Pravo i farmacija na crno

Started by frckica-j, 11-07-2009, 17:27:05

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Pravo i farmacija na crno
Izvor: Veèernje novosti

BANJALUKA - Republièka prosvetna inspekcija zabranila je rad na dva odseka - farmaceutskom i pravnom - Univerziteta za poslovni in¾enjering i menad¾ment Banjaluka (PIM). Uprkos tome ¹to nisu dobili potrebnu licencu Ministarstva prosvete i kulture RS, nastava i ispiti za oko 150 studenata, koji su za ¹kolarinu izdvojili 3.000 KM na ovim odsecima, redovno su odr¾avani.

Direktor PIM Ljubi¹a Mladenoviæ tvrdi za "Novosti" da je resorno ministarstvo obeæavalo da æe ova dva odseka dobiti licencu i da na izlazak ekspertske komisije èekaju veæ 15 meseci.
- Komisija je du¾na da u roku mesec dana izaðe na teren i da ocenu o dobijanju licence. Meðutim, zbog sporosti administracije mi smo dovedeni u nezavidan polo¾aj, kao i na¹i studenti - ka¾e Mladenoviæ.

Na pitanje, na koji naèin æe studenti biti obe¹teæeni (ukupna suma iznosi od 300.000 do 400.000 konvertibilnih maraka) ako ova dva odseka na kraju ne dobiju potrebnu licencu, Mladenoviæ kategorièno nagla¹ava "da neæe biti problema", te da æe dobiti licencu.

U Ministarstvu prosvete i kulture RS, meðutim, ka¾u da ekspertska komisija nije obavila uvid zbog nedostatka eksperata iz u¾e nauène oblasti.

Kako je pojasnila, Ministarstvo je dopisom od 5. 8. 2008. godine tra¾ilo od PIM da u konkursu za upis studenata u prvu godinu 2008/2009. godine na sedam studijskih programa jasno naglasi da programi na farmaciji i pravu nemaju licencu.
- Nakon toga, u januaru 2009. godine dobili smo informaciju da se na ovim studijskim programima, uprkos upozorenju, odvija nastava. Ministarstvo je odmah obavestilo prosvetnu inspekciju i tra¾ilo da postupi u skladu sa njenim nadle¾nostima. Republièka prosvetna
inspekcija ja zabranila izvoðenje nastave na ovim studijskim programima i Ministarstvo je potvrdilo njihovo re¹enje - dodala je Vojvodiæeva.

KOMISIJA
- Komisija æe biti brzo formirana i izaæi æe na teren - pojasnila je Biljana Vojvodiæ, neèelnik Odeljenja za visoko obrazovanje u resornom ministarstvu.

-Iako procedura licenciranja studijskih programa pravo i farmacija, zbog nedostatka eksperata iz u¾e nauène oblasti nije zavr¹ena u predviðenom roku, visoko¹kolska ustanova nije smela poèeti sa izvoðenjem nastave na nelicenciranim studijskim programima, jer je to u suprotnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju - naglasila je Vojvodiæeva.


Bred

Prava tema u pravo vreme ..  :wink:

frckica-j

Da. Ba¹ je danas bilo u "Novostima".