Podsetnik - Emulzije

Started by tarantulica, 20-11-2007, 08:01:07

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tarantulica

EMULZIJE


Emulzije su dvofazni sistemi u kojima je unutrašnja faza (dispergovana faza) dispergovana u spoljašnjoj (disperzno sredstvo). Moliekuli emulgatora se sastoje od hidrofilnog i hidrofobnog dela zbog čega se nazivaju amfifili.


Tipovi emulzija su: ulje u vodi (U/V), voda u ulju (V/U) i višestruke (multiple) emulzije – emulzije tipa V/U/V ili U/V/U. Tip emulzije zavisi od udela vodene i masne faze, emulgatora i postupka izrade:

   2. Ako vodene faze ima  < 45% nastaće lipofilni krem bez obzira što u sastav preparata ulazi hidrofilni emulgator. Ako vode meima  > 45% nastaće hidrofilni krem.
   1. Emulgator diktira tip emulzije. Ukoliko imamo smešu emulgatora, tip emulzije diktira emulga¬tor sa višim HLB brojem (hidrofilniji).


Emulzioni sistemi mogu da budu tečne konzistencije – emulzije i polučvrste konzistencije – kremovi (emulzoidi).


HLB broj (Hydrophile-Lipophile Balance) izražava ravnotežno stanje u molekulu PAM u odnosu na udeo i vrstu polarnih i nepolarnih grupa i može da pruži podatke o rastvorljivosti PAM. PAM koje se rastvaraju u ulju imaju niže brojeve HLB, do 10, a one koje se rastvaraju u vodi imaju HLB brojeve od 10-20. PAM sa HLB 3-6 daće emulziju tipa V/U, a one sa HLB od 8-18, obrazuju emulzije tipa U/V.


Vrste emulgatora:

A. PAM (tenzidi, surfaktanti)
   
   1. Anjonski
      1) alkalni sapuni – jednovalentni K+ + viša masna kiselina (Na-stearat, Na-oleat, Na-ricinolat). Daju emulzije tipa U/V
      2) metalni sapuni – viševalentni K+ + masne kiseline (Ca-palmitat, Al-stearat). Daju emulzije tipa V/U
      3) aminski sapuni – pr. TEA stearat. Daje emulziju tipa U/V.
      4) estri sumporne kiseline – sumporna kiselina + masni alkohol, u obliku soli, najčešće Na (Na-laurilsulfat, Na-cetilsulfat, Na-stearilsulfat, Na-cetostearilsulfat). Daju emulzije tipa U/V.
   
   2. Katjonski – retko se koriste kao emulgatori, više se koriste kao dezinfekciona sredstva (benzalkonijum hlorid)
   
   3. Amfoternilecitin, želatin. Daju emulzije tipa U/V. Lecitin može da da i V/U emulziju, to zavisi od količinske zastupljenosti faza i načina izrade.
   
   4. Nejonski
1) masni alkoholin (steroli, holesterol, laurilalkohol, stearilalkohol, cetilalkohol). Daju emulzije tipa V/U
      2) parcijalni estri masnih kiselina i polihidroksilnih alkohola (gliceridi). Daju emulzije tipa V/U.
      3) parcijalni estri masnih kiselina i sorbitana (sorbitan je anhidrovani oblik sterola) - SpanR. U PhJug V - sorbitani palmitas, oleas, stearas... Daju emulzije tipa V/U.
      4) parcijalni estri masnih kiselina i polioxietilovanog sorbitana (polisorbati) – TweenR. U PhJugV – polysorbatum 20, 60, 80. Daju emulzije tipa U/V.
   
   5. Mešoviti emulgatori – dobijaju se kombinacijom hidrofinlih (U/V) PAM - jonskih (Na-laurilsulfat, Na-cetostarilsulfat) ili nejonskih, i lipofilnih (V/U) PAM (cetostearil alkohol, masna kiselina, gliceril monostearat).
      1) PhJugIV propisuje Cera emulsificans (Emulgujući vosak) koji se sastoji od 90% cetostearola i oko 10% Na-laurilsulfata. PhJugV propisuje Cetostearila alkohol emulgujući (tipA) koji se sastoji iz najmanje 90% cetostearola i najmanje 7% Na-cetostearilsulfata i Cetostearil alkohol emulgujući (tipB) koji se sastoji iz 90% cetostearola i najmanje 7% Na-laurilsulfata.
      2) GMSSE (glicerol-monostearat samoemulgujući) = GMS + K-stearat
      3) u stearinskim kremovima se nalazi mešani emulgator koji se sastoji od stearinke kiseline (V/U) i TEA-stearata ili Na-stearata (U/V). Pa su stearinski kremovi tipa emulzije tipa U/V.

   Piši: "Cera emulsificans (GMSSE) je mešoviti emulgator koji se sastoji iz cetostearola (GMS), emulgatora tipa V/U i Na-laurilsulfata (K-stearata), emulgatora tipa U/V u odnosu 9:1 (ne znam odnos za GMSSE). Kako finalni tip emulzije diktira emulgator sa višim HLB brojem, a ne količinska zastupljenost, ovaj mešani emulgator će dati emulziju tipa U/V."

B. Polimerni emulgatoriCarbomeri (karboksivinil polimer, Acidum polyacrylicum, CarbopolR) - oficinalan po PhJugV, HPMC, Me-celuloza, visokodisperzni (koloidni) silicijum dioksid, Silici oxidum colloidal (AerosilR). Daju emulzije tipa U/V.

