Anatomija

Started by frckica-j, 24-10-2008, 21:49:27

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Da bi se polo¾io ispit iz anatomije, potrebno je:

-polo¾iti 8 kolokvijuma (tj. kolokvirati svaku vje¾bu; polo¾ena vje¾ba ne nosi bodove, nego samo plus; ove kolokvijume je neophodno polo¾iti da bi se iza¹lo na praktièni ispit!!!);

-praktièni ispit iz anatomije: broj i struktura pitanja zavisi od ispitivaèa;

-ako student polo¾i praktièni ispit iz anatomije, izlazi na praktièni ispit iz histologije koji se sastoji iz:
     -2 mikroskopska preparata-kod kojih je neophodno oznaèiti karakteristiène æelije i strukture;
     -1 fiksiran preparat-samo se prepozna odreðena struktura;

-ako polo¾i praktièni ispit iz histologije, student izlazi na usmeni ispit, gdje broj i struktura pitanja takoðe zavise iskljuèivo od predavaèa.

Koliko je moderatoru poznato, nijedan praktièni niti usmeni ne nose bodove, nego se dobijaju ocjene. Obavjestite nas o svim informacijama vezanim za ispit na ovoj temi!

Literatura:

-"Anatomija, za studente farmacije i DIFa", prof. dr Zdenka Krivokuæa
     (Koliko sam èula, u pripremi je nova knjiga koja æe biti vi¹e nama prilagoðena a ne DIFovcima, ali nemam podatak kada æe izaæi iz ¹tampe):
-"CNS", Bo¹koviæ