Podsetnik - Suspenzije

Started by tarantulica, 23-12-2007, 12:06:44

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tarantulica

Suspenzije

Suspenzije su teèni, dvofazni sistemi koji se sastoje od èvrste (unutra¹nje) faze koja se ne rastvara u teènoj spolja¹njoj fazi u kojoj je suspendovana.

Sastojci suspenzija

1. Nerastvorna lekovita supstanca (supstance). Suspenzije ne smeju da sard¾e supstance vrlo jakog delovanja (remedia claudenda).
2. Vehikulum - preèi¹æena voda, a suspenzijama za spolja¹nju primenu mogu da sadr¾e i etanol ili neko ulje.
3. Pomoæne supstance:
   1) sredstva za poveæanje viskoziteta (usporavaju sedimentaciju) – MC, Na-CMC, mikrokristalna celuloza, poliakrilna kiselina (Acidum polyacrylicum, karboksivinil polimer, Carbomer, CarbopolR), dekstran, PEG (Macrogolum, POE, PEO), bentonit (Magma Bentonite), Mg-Al-silikat (VeegumR), visoko disperzni (koloidni) silicijum dioksid, Silici oxidum colloidal (AerosilR).
   2) sredstva za kva¹enje (posrednici za suspendovanje) – nije isto ¹to i sredstva za olak¹avanje kva¹enja (!). To su: polisorbati (TweenR-ovi), Na-laurilsulfat, propilenglikol miristat...
   3) sredstva za olak¹avanje kva¹enja – glicerol, propilenglikol, sobitol; uklanjaju vazduh sa povr¹ine èestica
   4) sredstva za zadr¾avanje vlage - glicerol, sorbitol i propilenglikol, u suspenzijama za spolja¹nju upotrebu poma¾u bolje prijanjanje pra¹kastih komponenti na ko¾u.
   5) flokulanti – neutrali¹u naelektrisanja na povr¹ini èvrstih èestica. Na-citrat, Na3PO4, AlCl3.
   6) puferi, konzervansi, korigensi, boje, arome...

Sulfur praecipitatum – samo ovaj S u suspenzijama, zbog usitnjenosti! Sumpor ispliva na vodi, tako da obavezno moramo da dodamo glicerol (iako ne pi¹e u proskripciji), i to istu kolièinu u kojoj je sumpor u preparatu, kao sredstvo za olak¹avanje kva¹enja.


I
npr. "Magistralno propisan (oficinalan po PhJugIV, FMIII...) preparat tipa suspenzija za spolja¹nju (unutra¹nju) upotrebu."


II
Svaka supstanca:
1. gde je oficinalna (PhJugII, PhJugIV...), ako je † to napisati, opis, inkompat, èuvanje
2. izraèunavamo kolièinu supstance u gotovom preparatu (npr. ako je u Ph propisano za 100g, a mi pravimo 50g => sve delimo sa 2) i da li je sve merljivo, da li treba da se preraèuna u kapi, pravi triturat ili centezimalni r-or.
3. provera doza ili srednjih koncentracije – prvo u Ph, a zatim i u FM (za ZnO se pozovi na Mixturu albu u FMIII u kojoj je koncentracija 20% ili u ExtraPh u preparatima ZnO postoji preparat u ko¬me je 25%; nikako ne sme da se uzima 45% iz onog pra¹ka iz FMIII jer su ovo suspenzije. Pomoænim supstancama se ne proverava doza (konzervansima da).
4. provera rastvorljivosti
5. uloga u preparatu i delovanje
   Aqua purificata – vehikulum, ne rastvaraè
   Talk – adsorbens (u Ph pi¹e samo konstituens)

III
Izrada: u PhJugIV I volumen, str 264.
1. ako je potrebno (propisano) proseju se pra¹kovi (pi¹i uvek da se seju, a ako je preparat za spolja¬¹nju obavezno prosejati)
2. na plastiènim karticama se odmere pra¹kaste komponente
3. u hemijskim èa¹ama se odmere teène komponente
4. ako je potrebno napravi se centezimalni r-or ili triturat
5. pra¹kovi koji mogu da se r-ore u nekom od vehikuluma, r-ore se, uz me¹anje staklenim ¹tapiæem i zagrevanjem ako je potrebno
6. u tarioniku se, pomoæu pistila, pome¹aju pra¹kaste supstance "po principu izrade slo¾enih pra¹kova"
7. sastojci èvrste faze se homogeno rastrljaju sa manjom kolièinom disperznog sredstva (prvo se upotrebi teènost sa najveæim viskozitetom, npr. glicerol ili etanol), da se dobije pasta (sumpor se uvek rastrlja sa istom kolièinom glicerola, ako glicerola nema u receptu, doda se na raèun vode)
8. ostatak teènosti se dodaje postepeno uz me¹anje
9. ostavi se mala kolièina vode za ispiranje tarionika i pistila prilikom preno¹enja suspenzije u medicinsku bocu (suspenzija se u boèicu prenese pomoæu levka)

