sredjena ispitna pitanja

Started by pH, 03-04-2009, 10:43:27

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

pH

Ako ima neko sredjena isp pitanja po oblastima neka zakaci ovde

Adonis_Vernalis

Ja sam jos pre par godina negde okacio ispitna pitanja sredjena ne po oblastima, nego onako kako ih mozete izvuci. Izvol'te malo kopati po forumu...

pH

da profesore,ali bolje je kad su sredjena. Ovako gubim vreme pretrcavajuci kroz 1000 pitanja,a trazeci npr.samo etarska ulja  :ok:

Bred

E pa jbg, ti sredi vec postojeca onako kako tebi odgovara pa ih publikuj odje ...

da ti ne bi ceprkao, evo olaksacu ti -> http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,10.0.html

Cherry

Slucajno sam sacuvala "sortirana ispitna pitanja po oblastima"...eh, davno bese gnozija...
Mozda pitanja nisu bas najsavrsenije sortirana, ali posluzice (meni bar jesu, mnogo)
Evo redom:

          UVOD U FG (42 pitanja)

Droga, poreklo, proizvodnja, sakupljnje, skladistenje, kvalitet
1. ©ta je to droga? 3
2. Kako se formira strucni naziv (ime) droge? 3
3. Da li droga mora da bude deo biljke? 2
4. Da li droge mogu voditi poreklo od ¾ivotinja; ako mogu, dati
    nekoliko primera? 3
5. Na koji nacin se danas proizvode biljne droge?2
6. Da li se sve biljne droge proizvode od samoniklih biljaka? 3
7. Da li se sve droge proizvode od gajenih biljaka? 2
8. Za¹to se sve droge ne dobijaju od gajenih biljaka? 4
9. Da li se tokom procesa gajenja biljke, mo¾e uticati na kvalitet
     biljne sirovine? 2
10. Nabrojati tri biljke koje se kod nas gaje zbog proizvodnje droge? 2
11. Koje su prednosti ratarske proizvodnje lekovitih biljaka? 2
12. Koja su pravila za sakupljanje biljnog materijala u prirodi? 3
13. Kako se odreduje koji deo biljke ce se koristiti kao lekovita
      sirovina? 4
14. Kako uslovi pakovanja i skladi¹tenja mogu uticati na kvalitet biljne
      droge? 2
15. Koji su osnovni uslovi skladi¹tenja biljne sirovine? 3
16. Koliko dugo (vremenski) se mogu koristiti biljne droge? 2
17. Koji procesi dovode do smanjenja kvaliteta biljne droge? 2
18. Kako se kontroli¹e kvalitet biljne droge? 2
19. Da li organolepticki pregled uzorka droge mo¾e da uka¾e na njen
      kvalitet? 3

Oneciscene
1. Kako razumete termin «oneci¹cenje biljne droge»?2
2. Kako razumete termine «slucajno i namerno oneci¹cenje biljne droge»?2
3. ©ta je to falsifikat biljne droge? 2
4. Kontroli¹ete mleveni biber prilikom uvoza ovog zacina. Kolicina
pepela nerastvorljivog u hlorovodonicnoj kiselini je znacajno povecana u
onosu na prethodne uzorke. Kako cete prokomentarisati ovaj rezultat? 2

Susenje i vlaga
1. Kako se mo¾e obavljati proces su¹enja biljnog materijala?3
2. Koji se postupci su¹enja mogu primeniti pri proizvodnji biljnih
droga?
3. Objasniti pojmove «primarna i sekundarna vlaga».3

Stabilizacija, Standardizacija, Fermentacija
1. ©ta je to stabilizacija? 4
2. Kako se obavlja stabilizacija biljne sirovine? 2
3. ©ta se podrazumeva pod pojmovima stabilizacija i sterilizacija? 2
4. Stabilizacija, sterilizacija, standardizacija. 2
5. ©ta sve obuhvata (koje radnje) proces standardizacije biljne droge? 2
6. Kada je obavezno (neophodno) uraditi standardizaciju droge? 3
7. ©ta je to standardizacija biljne droge? 2
8. ©ta podrazumeva fermentacija biljne sirovine? 2
9. Koje biljne sirovine se su¹e tek posle fermentacije?2
10. Navesti primer droge kod koje je proces fermentacije sastavni deo
njene proizvodnje? 2

