Podsetnik - Teèni preparati za oralnu primenu

Started by tarantulica, 10-11-2007, 17:20:31

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tarantulica

TEÈNI PREPARATI ZA ORALNU PRIMENUI
npr: "Magistralno propisan (oficinalan po PhJugIV...) teèni lekoviti preparat za oralnu primenu"


II
Svaka supstanca:
1. gde je oficinalna (PhJugII, PhJugIV...), ako je † to napisati, opis, inkompatibilnost, èuvanje, ne smeju sadr¾ati supstance sa vrlo jakim delovanjem. Ako sadr¾i neki ekstraktivni preparat, na primer infuz, napisati da je taj infuz magistralan preparat. Spiritus ammonii anisatus - u Ph "daje taloge sa mnogim solima alkaloida". Pa ako u preparatu imamo i alkaloidnu drogu, Spiritus ammonii anisatus menjamo sa Spiritus anisatus ammonii chloridum (FM II).
2. rastvorljivost: u PhJugIV, I volumen str 21 (poglavlje "Osobine"): vrlo lako, lako, umereno...
3. izraèunavamo kolièinu supstanci u preparatu (npr ako je propisano za 100ml, a mi pravimo 150, sve mno¾imo sa 1,5).
4. proveravamo da li je sve merljivo, da li treba da se pravi centezimalni rastvor
5. provera doza i srednjih koncentracije – prvo u Ph, a zatim i u FM jer FM daju veæi raspon koncentracija. Uvek proveravaj koncentracije sa istim tipom preparata ("u rastvorima"). Konzervans se uvek proverava u odnosu na s.c. bez obzira ¹to je preparat za peroralnu primenu.
6. uloga u preparatu i delovanje
Sirupus simplex - korigens ukusa; u preparatima za dijabetièare umesto Sirup simpleksa koristi se Sirup sorbitola koji je oficinalan po FM III
   Etarska ulja - korigensi ukusa i mirisa


III
izrada:
Sve ¹to je u ml meri u menzuri!
Najsigurnije je da sve ¹to je toplo prvo ohladi¹, pa posle dodaje¹ sledeæe.
Koliranje - kroz gazu, vatu i gazu ili samo kroz gazu, zavisi od strukture onoga ¹to se kolira.
Etarska ulja se uvek dodaju na kraju.


IV
izdavanje:
(sterilna) medicinska boèica (ako sadr¾i neku supstancu osetljivu na svetlost, tamna ili plastièna bo¬èi¬ca), dobro zatvorena, na sobnoj temperaturi


V
signatura: bela - naèin upotrebe, datum, paraf
Ako sadr¾i infuz, dekokt ili macerat - 3 pomoæne signature:
1) èuvati na hladnom mestu
2) rok upotrebe 3 dana
3) "pre upotreme promuækati"


VI
delovanje i upotreba - u farmakopeji + vidi knjigu "Farmakoterapija"


Rp/ Decocti Altheae      3:80
      Natrii benzoatis      1,0
      Liq. Ammonii anisati   gtts XX
      Sirupi simplicis      20,0


Decocti (ili ako pi¹e infuz) precrtavamo, pi¹emo macerati i obrazla¾emo: "Ne sme da se izraðuje dekokt jer bi preparat zbog prisustva amilopektina bio zamuæen ako bi se izraðivao tolpm vodom. Amilopektin se hladnom vodom neæe extrahovati, pa zato neæe ni nabubreti i dati zamuæenje. A aktivna komponenta æe se extrahovati i hladnom vodom. Zato ga izraðujemo kao macerat."

Ako je potrebno koren sleza usitnimo pomoæu makaza, pa onda sejemo.

Koren Altheae se pra¹i CaSO4 da bi se saèuvala boja i da bi se konzervisao. Zato odmerenu drogu uvek prvo isperemo, tako ¹to je stavimo na najgu¹æe sito i preko sipamo destilovanu vodu (nad sudoperom).

U napomeni: "Preparati korena belog sleza su zbog svoje ne¹kodljivosti naroèito pogodni za ubla¾avanje nadra¾ajnog ka¹lja kod dece."Rp/ Primulae rad. decocti   4/180
   Spir. Ammon. anis.   2
   Sip. simpl.           ad   200


Spiritus ammonii aniatus (PhJug II) = Liquor ammonii anisatus - i aktivna komponenta i korigens

Primula radix u PhJugIV ne pi¹e da treba da se èuva za¹tiæena od svetlosti, ali u praksi se èuva za¹tiæena od svetlosti i mi pakujemo preparat u tamnu boèicu. Pi¹i sve ovo u diskusiji.Rp/ Promethazini chloridi      1,25
   Aquae purif.         10 ml
   Methylis hydroxybenzoas  0,1
   Aetherolei citri         gtts II
   Sirupi simplicis          ad      100 ml


Methyl hydroxybenzoas  mo¾emo da zamenimo Na-benzoatom zato ¹to je on mnogo rastvorljiviji.

Napomena: "Pacijent ne sme da upravlja motornim vozilom zato ¹to preparat ima blago sedativno dejstvo."Rp/ Althaeae sirupus

U sastav sirupa ulazi pulvis konzervans, njega obavezno rastvoriti u kljuèaloj vodi!
Na kraju, kada se preparat ohladi, ponovo ga promuækati! Pi¹i to. Pi¹e to i u Ph, ali obavezno pi¹i u diskusiji.


Rp/ Primulae sirupi compositi

sastav:    Primulae extractum fluidum   4
      Thymi tinctura         6
      Mentholum         0,01
      Natrii benzoas         2
      Ephedrini chloridum      0,2
      Sirup simplex      ad   200

0,01g mentola je nemerljivo i zato pravimo centizimalni rastvor i to u tinkturi timjana (pazi kod preraèunavanja tinkture)Rp/ Sirupus simplex

sastav:   Saccharosum
      Aqua purificata

Izrada: odmere se saharoza i voda i stave u istariranu èa¹u, na re¹o. U drugu èa¹u se stavi voda koja æe slu¾iti za dopunjavanje i stavi na re¹o. Zagreva se do kljuèanja, pa kad prokljuèa jo¹ taèno 2 min (ako vi¹e kljuèa doæi æe do karamelizacije, ako manje kljuèa, do kristalizacije). Prilikom kuvanja, na povr¹ini se stvara pena koja se skida ka¹ièicom, a potièe od proteina koji su pri proizvodnji ¹eæera zaostali. Kada se skine sa re¹oa preparat se dopuni kljuèalom vodom (da ¹eæer ne bi iskristalisao i da bi koncentracija saharoze bila taèna). Gotov sirup se procedi kroz sloj gaze (na levku) u sterilnu staklenu boèicu. Prilikom hlaðenja sirupa, u boèici se kondenzuje jedan deo pare, formiraju se kapljice na zidu suda, pa boèicu posle hlaðenja treba dobro promuækati, da ne bi do¹lo do kristalizacije ¹eæera u preparatu usled manjka vode.

Upotreba: kao korigens ukusa (kao takav se koristi u apoteci, a nije za neposrednu upotrebu pacijenta)Rp/ Phenobarbitoni   0,1
   Tct. Belladonnae  ad   10,0

   M.f. Sol.
   D.S. tri puta po 30 kapi

Magistralno propisan teèni lekoviti preparat za oralnu primenu.

Izdavanje: tamna boèice sa ugraðenom kapaljkom