Prvi mali kolokvijum iz toksikologije s analitikom - Bolonja

Started by Bred, 04-12-2009, 16:27:16

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

studijski program farmacija-medicinska biohemija (IV godina)   03.12.2009. godine

Ime i prezime.........................................    broj indeksa...............................   broj grupe..........
                  
1.   (0,1) Najznaèajniji faktor toksiènosti za gasovite otrove je (zaokru¾iti taèan odgovor):
a)   doza gasa
b)   koncentracija gasa
c)   zapremina gasa u vazduhu
d)   pritisak gasa u vazduhu

2.   (0,1) A : Nabrojati bar tri jedinjenja koja izazivaju toksiènu methemoglobinemiju.

       NITRITI, HLORATI, NITRO- I AMINO- DERIVATI BENZENA, ....
(0,1) B:  Pri spektrofotometrijskom odreðivanju methemoglobina dodatak rastvora kalijum-heksacijanoferata(III)
ima za cilj da omoguæi:
a)   merenje apsorbancije koja potièe od oneèi¹æenja kori¹æenih reagenasa
b)   prevoðenje methemoglobina u cijanmethemoglobin
c)   merenje apsorbancije koja potièe od drugih pigmenata prisutnih u krvi
d)   prevoðenje hemoglobina u methemoglobin

3.   (0,2) Navedite sve vrste trovanja prema uzrocima

PROFESIONALNA, SLUÈAJNA, ZLOÈINAÈKA, SAMOUBILAÈKA, MEDICINSKA,
UPOTREBA OTROVA KAO SREDSTVA ZA U®IVANJE
   
4.   (0,1) A. Zaokru¾iti taène iskaze.
a)   Ugljenmonoksid je gas bez boje, zagu¹ljivog mirisa, rastvoran u vodi.
b)   Sumpordioksid je gas zagu¹ljivog mirisa, rastvoran u vodi.
c)   Ugljendioksid je gas bez boje, te¾i od vazduha, rastvoran u vodi.
d)   Hlor je gas zagu¹ljivog mirisa, rastvoran u vodi.

(0,1) B. Zaokru¾iti iskaze koji nisu taèni.
a)  Ugljenmonoksid nije krvni otrov.
b)  Azotovi oksidi izazivaju methemoglobinemiju.
c)  Hlor je pluæni iritans.
d)  Ugljendioksid je krvni otrov.

5.   (0,2) Navesti princip metode odreðivanja CO u krvi po Wolff-u.

VEÆA STABILNOST KARBOKSIHEMOGLOBINA PRI ODREÐENIM USLOVIMA: pH, TEMPERATURA I VREME

6.    (0,2)    Spojiti gasovite otrove sa efektima koje izazivaju u atmosferi?

CO2   efekat staklene ba¹te         
SO2   efekat kiselih ki¹a         
NOx   efekat na atmosferski ozon i efekat kiselih ki¹a      
            
7.   (0,2) Dana 26.11.2009. godine u Panèevu je izmerena koncentracija SO2 u vazduhu od 180 μg/m3. Prema Pravilniku o graniènim vrednostima,  metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka, Slu¾beni glasnik RS br. 54/1992,   30/1999. i br. 19/2006. u nastanjenim, urbanim, podruèjima srednja 24-èasovna vrednost za sumpordioksid iznosi 150 μg/m³. 

Napisati toksikolo¹ki izve¹taj: VAZDUH-SO2, KONCENTRACIJA METERIJE 180 μg/m3.

8.   (0,3) Napisati definiciju otrova

OTROV JE BILO KOJA SUPSTANCA KOJA UNETA U ORGANIZAM U ODREÐENOJ KOLIÈINI I POD ODREÐENIM USLOVIMA IZAZIVA STRUKTURNE ILI FUNKCIONALNE POREMEÆAJE ORGANIZMA I EVENTUALNO SMRT.

9.    (0,3) Metoda odreðivanja ugljenmonoksida u vazduhu je specifièna (zaokru¾iti).
            a) taèno      b) netaèno
         Napisati reakcije na kojima se zasniva odreðivanje ugljenmonoksida u vazduhu

IZ PRAKTIKUMA

10.   (0,3) Metodom po Petenkoffer-u ugljendioksid se u vazduhu odreðuje direktno (zaokru¾iti).
            a) taèno      b) netaèno
                Napisati reakcije na kojima se zasniva odreðivanje ugljendioksida u vazduhu.

IZ PRAKTIKUMA


11.   (0,2) A: Napisati toksikolo¹ki znaèaj gasa Cl2.

HLOR JE UZROÈNIK PROFESIONLANIH I SLUÈAJNIH TROVANJA. U I SVETSKOM RATU JE KORI©ÆEN ZA MASOVNA TROVANJA. KAO OKSIDACIONO SREDSTVO IMA ZNAÈAJNU PRIMENU U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI I ZA HLORISANJE VODE ZA PIÆE.
                  (0,2) B: Napisati hemijske reakcije  odreðivanja Cl2 u vazduhu.


IZ PRAKTIKUMA


12.   (0,4) Napisati reakciju i princip odreðivanja azotovih oksida u vazduhu Griss-ovom metodom.
      
IZ PRAKTIKUMA
   
DIAZOTACIJOM SA SULFANILNOM KISELINOM I U REAKCIJI SA α-NAFTIL AMINOM NASTAJE AZO JEDINJENJE CRVENE BOJEhttp://supa.pharmacy.bg.ac.rs/courses/98/posts/1574