Podsetnik - Ekstraktivni preparati

Started by tarantulica, 10-11-2007, 17:11:31

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tarantulica

EKSTRAKTIVNI PREPARATII
npr: "Magistralno propisan preparat (preparat oficinalan po PhJug IV...) tipa dekokta (macerata, infuza, tinktura), za unutra¹nju (spolja¹nju) upotrebu"

Nijedan preparat tipa infuza, dekokta i macerata nije oficinalan jer ne mo¾e du¾e da se èuva.

Infuzi su vodeni ekstrakti droga za unutra¹nju i spolja¹nju upotrebu koji se izraðuju prelivanjem droga kljuèalom vodom. Dekokti su vodeni ekstrakti droga za unutra¹nju i spolja¹nju upotrebu koji se izraðuju ekstrakcijom droge vodom na povi¹enoj temperaturi (90C). Macerati su vodeni ekstrakti droga koji se izraðuju ekstrakcijom droge sa vodom na sobnoj temperaturi, a namenjeni su za unutra¹nju i spolja¹nju upotrebu. Tinkture su etanolno-vodeni ekstrakti droga ili etanolno-vodeni rastvori ekstrakata droga. Izraðuju se maceracijom (termolabilne i droge koje nisu jakog dejstva), perkolacijom (droge jakog dejstva), rastvaranjem i drugim pogodnim postupkom.


II
Svaka supstanca:
1. gde je oficinalna (PhJugII, PhJugIV...), ako je † ili †† to napisati, opis, inkompatibilnost, èuvanje
2. rastvorljivost: u PhJugIV, I volumen str 21 (poglavlje "Osobine"): vrlo lako, lako, umereno...
3. izraèunavamo kolièinu supstanci u preparatu (npr. ako je propisano za 100ml tinkture, a mi pravimo 150, sve mno¾imo sa 1,5). Ako je propisan odnos droge i preparata (npr. 0,25:100) onda pravimo taj odnos, a ne onaj iz Ph (npr. "iz 10 delova droge izraðuje se 100 delova macerata"). Ako je droga jakog delovanja, odnos mora da pi¹e u proskripciji. Ako preparat sadr¾i alkaloidnu drogu, iz procenata (obièno pi¹e u reèenici iznad doza, u monografiji) alkaloida u drogi izraèuna se masa alkaloida i u preparat doda ista ta masa limunske kiseline. Masa vode kojom se preliva droga se raèuna tako ¹to se od ukupne mase preparata oduzme masa droge (npr. ako je 3:100, prelivamo sa 97g vode).
4. proveravamo da li je sve merljivo, da li treba da se pravi centezimalni rastvor ili triturat. Ako je nemerljiva kolièina droge, droga se me¹a sa laktozom ili istom drogom, ali inaktivisanom (da ne sadr¾i alkaloide).
5. provera doza i srednjih koncentracije – prvo u Ph, a zatim i u FM jer FM daju veæi raspon koncentracija. Uvek proveravaj koncentracije sa istim tipom preparata. U tinkturi jakog delovanja mora se odrediti sadr¾aj aktivnih komponenti i, ako je potrebno, tinktura se podesi na propisanu koncentraciju.
6. uloga u preparatu i delovanje


III
izrada:
Naèin izrade (kao i usitnjenost droga) su propisani u prvom volumenu PhJug IV.

Ako na situ pi¹e 1, 2, 3 arapskim brojevima, misli se na brojeve sita po PhJug II (iako ne pi¹e rimskim brojevima). Droga se prvo seje, pa onda meri. Za perkolaciju droga uvek mora biti prosejana kroz sito 0,75 nikako sitnije, zato ¹to bi se èestice mðusobno slepile, masa se zapekla i rastvaraè ne bi mogao da proðe izmeðu èestica.

Infuzi, dekokti i macerati se izraðuju u erlenmajeru sa ¹irokim grlom. Kada stoje u erlenmajeru, u rastvaraèu, poklope se sahatnim staklom. Tinkture se izraðuju u erlenmajeru sa ¹irokim grlom, sa bru¹enim èepom.

