodinamike. Promena entropije hemijske reakcije.
38. Hemijski potencijal.
II
Teèno stanje
1. Teèno stanje. Pritisak pare.
2. Viskoznost.
3. Povr¹inski napon.
Èvrsto stanje
4. Kristalno i amorfno stanje. Prostorna kristalna re¹etka. Klasifikacija kristalnih sistema. Simetrija
kristala.
5. Izomorfija i polimorfija.
6. Vrste kristalnih re¹etki. Koordinacioni broj.
7. Odreðivanje strukture kristala.
Rastvori
8. Rastvori (homogeni i heterogeni, idealni i realni). Sme¹a gasova (Daltonov zakon). Rastvaranje
gasne u teènoj i èvrstoj fazi.
9. Rastvaranje èvrste u teènoj fazi. Rastvorljivost.
10. Raulov zakon razbla¾enih rastvora.
11. Krioskopija i ebulioskopija.
12. Osmoza i osmotski pritisak rastvora.
13. Koligativne osobine rastvora.
14. Rastvaranje teène u teènoj fazi. Teènosti potpuno rastvorljive jedna u drugoj. Idealne sme¹e.
15. Realne (azeotropske) sme¹e.
16. Teènosti delimièno rastvorljive jedna u drugoj.
17. Teènosti potpuno nerastvorljivejedna u drugoj.
Fazne ravnote¾e i transformacije
18. Gibzovo pravilo faza.
19. Termièka analiza. Jednokomponentni sistem.
20. Dvokomponentni sistem sa komponentama rastvorljivim u teènom i nerastvorljivim u èvrstom
stanju.
Fizièke osobine molekula
21. Molarna polarizacija (indukovana i orijentaciona, odreðivanje strukture molekula, molarna
polarizacija sme¹e).
22. Molarna refrakcija (indeks prelamanja, Lorenc-Lorencova jednaèina, molarna refrakcija sme¹e).
23. Optièka aktivnost. Polarimetrija.
24. Aditivne i konstitutivne osobine molekula (molarna zapremina, reohor, parahor, molarna
refrakcija).
Pojave na granicama faza. Adsorpcija
25. Adsorpcija na granici teène faze. Zavisnost povr¹inskog napona od koncentracije rastvora.
Gibzova adsorpciona izoterma.
26. Adsorpcija na granici èvrste faze. Langmirova i Frojndlihova adsorpciona izoterma.
Hromatografija
27. Teorijski osnovi hromatografije.
28. Adsorpciona hromatografija u koloni. Metode za razdvajanje komponenti u koloni.
29. Podeona hromatografija. Teorijski osnovi podeone hromatografije na hartiji i tankom sloju.
30. Podeona hromatografija na hartiji. Tehnike izvoðenja. Kvalitativna analiza.
31. Podeona hromatografija na tankom sloju. Tehnike izvoðenja. Kvalitativna analiza.
32. Jonoizmenjivaèka hromatografija. Podela jonoizmenjivaèa. Teorijski osnovi jonske izmene.
Definicija kapaciteta jonoizmenjivaèa i njegova va¾nost.
33. Jonoizmenjivaèka hromatografija u koloni. Metode za razdvajanje komponenti u koloni.
Kvalitativna i kvantitativna analiza.
Koloidni disperzni sistemi
34. Podela disperznih sistema prema velièini dispergovanih èestica. Podela koloidnih disperznih
sistema prema solvataciji, unutra¹njoj graði i povratnosti talo¾enja.
