Kako napraviti katalog Vasih diskova u Excelu?

Started by nasty girl, 31-08-2007, 22:37:23

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nasty girl

Ako posedujte veliki broj CD-a, DVD-a, igara i drugih medija, koji su vezani za kompjutere, verovatno vam najte¾e pada kada treba da pronaæete neki fajl ili program, a ne znate gde se nalazi. U ovakvim sluèajevima najbolje bi bilo da kreirate mali katalog - bazu podataka, u koju æete smestiti podatke o tome ¹ta se nalazi na kom medijumu. Na ovaj naèin æete izbeæi beskrajna preturanja po diskovima, tra¾eæi "nestali" fajl. Za izgradnju kataloga iskoristiæemo Microsoft Excel.

Za poèetak pokrenite Microsoft Excel i otvorite novu radnu svesku. Prvo æemo izvr¹iti grubu podelu medijuma na kome se nalaze sadr¾aji radi lak¹e pretrage. Podeliæemo ih recimo u tri kategorije: CD diskovi, DVD diskovi i diskete. Pri tome, svakoj kategoriji æemo dodeliti jedan radni list. Kliknite dvostruko na jezièak prvog radnog lista (Sheet1) i ukucajte "CD diskovi". Isti postupak ponovite i za sledeæa dva radna lista (sa nazivima: "DVD diskovi" i "Diskete"). Po¹to smo medijume grubo podelili, prelazimo na kreiranje zaglavlja kataloga u koji æemo uvrstiti neka najbitnija obele¾ja koja poseduje svaki medijum, a to su:

    * Redni broj
    * Naslov - Naziv
    * Tip - ®anr

Obele¾jem "Redni broj" æemo svakom medijumu podeliti jednoznaèni identifikator radi njihovog raspoznavanja. Preporuèljivo je da svakom disku dodelite neki broj (kojim æete ga identifikovati), pri tome biæe po¾eljno i da ih fizièki obele¾ite. Obele¾avanje mo¾ete izvr¹iti pomoæu obiènog alkoholnog flomastera, ili uz pomoæ nalepnica na koje æete napisati brojeve (¹to je bolje re¹enje). Kada ste diskove obele¾ili, kreæemo sa popunjavanjem zaglavlja:

    * U æeliju A1 upi¹ite "Red.br.".
    * U æeliju B1 upi¹ite "Naslov".
    * U æeliju C1 upi¹ite "Tip".

Sledi najdosadniji deo, a to je unos samih podataka. U polje "Red.br." Upisujte brojeve koje ste dodelili diskovima, te u polje "Naslov" unesite nazive diskova (nazive programa, naslove muzièkih albuma, nazive igara itd.). U treæem polju æete pobli¾e odreðivati sadr¾aj samog diska tako ¹to æete ih podeliti u tipizirane vrste, koje mogu biti npr:

    * Muzika
    * Softver
    * Igre
    * Enciklopedije
    * mp3

Ove vrste zavise, u stvari, od va¹eg interesovanja i diskova koje posedujete. Znaèi, kada uneste broj i naslov diska, dodelite mu i neku kategoriju. Ovo je vrlo bitno prilikom pretra¾ivanja (naravno, ako posedujete veliki broj diskova).

Unosom podataka o svim diskovima zavr¹ili smo formiranje kataloga, te sada mo¾emo da vidimo kako se vr¹i pretra¾ivanje. Kliknite bilo gde u blok koji zauzima katalog i izaberite meni "Data > Filter > AutoFilter". Excel æe kod svakog naslova kolone (jedno obele¾je) dodati dugme strelicu, èime æe naslov pretvoriti u padajuæu listu. Ako bi ¾eleli da recimo od velikog broja diskova izlistamo samo muzièke diskove, kliknuæemo na strelicu u polju "Tip", i iz ponuðene liste izabrati "Muzika". Celi katalog æe biti izfiltriran i vi æete videti samo diskove koji su muzièkog karaktera. Potom treba da u listi pronaðete ¾eljeni naslov i preko njegovog rednog broja æete ga vrlo brzo pronaæi u gomili raznoraznih diskova. Sve ove postupke ponovite i za ostala dva radna lista ("DVD diskovi" i "Diskete").

Krstarica

Mashrum

Sjajno! Ово ми је баш требало.  :pljes:  :cvet

_d.0.t_

izvinjavam se shto upadam, ali ovaj mali [930KB] programchicj je sve shto vam treba.

princip rada_ubacish disk, skenirash ga, izbacish disk

zove se mediabase
http://www.emulator3000.emuita.it/mb.htm (http://www.emulator3000.emuita.it/mb.htm)

Al-Jasmina

 :>  :Bog
Sjajno, ja sam tako nesto trazila,
too many disks  :wink:

:cvet

Mashrum


Enea

Quote from: _d.0.t_ on 14-09-2007, 10:34:10
izvinjavam se shto upadam, ali ovaj mali [930KB] programchicj je sve shto vam treba.

princip rada_ubacish disk, skenirash ga, izbacish disk

zove se mediabase
http://www.emulator3000.emuita.it/mb.htm (http://www.emulator3000.emuita.it/mb.htm)


mediabase je keva. odavno ga koristim, dodushe samo za mp3

nasty girl

ja nisam mogla da nadjem ni jedan program za bazu podataka....

za filmove sam nasla odlican ali za muziku nikako... :wall:

Enea

evo, imash sada ovaj. ja ga koristim godinama unazad

AquArius

Koji program preporucujete (ili se sa pomenutim) moze napraviti lista od mp3 fajlova, koji su vam samo na kompu, a ne i na CDu?

:cvet