C. Hidrofilni koloidi – koriste se u preparatima tipa U/V emulzija, ali sami ne mogu da stabilišu emulziju. Zato se koriste kao sekundarni emulgatori i kombinuju se sa PAM tipa U/V. Ovde spadaju: arapska guma (smeša Ca-, Mg- i K-ovih soli poliarabinske kiseline), ksantan guma, Me-celuloza, Na-CMC, želatin, kazein.

D. Prirodni emulgatorilecitin.


I
npr. "Magistralno propisan (oficinalan po PhJugIV, FMIII...) preparat tipa emulzije za spoljašnju (unutrašnju) upotrebu."

II
Svaka supstanca:
1. gde je oficinalna (PhJugIV...), ako je † ili †† to napisati, opis, inkompatibil, čuvanje
2. izračunavamo količinu supstance u gotovom preparatu (npr. ako je u Ph propisano za 100g, a mi pravimo 50g -> sve delimo sa 2) i da li je sve merljivo, da li treba da se preračuna u kapi, pravi triturat ili centezimalni r-or.
3. provera doza ili srednjih koncentracije – prvo u Ph, a zatim i u FM (za ZnO se pozovi na Mixturu albu u FMIII u kojoj je koncentracija 20%). Pomoćnim supstancama se ne proverava koncentracija (konzervansima proveravamo koncentraciju)
4. provera rastvorljivosti
5. uloga u preparatu i delovanje
   Aqua purificata – ne solvens (vehikulum)! nego vodena (spoljašnja, unutrašnja) faza

III
Izrada: preparat se izrađuje u tarioniku sa pistilom. Ako se ne greje (npr. sa arapskom gumom ili tragakantom) – metoda suspendovanja, kontinentalna metoda (piše u PhJugIV, I volumen, str 238.), a ako treba da se greje - metoda rastvaranja, engleska metoda: emulgator se rastvori u spoljašnjoj fazi (uz zagrevanje) i postepeno, uz mešanje dodaje unutrašnja faza.


Metoda suspendovanja:
1. ako je potrebno (propisano) proseju se praškovi
2. na plastičnim karticama se odmere praškaste komponente
3. u hemijskim čašama se odmere tečne komponente
4. ako je potrebno napravi se centezimalni r-or ili triturat
5. praškovi se r-ore u fazi u kojoj su rastvorljivi, uz mešanje staklenim štapićem
6. u tarioniku se, pomoću pistila, suspenduje emulgator (npr. arapska guma) sa dvostrukom količimon faze u kojoj se ne rastvara (unutrašnjom fazom) i zatim doda deo spoljašnje faze (polovina od zbira mase koja se trenutno nalazi u tarioniku, znači: 1 deo emulgatora, 2 dela unutrašnje i 1,5 deo spoljašnje faze). Na ovaj način se dobije linktus (to je primarna emulzija, čuje se karakteristično pucketanje)
7. ostatak spoljašnje faze se dodaje postepeno uz mešanje
8. ostavi se mala količina vode za ispiranje tarionika i pistila prilikom prenošenja suspenzije u medicinsku bocu (u medicinsku bočicu se prenosi preko levka)

V
izdavanje: u medicinskoj bočici

VI
signatura
crvena ili bela: način upotrebe, datum i paraf
pomoćna signatura crvene ili bele boje: "pre upotrebe promućkati"

VII
napomena – npr. txt za §

VIII
delovanje i upotreba - u farmakopeji + vidi knjigu "Farmakoterapija"


Rp/ Morphini chloridi
      Sirupi simplices
      Emulsio oleosa

Sirupus simplex – korigens ukusa
Emulsio oleosa (PhJugII) – vehikulum, emulzija masnog ulja za unutrašnju upotrebu; u sastav ove emulzije ulazi Oleum, a to je najčešće suncokretovo ili maslinovo ulje.


Rp/ Benzyli benzoatis linimenta


sastav:   benzylis benzoas
         cera emulsificans
         aqua purificata

Benzyl benzoas je istovremeno lekovita supstanca i unutrašnja (masna) faza.


Izrada piše u PhJug IV: "Emulgujući vosak se rastopi zagrevanjem na 60C, doda benzil benzoat i izmeša. Topla smesa se ulije uz mešanje u potrebnu količinu tople vode i promućka."

Mi na ispitu pišemo: isto ovo samo što je voda (u prethodno tariranoj pateni) zagrejana isto na 60C i to proveravamo termometrom. Kada se doda masna faza, skine se sa vodenog kupatila i meša do sobne temperature. Na kraju u tu tariranu patenu dodamo pripremljenu blago zagrejanu vodu do propisane količine.


Rp/ Linimenti Calcis

sastav:   Aquae calcis
         Oleum lini

sinonim – Linimentum ad combustiones

Ca(OH)2 se čuva kao zasićeni rastvoror iznad taloga Ca(OH)2, tako da se koristi bistar rastvoror iznad taloga, i to piši.

piši: "emulgator tipa V/U nastaje u toku izrade preparata (ex tempore), u reakciji Ca(OH)2 i slobodnih masnih kiselina iz masnog ulja."

izrada: "Bistar r-or Ca-hidroxiga i laneno ulje se odmere direktno u bočici, a zatim snažno mućkaju (ne pormućkaju!) duže vreme da nastane emulzija."