IV
izdavanje: u medicinskoj boèici, u tamnoj medicinskoj boèici

V

signatura - crvena ili bela: naèin upotrebe, datum i paraf
pomoæna signatura crvene ili bele boje: "pre upotrebe promuækati"

VI
napomena

VII
delovanje i upotreba - u farmakopeji + vidi knjigu "Farmakoterapija"Rp/ Mixtura alba

sinonim – Zinci oxidi cum talco mixtura

Rp/ Mixtura alba aethanolica

Alkohol - poveæava efekat hlaðenja

Rp/ Calaminae
       Zinci oxzdi        aa    2,0
       Glyceroli         0,5
       Magmae Bentoniti   6,25
       Aq. Calcis               ad   25,0


Calaminae – u ExtraPh, sme¹a ZnO i 0,5% Fe2O3 u odnosu 98:2 (kod provere koncentracije saberi ZnO iz kalamina i sam ZnO). Kada se nanese na ko¾u dolazi do isparavanja vode, a po povr¹ini ko¾e ostaju pra¹kaste komponente koje deluju rashlaðujuæe. Kalamin ima isti efekat na ko¾i kao i sam ZnO. Fe2O3 daje boju sliènu boji ko¾e i tako umanjuje belilo koje potièe od ZnO.

Magmae Bentoniti – u ExtraPh kao Bentonite Magma; w/w – zapreminski procenat (in water)

Rp/  Urotropini
   ZnO
   Talci veneti
   Glyceroli
   Aq. purificatae


Urotropin = Methenaminum – pozovi se na koncentraciju iz FMIII u preparatu Mixtura aethanolica u kojoj je urotropin u koncentraciji od 20%. Delovanje – antihidrotik, protiv znojenja nogu.


Rp/  Acidi borici
   Resorcinoli
   Sulfuri pp
   ZnO
   Talci veneti
   Glyceroli
   Aq purificatae
   Spiriti diluti


sinonim – Mixtura Lutze

Acidi borici – rastvara se bolje u glicerolu nego u vodi, zato ga rastvaramo u glicerolu i to uz zagrevanje, ali ne da prokljuèa jer æe promeniti boju.

Resorcinolum – u PhJugIV pi¹e da je vrlo lako toljiv u vodi (ali to nije taèno) i koncentrovanom etanolu. Rastvaraj ga u koncentrovanom etanolu i preraèunaj koliko jo¹ vode treba da doda¹ da na kraju ima¹ propisanu kolièinu razbla¾enog etanola u preparatu.


Rp/     Ichtioli
   ZnO
   Talci
   Glyceroli
   Aq. purificata
   Aethanoli diluti


izrada: u pateni! Napravi se pasta od talka, ZnO i glicerola i u tu pastu, direktno u patenu (koja je na vagi, zato se ne koristi tarionik), preko staklenog ¹tapiæa, odmeri se ihtiol. Ihtiol se uvek dodaje u ovoj fazi, kada imamo veæ homogenu pastu.


Rp/ Mixturae antcidae

sastav:    Bismuti subnitras
      Natrii citras
      Cinammomi aetheroleum
      Aqua purificata

Natrii citras – flokulant
Cinammomi aetheroleum – korigens ukusa

Postupak izrade ne pi¹emo iz FMIII (!), padamo na ispitu, nego ovako: Odmeri se prethodno prosejan Bi-subnitrat i prenese u tarionik (patenu), a zatim doda 1 kap etarskog ulja na pistil i prome¹a pra¹ak. Na-citrat se r-ori u preèi¹æenoj vodi i pripremljeni rastvor u porcijama dodaje u Bi-subnitrat da nastane gusta pasta, a zatim daljim dodatkom rastvora, uz me¹anje, izradi suspenzija.