35. Preèi¹æavanje i izdvajanje koloida. Dijaliza i elektrodijaliza.
36. Kinetièke pojave kod koloidnih disperzija. Braunovo kretanje. Difuzija. Sedimentacija.
37. Optièke pojave kod koloidnih disperzija. Rasipanje svetlosti.
38. Elektriène pojave kod koloidnih disperzija. Struktura liofobnih koloidnih èestica.
39. Elektrokinetièki potencijal.
40. Elektrokinetièke pojave. Elektroforeza. Elektroosmoza.
41. Koagulacija koloida. Stabilnost i koagulacija liofobnih i liofilnih koloida. Peptizacija. Geli.
Hemijska kinetika
42. Brzine konaènih hemijskih reakcija u homogenim sistemima. Molekularnost reakcije.
43. Red reakcije. Definicija reda reakcije. Reakcije prvog, drugog i treæeg reda.
44. Reakcije nultog reda. Reakdje pseudoprvog reda.
45. Odreðivanje reda reakcije. Zavisnost brzine hemijske reakcije od temperature.
Kataliza
46. Kataliza. Osobine katalizatora. Mehanizam katalitièkog dejstva.
47. Homogena kataliza. Heterogena kataliza.
48. Negativna kataliza. Katalitièki otrovi. Promotori.
III
Atomistika i spektrohemija
1. Elektron. Dobijanje elektrona. Masa i naelektrisanje elektrona.
2. Katodni i kanalski zraci.
3. Milikenov ogled.
4. Atomski spektri. Nastanak, karakteristiène velièine, primena.
5. Spektar vodonika.
6. Elektron. Energija elektrona, term, energija jonizacije.
7. Rendgenski spektri. Nastanak i primena.
8. Rendgenski spektri. Mozlijev zakon.
9. Jezgro. Osobine jezgra. Defekt mase.
10. Jezgro. Specifièna energija vezivanja. Radioaktivni raspad.
11. Izotopi. Odreðivanje mase izotopa.
12. Benbrid¾ova metoda odreðivanja mase izotopa.
13. Radioaktivno zraèenje. Nastanak i karakteristike. Podela i razlike.
14. Karakteristike radioaktivnog zraèenja. Detekcija zraèenja.
15. Fajans-Sodi-Raselovo pravilo. Prirodni radioaktivni nizovi.
16. Velièine koje karakteri¹u radioaktivni element.
17. Ve¹taèka radioaktivnost. Otkriæe i primena. Ve¹taèki radioaktivni niz.
18. Uloga neutrona u ve¹taèkoj radioaktivnosti.
19. Nastanak izotopa, izobara i izomera.
20. Fisija i fuzija. Znaèaj ve¹taèke radioaktivnosti.
21. Plankova teorija. Dokazi Plankove teorije.
22. Frank-Hercov ogled i fotoelektrièni efekat.
23. Elektromagnetno zraèenje. Karakteristike, podela i interakcija sa molekulima.
24. Ajn¹tajnova teorija fotoelektriènog efekta. Fotostruja.
25. Fotostruja. Fotoæelije i napon fotoæelije.
26. Vrste fotoæelija i primena.
27. Apsorpcija i emisija elektromagnetnog zraèenja. Kvantitativni aspekt spektrohemijskih merenja.
28. Atomska spektroskopija. Apsorpcija i emisija elektromagnentog zraèenja.
29. Atomska apsorpciona spektroskopija.
30. Plamena fotometrija.
31. Molekulska spektroskopija. Interakcija elektromagnetnog zraèenja i molekula.
32. Molekulski spektri.
33. Rotaciona i oscilatorna energija molekula.
34. Rotaciono-oscilatorni spektri.
35. lnfracrvena spektroskopija.
36. UV-VIS apsorpcioni spektri. Nastanak spektara i karakteristiène velièine.
37. Apsorpcioni spektar. Faktori koji utièu na polo¾aj i intenzitet traka u
spektru.
38. Metode elektronske spektroskopije. Sliènosti i razlike.
39. Boja. Lamber-Berov zakon i primena.
40. Kolorimetrija.
41. Fotometrija.
42. Spektrofotometrija.
43. Optièki delovi spektroskopskih ureðaja.
44. Emisiona spektroskopija i podela. Nastanak emisionih spektara.
45. Fotoluminiscencija.
46. Fluorescencija. Nastanak i podela.
47. Faktori koji utièu na intenzitet fluorescencije. Ga¹enje fluorescencije. Merenje intenziteta
fluorescencije.
48. Fluorimetrija.
49. Fosforescencija.
50. Fotohemijske reakcije.
IV
Elektrohemija
1. Elektroliti. Karakteristike i podela. Arenijusova teorija elektrolitièke disocijacije.
2. Elektroliti. Stepen protolize. Van Hofov broj i odreðivanje.
3. Elektroliza. Zakoni elektrolize. Kulometri i odreðivanje kolièine elektriciteta.
4. Metode zasnovane na elektrolizi.
5. Elektrogravimetrija.
6. Kulometrijske titracije.
7. Elektrièna i molarna provodljivost elektrolita. Merenje provodljivosti.
8. Jaki i slabi elektroliti. Debaj-Hikelova teorija.
9. Kolrau¹ovi zakoni provodljivosti.
10. Brzina kretanjajona i odreðivanje brzine kretanja jona.
11. Konduktometrijsko odreðivanje stepena i konstante protolize.
12. Transportni brojevi. Hitorfova metoda.
13. Konduktometrijske titracije.
14. Galvanski spreg. Denijelov spreg i elektromotorna sila.
15. Vrste galvanskih spregova. Elektromotorna sila i odreðivanje elektromotorne sile.
16. Teorije nastanka potencijala elektrode.
17. Nernstova osmotska teorija galvanskog dobijanja elektriène struje.
18. Difuzioni i membranski potencijal.
19. Elektrode. Podela elektroda prema sastavu i elektrodni potencijali.
20. Elektrode prve vrste.
21. Elektrode druge i treæe vrste.
22. Oksido-redukcione elektrode.
23. Potenciometrijsko odreðivanje pH hinhidronskom i staklenom elektrodom.
24. pH-metrija. Staklena elektroda i merenje pH na pH-metru.
25. Jon-selektivne elektrode. Fluoridna elektroda.
26. Jon-selektivne elektrode. Jodidna elektroda
27. Potenciometrijske titracije i podela. Izbor indikatorske elektrode prema vrsti reakcije.
28. Polarizacija elektrode. Napon razlaganja i nadnapon.
29. Polarografija.