Metabolizam
1. ©ta je primarni, a ¹ta sekundarni metabolizam biljaka? 3
2. ©ta su produkti sekundarnog metabolizma; dati nekoliko primera?
3. Za¹to su sekundarni metaboliti znacajni za farmakognoziju? 2
4. Da li postoji povezanost izmedu produkata sekundarnog metabolizma
biljke i njene lekovitosti? 3

Ekstrakti
1. ©ta su to ekstrakti? 2
1. Kakvu konzistenciju mogu imati ekstrakti biljnih droga?Cherry

 Alkaloidi

Opste:
1. Da li su neki alkaloidi obojeni?
2. ©ta su to alkaloidi?
3. Da li su svi alkaloidi bazne reakcije?
4. Alkalodi, protoalkalodi, pseudoalkaloidi
5. Kako se dokazuje prisustvo alkaloida u drogama?
6. Navesti primer tri alkaloida koji su predstavljali osnov za razvoj nekih terapijskih grupa lekova.
7. Koje se aminokiseline transformi¹u i formiraju deo skeleta alkaloida?
8. Kako se mo¾e odrediti kolièina alkaloida u biljnoj drogi ili preparatu?
9. Za¹to se droge koje sadr¾e alkaloide ne koriste kao sastojci èajne me¹avine?
10. Koji ukus asocira da droga mo¾da sadr¾i alkaloide?
11. Koji su osnovni principi izolacije alkaloida?
12. Da li su aktiviniji racemati alkaloida ili prirodni, levogiri oblici?
13. Fizièko-hemijske osobine alkaloida
14. Da li su biljke lekovite zbog prisustva alkaloida? 2
15. Za¹to biljke sinteti¹u alkaloide?
16. Izolacija teènih alkaloida
17. Koji alkaloidi imaju teènu konzistenciju? – nikotin, anabazin, arekolin
18. Navesti pet najva¾nijih alkaloida (grupa alkaloida) koji se danas koriste u terapiji (po liènom izboru).
19. U èemu je specifiènost fenolnih alkaloida?
20. Alkaloidi-insekticidi.2
21. ©ta je sve ljuto u biljkama (koje hemijske grupe jedinjenja imaju ljutu ukus)?
22. Gde su lokalizovani i u kom obliku se alkaloidi nalaze u biljnom tkivu?

TROPANSKI- Atropa, Datura, Scopolia, Hiosciamus
1. Da li postoji sliènost izmeðu tropanskih i ekgoninskih alkaloida?
2. Da li velebilje, Atropa belladonna, raste u Evropi?
3. Da li su tropanski alkaloidi stabilna jedinjenja?
4. Koja sirovina se koristi za izolaciju tropanskih alkaloida?
5. ©ta su to tropanski alkaloidi?
6. Rod Hyoscyamus
7. Rod Datura
8. Koji alkalodi imaju u osnovi tropanski skelet?
9. Navesti rodove familije Solanaceae u kojima se sinteti¹u tropanski alkaloidi? 2
10. Za¹to se tropanski alkaloidi (atropin) koriste za ¹irenje zenica i pregled oènog dna u oftalmologiji?
11. Da li skopolamin formira racemsku sme¹u; kako se ona zove?
12. Za¹to tropanski alkaloidi nisu hemijski stabilna jedinjenja?
13. Koje droge sadr¾e tropanske alkaloide?
14. U koje terapijske svrhe se koristi skopolamin?
15. Kako se mogu koristiti tropanski alkaloidi u terapiji?
16. U èemu je razlika izmeðu atropina i (-)-hiosciamina? 2
17. U èemu je razlika izmeðu hiosciamina i skopolamina? 2
18. Kakva je lokalizacija tropanskih alkaloida u biljkama koje ih sadr¾e?

