Detaljan vodiè za Firefox 2

Started by Korisnicko Ime, 20-02-2007, 18:00:15

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Korisnicko Ime

Iako postoji veliki broj upustava i pregleda moguænosti Firefox 2 internet pretra¾ivaèa, Techspot je objavio vodiè za pode¹avanje Firefox 2 pretra¾ivaèa na koji valja skrenuti pa¾nju usled izuzetne detaljnosti i kvalitetnih obja¹njavanja. Pokriva praktièno sve aspekte kori¹æenja pretra¾ivaèa sa detaljnim opisima njegovih funkcionalnosti, kao i opisa opcija. Tu su detalji u vezi sa pode¹avanjem CSS-a, interfejsa, kao i ekstenzija. Obja¹njene su mnoge stvari poput ke¹iranja, renderinga i sl. i date preporuke za osnovne dodatke.

Firefox Tweak Guide (http://www.techspot.com/guides/44-firefox2-tweak-guide/)

Izvor: Techspot