Infuzi i dekokti alkaloidnih droga izraðuju se tako ¹to se droga prethodno nakvasi onom kolièinom rastvora limunske kiseline koja odgovara propisanom sadr¾aju alkaloida u drogi (npr. ako je u Ph propisano da droga sadr¾i najmanje 2% alkaloida, to znaèi da u 1g droge (ako je propisano da se infuz/dekokt izraðuje od 1g droge) imamo 0,02g alkaloida, a to znaèi da drogu prelivamo sa rastvorom limunske kiseline koji sadr¾i 0,02g limunske kiseline; ako dobijemo ovako nemerljivu kolièinu, pravimo centizimalni rastvor). Ovako nakva¹ena droga stoji 5min. Ovaj postupak slu¾i da bi se alkalodi, koji se u drogama najèe¹æe nalaze u obliku te¹ko rastvornih tanata, preveli u lako rastvorljive citrate koji æe se lako ekstrahovati vodom.

Ceðenje = koliranje, nije isto ¹to i filtriranje! Kolira se (infuzi i dekokti dok su jo¹ vruæi), u finalnu ambala¾u (tariranu!), tako ¹to se u levak stavi sloj gaze, pa sloj vate, pa ponovo sloj gaze (tanki slojevi!), pa se kroz to sipa teènost sa usitnjenim drogama. Da bi se dobro procedilo sve, prstima se uhvati donji sloj gaze, skupi i uz levak pritiska staklenim ¹tapiæem. Preparat se dopunjava tako ¹to se rastvaraè sipa preko ove iste droge (za dekokte i infuze kljuèala voda). Za infuze ne kao ¹to pi¹e u Ph da se prvo ispere kljuèalom vodom, voda procedi i njome preparat dopuni do propisane kolièine, nego se direktno u finalnu ambala¾u, preko droge, dopunjava (isto kao i kod dekokta i macerata).

Dekokti: U Ph pi¹e da se greje na 90C, grejemo u vodenom kupatilu jer, iako je u njemu voda zagrejana na 100C, preparat neæe dostiæi temperaturu vi¹u od 90C. Termometrom proveravamo kada je dostignuta ova temperatura, pa od tog trenutka merimo 30min, erlenmajer poklopimo sahatnim staklom i stavimo preko tegiæ.

Tinkture: postupak maceracije i perkolacije vidi u PhJugIV, I volumen "Metode ekstrakcije". Tu, za maceraciju, pi¹e da se 1 deo droge preliva sa 5 delova rastvaraèa, ali se tinkture izraðuju tako ¹to se 1 deo droge prelije sa 4 dela (sme¹e) rastvaraèa (to pi¹e u "Tincturae"). Na kraju u Ph pi¹e da se filtrira, mi ne filtriramo, ni ne pi¹emo u diskusiji da se filtrira. Kada se tinktura izraðuje postupkom maceracije, ne dopunjuje se! Perkolacijom se ne ekstrahuju droge neorganizovane strukture i droge koje bubre. Perkolator u na¹em sluèaju je levak za odvajanje. Kada se ostavlja da droga bubri 2h, erlenmajer se dobro zatvori i stavi na tamno mesto (u ormariæ). Perkolacija se radi do propisane mase (ne 5 perkolata*).

*) jedan perkolat je ona kolièina perkolata koja odgovara masi droge koja se ekstrahuje.


IV
izdavanje:
medicinska boèica
ako preparat sadr¾i drogu za koju pi¹e u Ph (pod "èuvanje") da treba da se èuva za¹tiæena od svetlosti (npr. Ipecacuanhe radix), pakujemo i tamnu bocu
tinkture - dobro zatvorena, tamna medicinska boèica


V
signatura
naèin upotrebe, datum, paraf

infuzi, dekokti, macerati (i ako ulaze u sastav nekog slo¾enijeg preparata) - 3 pomoæne signature:
1) èuvati na hladnom mestu
2) rok upotrebe 3 dana
3) "pre upotreme promuækati"

tinkture - èuvati na suvom i hladnom mestu; ne postoji rok trajanja tinkture, ona je ispravna dok ima adekvatan sadr¾aj (koji se povremeno kontroli¹e)
1) na posudama u kojima se èuvaju tinkture jakog delovanja:
   bela podloga, crvena slova, †, npd, ndd, datum poslednje kontrole sadr¾aja
2) na posudama u kojima se èuvaju tinkture koje nisu jakog delovanja:
bela podloga, crna slova


VI
napomena
preparati treba da se izdaju 12h nakon izrade


VII
delovanje i upotreba - u farmakopeji + vidi knjigu "Farmakoterapija"


Rp/ Belladonnae tinctura

sastav:   Belladonnae folium (sito 0,75)  100
         Aethanolum dilutum          q.s.

Uzmi Belladonnae pulvis - iz ormariæa