EKGONINSKI- Koka
1. Objasniti ritual ¾vakanja lista koke (sa hemijskog aspekta).
2. Koje biljke i droge su osnovni izvor ekgoninskih alkaloida? 2
3. Za¹to je kokain znaèajan za medicinu i farmaciju?
4. Osnovni podaci o farmakolo¹kom delovanje i primeni kokaina. 2

PIROLIZIDINSKI
1. Da li se biljke koje sadr¾e pirolizidinske alkaloide koriste u terapijske svrhe?
2. Koja su hemijske karakteristike pirolizidinskih alkaloida povezane sa intenzivnom
3. U kojim biljkama su prisutni pirolizidinski alkaloidi?

PIPERIDINSKI- Lobelia, Biber, Nar
1. U èemu je razlika izmeðu crnog i belog bibera?
2. Da li ¾uti zeèji trn Sarothamnus scoparius (Cytisus scoparius) spada u lekovite biljke?
3. Navesti primer hinolizidinskog alkaloida koji ima potencijalnu primenu u terapijske svrhe.
4. Koji su sastojci kore nara, Granati cortex?
5. Da li postoji hemijska bliskost izmeðu lobelija alkaloida i peletierina?
6. Gde raste ili se gaji biber, Piper nigrum?
7. Kojoj grupi alkaloida pripadaju piperin i kavicin? - amidi
8. Za¹to je crni biber mnogo aromatièniji od belog bibera?
9. Za¹to je beli biber ljut kao i crni, ali mnogo manje aromatièan?
10. Alkaloidi nara.
11. Primena kore nara
12. Lobelin, lobelanin, lobelanidin (sliènosti i razlike).
13. Da li indijanski duvan, Lobelia inflata, raste samoniklo u Evropi? 2

INDOLIZIDINSKI- Castano
1. Indolizidinski alkaloidi iz Castanospermum australe.

PIRIDINSKI- Anabazis, Nikotin, Palma
1. Nikotin i anabazin. 2
2. Koje biljke su biolo¹ki izvori droge Nicotianae folium?
3. Da li ima alkaloida koji u biljkama nastaju direktno iz nikotinske kiseline?
4. Anabasis aphylla.
5. Da li seme betel palme ima sliènosti sa korom nara (po hemijskim sastojcima ili po primeni)? –veterinarski anthelmintik


FENIL ALKIL AMINI- Paprika, Efedra, Kaktus
1. Da li svaka paprika sadr¾i alkaloide, kapsaicinoide?
2. Prirodni izvori efedrina
3. Za¹to su neke sorte paprike ljute?
4. Po èemu su slièni efedrin i meskalin? –feniletilaminski, stimulacija CNS
5. Kapsaicinoidi. 3
6. Koje alkaloidne biljne droge i preparati mogu da se koriste kao rubefacijensi?

IZOHINOLINSKI:

1.Bis-Bz-TH-IsoHN- Kurare
1. ©ta je to kurare?
2. Ako je kurare kori¹æen kao otrov za strele u Ju¾noj Americi, ¹ta su koristili stanovnici Evrope?
3. Tubokurarin predstavlja hemijsku osnovu za koju grupu lekova?
4. Tub-kurare, kalaba¹-kurare i pot-kurare (sliènosti i razlike)?
5. Za¹to su domoroci koristili kurare kao otrov za strele?
6. Od kojih biljnih vrsta se proizvodi kurare?

2.Protoberberinski- Berberis, Helidoni, Sangvinarija, Esolci, Hidrastis!
1. Da li je berberin prisutan samo u Berberidis cortex?
2. Helidonin, heleritrin i sangvinarin (hemijska sliènost, delovanje i primena).

