Raspored ispita za jun, jul, septembar i oktobar

Started by Anabel Lee, 23-04-2008, 19:08:54

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Anabel Lee

Po¹tovane koleginice i kolege,

Danas je u 11:30 h odr¾an sastanak veæa IV godine, na kome su zakazani termini ispita za junski, julski i septembarski rok. Odmah ¾elim da vam ka¾em da nije bilo mnogo moguænosti za manipulaciju terminima s obzirom na to da junski rok traje 1-20. juna, a julski 30.juna- 11. jula, s tim ¹to se nijedan ispit ne odr¾ava vikendom. Treba jo¹ uzeti u obzir i to ¹to su amfiteatri zakazani unapred za ni¾e godine, pa je sve i¹lo dosta te¹ko. Da ne du¾im vi¹e, evo rasporeda ispita :


FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA SA BIOFARMACIJOM

JUNSKI ROK

Praktièni ispit 11. 06.

JULSKI ROK

Praktièni ispit 01.07.

SEPTEMBARSKI ROK

Praktièni ispit 05.09.

OKTOBARSKI ROK
Praktièni ispit 02.10.

FARMAKOLOGIJA

JUNSKI ROK

Usmeni ispit 15-20.06.

JULSKI ROK

Usmeni ispit 07-11.06.

SEPTEMBARSKI ROK

Usmeni ispit 15-20.09.

OKTOBARSKI ROK

Usmeni ispit 06-10.10.

BROMATOLOGIJA

JUNSKI ROK

Praktièni ispit 05.06. u 16:30h
Usmeni ispit od 12.06

JULSKI ROK

Praktièni ispit 02.07.

SEPTEMBARSKI ROK

Praktièni ispit 04.09. u 9h

OKTOBARSKI ROK

Praktièni ispit 29.09. u 9h

ANALITIKA LEKOVA

JUNSKI ROK

Test 10.06. u 14: 30h

JULSKI ROK

Test 30.06. u 8:30h

SEPTEMBARSKI ROK

Test 09.09. u 12:30 h

OKTOBARSKI ROK

Test 30.09. u 9h

PATOLO©KA FIZIOLOGIJA

JUNSKI ROK

Test 06.06. u 15h

JULSKI ROK

Test 10.07. u 13h


Profesori na èijim predmetima nije naznaèen poèetak usmenog ispita æe sa ispitivanjima poèeti nakon praktiènog u terminima koji æe zavisiti od broja studenata, koji æe izlaziti na usmeni.
©to se ispita iz predmeta Istorija farmacije sa etikom, trmini æe se znati naknadno.


Darker

Takoðe, ako se neki usmeni preklopi sa pismenim ili drugim usmenim, obratite se profesorima, reko¹e da æe biti max fleksibilni, pogotovo ako budete tra¾ili da ispit pola¾ete ranije :K

©to se biohemièara tièe, posle praznika æu sa ovim rasporedom otiæi direktno na institute za medicinsku biohemiju i toksikolo¹ku hemiju, pa æemo se dogovoriti. ©to se hematologije tièe, termini ispita u predroku i rokovima, biæe poznati posle poslednjeg predavanja 07.05.2008. ¹to je i poslednji termin za potpis iz ovog predmeta!!!

katarina

Prosto ne znam za koji prvo da se u`vatim  :run

Bred

Termini potvrde ispita iz analitike lekova za naredni period (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,13729.0.html)

Anabel Lee

Danas sam dobila i termine za Istoriju farmacije sa  etikom, koji izgledaju ovako:

JUNSKI ROK 03.06, 10-12.00 h, A2, A3, A4
JULSKI ROK 07.07, 10-12.00 h, A1
SEPTEMBARSKI ROK 03.09, 10-12.00 h, A1

Jo¹ sam htela da vam ka¾em da æe ispit iz Farmakologije za studente koji su ovaj predmet slu¹ali tokom ove ¹kolske godine biti uvek poslednja dva dana u odgovarajuæem roku.

Ako sam ne¹to zaboravila, tu je Darko da me dopuni, a i vi pitajte ako ne¹to ostane nejasno.

Pozdrav!

anica_maja

da li je prakticni iz bromatologije ostao 5.6. posto je usmeni valjda pomeren za 16.6.? jel ima neko tacnu informaciju?

milena

Da, 5.6. popodne (ne znam tacno kad..).. A usmeni jeste od 16.6. tako pise na oglasnoj tabli bromatologije..  :cvet

philoserbiana

prakticni iz broma je u 16i30h

Anabel Lee

Praktièni ispit iz Bromatologije je u èetvrtak 05.06. u 16:30h. Usmeni poèinje od 16,jer je taj dan ponedeljak da ne bi ispit poèinjao u èetvrtak, a 5 dana im je sasvim dovoljno da ispitaju sve.

katarina

Kada je usmeni u julu iz broma?

Marince

Usmeni je od 7-og jula a potvrda usmenog je 2-og od 10-12h :cvet

Iris germanica

Da li neko zna kada je potvrdjivanje ispita iz etike za julski rok :hmm

philoserbiana

4.jula od 10-12h kod skriptarnice,tako se cini...pogledaj temu o ovom ispitu  :cvet