3.Morfinanski- Papaver
1. Varijeteti maka, Papaver somniferum
2. Morfinanski alkaloidi. 2
3. Opii pulvis titratus. 2
4. Opium crudum. 3
5. Hemijska sliènost i razlika – morfin, kodein, tebain. 2
6. Morfin, kodein, tebain.
7. Kodein, noskapin, narcein.2
8. Da li Papaver bracteatum sadr¾i morfin?
9. Fenantrensko-izohinolinski alkaloidi maka. 2
10. Koje sve droge mogu biti proizvedene od maka, Papaver somniferum?
11. Papaverin. 2
12. Da li se danas legalno proizvodi Opium crudum?
13. Objasniti postupak izolacije alkaloida iz spra¹enih makovih èaura.
14. Najva¾nija primena kodeina

4.Tropolonski- Mrazovac
1. Tropolonski alkaloidi
2. Primena kolhicina.
3. Specifiènost vegetacionog ciklusa mrazovca, Colchicum autumnale. 2
4. Alkaloidi mrazovca. 2

5.Monoterpensko IsoHN - Ipekakuana
1. Alkaloidi ipekakuane
2. Radicis Ipecacuanae anellata minor i Radicis Ipecacuanhae anellata major
3. Cephaelis ipecacuanha i Cephaelis acuminata

INDOLNI:

1. Jednostavni indolni- Fizostigmin (Kalabarski bob)
1. ©ta su to gen-alkaloidi?
2. Gde raste Physostigma venenosum?
3. Kakva je razlika izmeðu ezerina i gen-ezerina?                     
4. Za¹to je ezerin nestabilno jedinjenje?
5. ©ta je to kalabarski bob?

2. B Karbolinski- (Monoterpensko indolni)- Rauwolfija,Vinca
1. Alkaloidi rauvolfije.
2. Rauwolfia serpentina; Rauwolfia vomitoria i Rauwolfia canescens.
3. ©ta je rezerpin i za¹to je njegova izolacija pedesetih godina pro¹log veka bio veliki uspeh? 2
4. U èemu je razlika izmeðu rezerpina i rescinamina?
5. Johimbanski i hetero-johimbanski alkaloidi.
6. Vincae minoris herba
7. Rezerpin i rescinamin.
8. Za¹to se soli ezeria koriste u terapiji povi¹enog oènog pritiska (glaukoma)?
9. Johimbanski i hetero-johimbanski alkaloidi.
10. Vinca vrste od znaèaja za medicinu i farmaciju

3.Ergolinski- Secale
1. Objasniti podelu u okviru ergopeptidnih alkaloida? 2
2. Alkaloidi lizergne i izo-lizergna kiselina 2
3. Koji je najva¾niji ergometrinski alkaloid i kakva je njegova primena? 2
4. Za¹to je ra¾ena glavnica znaèajna za medicinu i farmaciju?
5. Koje grupe ergot alkaloida sadr¾i sklerocijum ra¾ene glavnice?
6. ©ta je to sklerocijum?
7. Koje grupe ergot alkaloida sadr¾i sklerocijum ra¾ene glavnice?
8. ©ta je to hemijska rasa ra¾ene glavnice?
9. ©ta je i za¹to je znaèajna mekonska kiselina?
10. Kako se danas proizvode ergot-alkaloidi?

4. Binarni Indolni- Madagaskarski zimzelen
1. Alkaloidi madagaskarskog zimzelena.
2. Binarni indolni alkaloidi madagaskarskog zimzelena.
3. Catharanthus roseus (Vinca rosea)

5. Ostali indolni- Srihnos i Cinchona
1. Hinin i hinidin. 4
2. Identifikacija droge Cinchona cortex. 3
3. Kompleks alkaloida hininovca
4. Za¹to je kora hininovca crvenomrke boje?
5. Cinchonae cortex, crvena i ¾uta kora.
6. Definicija droge Cinchonae cortex . 2
7. Primena hinina.

IMIDAZOLNI- Jaborandi
1. Alkaloidi derivati imidazola.
2. Pilocarpus vrste.
3. Za¹to je pilokarpin nestabilan alkaloid. 3

TERPENSKI- Aconiti
1. Koji diterpenski alkaloidi su bili znaèajni u pro¹lim vremenima, a koji su znaèajni danas?
2. Za¹to se smatra da je taksol najznaèajnije jedinjenje izolovano iz biljaka proteklih dvadesetak godina? 2
3. ©ta zna¹ o Taxus vrstama?
4. Koje Aconitum vrste imaju plavi cvet; za¹to je to znaèajno?

STEROIDNI- Cemerika, Solanum
1. Kompleks solanum-alkaloida.
2. Za¹to je èemerika jedna od najotrovnijih biljaka koja raste u na¹oj zemlji?
3. Kompleks alkaloida èemerike.
4. Da li èemerika mo¾e biti korisna za medicinu i farmaciju?
5. Za¹to se planta¾no gaji Solanum laciniatum? 2

PURINSKI- Kafa, Kola, Gavez, Caj, Kakao, Gurana, Mate
1. Purinski alkaloidi.
2. Kakaovac. 2
3. Cacao testae, Pasta Cacao, Butyrum Cacao
4. Ruski, kineski, indijski, cejlonski èaj..
5. Kofein (teofilin) teobromin. 2
6. ©ta je to paragvajski èaj; Thea sinensis koja se gaji u Pargvaju? 2
7. Da li se purinske droge koriste u terapijske svrhe?
8. Pasta guarana – brazilski kakao
9. Sirova i pr¾ena kafa
10. Za¹to proces proizvodnje purinskih droga uvek sadr¾i razlièite procese fermentacije?
11. Zeleni i crni èaj.
12. Za¹to se izbegava per os primena preparata na bazi gaveza, Symphytum officinale


Cherry

HETEROZIDI

OPSTE O HETEROZIDIMA
1.   Koji tipovi heterozida postoje u prirodi?
2.   Koje depsidne kiseline su najrasprostranjenije u biljkama?
3.   ©ta su to heterozidi?
4.   U kom obliku se fenol-karbonske kiseline mogu naæi u biljnom tkivu i drogama.
5.   Da li postoje zajednièke reakcije za dokazivanje prisustva heterozida u biljkama?
6.   Da li postoje zajednièke reakcije za dokazivanje prisustva heterozida u drogi, bez obzira na razlièite aglikonske komponente?
7.   Kada ¹eæerna komponenta heterozida mo¾e da poslu¾i za njihovo dokazivanje?
8.   ©ta su to depsidi (depsidne kiseline)?
9.   Koja sve jedinjenja se vezuju za ¹eæere u biljnom tkivu, a znaèajna su zbog farmakolo¹ke aktivnosti?
10.   Koje su sliènosti, a koje razlike izmeðu heterozida i saponozida?


FENOLNI
1.   Uvae ursi folium.
2.   Da li se artièoka (Cynara scolymus) koristi i u terapiji ili samo u ishrani?
3.   Da li se salicilna kiselina nalazi u prirodnim proizvodima?
4.   Koja aktivna supstanca je «inspirisana» sastojcima kore vrbe, Salicis cortex?
5.   Najva¾nije zamene i falsifikati uvinog lista.
6.   Sa kojim drogama se najèe¹æe kombinuje uvin list u èajnim me¹avinama?
7.   Jednostavni fenoli kao aglikoni heterozida.
8.   Kada se priprema i pije napitak od kore vrbe?
9.   Za¹to uvin list lako potamni tokom procesa su¹enja?

KUMARINSKI
1.   Kada se dikumarini stvaraju u drogama?
2.   . Da li kumarini imaju miris?
3.   . Plod visnage, Ammi visnagae fructus.
4.   Koje grupe kumarina su UV-filtri, a koje omoguæavaju potamnjivanje ko¾e?
5.   Da li se kumarini i ekstrakti droga koje ih sadr¾e mogu koristiti i u neterapijske svrhe; za¹to i kada?.
6.   Kako su povezani kumarini i heterozidi orto-hidroksi-Z-cimetne kiseline?
7.   Da li su kumarini i heterozidi orto-hidroksi-Z-cimetne kiseline ista jedinjenja?
8.   . Herba kokoca, Meliloti herba.
9.   Furanokumarini.
10.   Furanokumarini i terapija psorijaze i belopegavosti (vitiliga).
11.   Jednostavni i heterociklièni kumarini.
12.   Primena kumarina i ekstrakata droga u terapijske svrhe.
13.   Za¹to je bilo znaèajno otkrivanje dikumarina (naroèito dikumarola)?

LIGNANSKI
1.   Koji sastojci u plodu badelja, Silybi mariae fructus, doprinose njegovom hepatopretektivnom delovanju (¹tite i donekle regeneri¹u æelije jetre)?
2.   Objasniti proces proizvodnje Resina Podophyllinum.
3.   . Da li Podophyllum peltatum i P. hexandrum rastu u zajednici?
4.   ©ta su to lignani?
5.   ©ta je to Podophyllinum?
6.   Koji lignani su, do sada, imali znaèaj za medicinu i farmaciju?
7.   Sibirski i koreanski ¾en-¹en; sliènosti i razlike.

FLAVONOIDNI
1.   Prirodni pigmenti sa benzo-piranskim jezgrom.
2.   Koji je princip dokazivanja flavonoida u drogama?
3.   Flavani i proizvodi njihove kondenzacije.’’’’
4.   Flavoni i flavanoni; flavonoli i dihidroflavonoli.
5.   Citrus flavonoidi.
6.   Za¹to je tehnolo¹ki komplikovano napraviti kvalitetan ekstrakt lista ginka?
7.   Osnovni tipovi flavonoida.
8.   Farmakolo¹ka aktivnost flavonoidnih jedinjenja.
9.   Koje droge se mogu dobiti od breze, Betula pendula?
10.   Kada se pije topli napitak od sme¹e cvetova lipe i zove?
11.   Opisati biljku Ginkgo biloba i list ginka.
12.   Definisati drogu Crataegi flos cum folium.
13.   Koji su najva¾niji sastojci gloga?
14.   Da li cvet zove i cvet lipe imaju sliène sastojke?
15.   ©ta sadr¾i sok dobijen zasecanjem kore breze u proleæe?.
16.   Kada se koriste preparati na bazi ekstrakta lista ginka?
17.   Rutin.
18.   Kako se meðusobno razlikuju Crataegus monogyna i Crataegus oxyacantha?
19.   Da li postoji razlika u sastojcima izmeðu lista i lisnog pupoljka breze?
20.   Koju kombinaciju aktivnih sastojaka sadr¾i list ginka, Ginkgo folium?
21.   Da li glog sadr¾i procijanidine?
22.   Kada se koriste preparati na bazi ekstrakta gloga?

   IZOFLAVONSKI
1.   Izoflavoni: droge i primena.
ANTOCIJANI
2.   Myrtilli fructus.
3.   Povezati primenu ploda i ekstrakata ploda borovnice sa njenim sastojcima.
4.   Antocijani.
   KSANTONSKI

HINONSKI
1.   Za¹to u Indiji kanom boje ne samo kosu nego i prste ruku i nogu?
2.   Da li kod nas rastu Drosera vrste?
3.   Da li je obojen juglon ili heterozidi hidrojuglona?

   ANTRAHINONSKI
1.   Definisati drogu Sennae folium.
2.   U kom sve obliku se derivati oksidovanog antracena nalaze u biljkama?
3.   Definicija i opis droge Aloe.
4.   Da li je gel Aloe vera isto ¹to i droga Aloe?
5.   Na kom principu je zasnovano dokazivanje antranoida u drogama?
6.   ©ta je Chrysarobinum?
7.   Sta je aloin?
8.   Objasniti postupak proizvodnje hrizarobina iz goa-pra¹ka.
9.   . Za¹to se antranoidi koriste kao stimulativni laksansi?
10.   Antroni, diantroni, antrahinoni.
11.   Makroskopska, mikroskopska i hemijska identifikacija kore kru¹ine.
12.   Da li kompozicija sastojaka droge Sennae folium, zavisi od tehnologije proizvodnje droge?
13.   Koji su najva¾niji sastojci droge Frangulae cortex?
14.   Da li su glukofrangulini i frangulini meðusobno povezani?
15.   Senidini i senozidi.
16.   Da li se samo list sene koristi kao laksantno sredstvo; da li se i drugi delovi ove biljke koriste kao droge?
17.   Koje tipove heterozida mogu da nagrade derivati oksidovanog antracena?
18.   Rizom rabarbare.
19.   Koja je osnovna primena droga koje sadr¾e heterozide 1,8-dihidroksi-antrahinona?
20.   Koji su najva¾niji sastojci herbe kantariona, Hyperici herba?
21.   Hyperici herbae extractum oleosum.
22.   Tadicionalna i savremena primena herbe kantariona.


CIJANOGENI
1.   ©ta je Aqua Amygdalae i za¹to se koristi?
2.   Nabrojati droge koje sadr¾e cijanogene heterozide?
3.   ©ta su aglikoni cijanogenih heterozida?
4.   ©ta se sve proizvodi od semena gorkog badema, Amygdalae amarae semen?
5.   Kako se dokazuje prisustvo cijanogenih heterozida u biljkama?
6.   Sta je to Aqua Laurocerasi I kako se koristi?

SUMPORNI
1.   . Primena semena crne i bele slaèice?
2.   Da li seme bele slaèice ima ljut miris i ukus?
3.   Na èemu je zasnovan postupak dokazivanja sumpornih heterozida u biljkama?
4.   ©ta podrazumeva klasièan naziv Sinapis aetheroleum?
5.   Da li ekstrakt Sinapi nigrae semen deluje kao rubefacijens?

OSTALI BILJNI SASTOJCI SA SUMPOROM
6.   . Da li crni i beli luk imaju sliène sastojke?
7.   Nabrojati sastojke belog luka.
8.   Kako deluje i kada se koristi beli luk, Allii sativae bulbus?

MONOTERPENSKI
1.   List mu¹ke bokvice, Plantaginis folium.
2.   ©ta je sve gorko u korenu lincure?
3.   Sastojci i primena lista masline, Olivae folium.
4.   . Fermentisan i nefermentisan koren lincure, Gentianae radix.
5.   Monoterpenski heterozidi.
6.   Gorèina (Ph.Jug.IV) i gorka vrednost (Ph.Jug.V).
7.   Iridoidi i sekoiridoidi.
8.   Droge koje vode poreklo od masline, Olea europaea.
9.   Nabrojati droge koje sadr¾e hetrozide pravih iridoida (slobodne iridoide), a da ne pripadaju familiji Gentianacea.
10.   Genciopikrozid i njegova rasprostranjenost u biljkama.
11.   Amaro-jedinjenja u biljkama familije Gentianaceae.
12.   Sastojci biljaka familije Gentianaceae.
13.    Da li gorka detelina pripada familiji Fabaceae?

KARDIOTONICNI
1.   Nabrojati droge koje sadr¾e kardenolidne heterozide.
2.   . Klasièno odreðivanje vrednosti lista digitalisa – biolo¹ka titracija na golubovima.
3.   Purpureaglikozidi.
4.   Digitalis purpureae folium i Digitalis lanatae folium - Sliènosti i razlike.
5.   Kako se dokazuje prisustvo kardiotoniènih heterozida u drogama?
6.   Povezanost hemijske strukture aglikona kardiotoniènih heterozida i delovanja.
7.   Da li se koriste jednostavniji galenski preparati droga koje sadr¾e kardiotoniène heterozide?
8.   Purpureaglukozid A, digitoksin, digitoksigenin.
9.   U èemu je razlika izmeðu kardenolida i bufadienolida?
10.   Strophanthi semen.
11.   Za¹to su kardiotonièni heterozidi nestabilni?
12.   Strofantidin G i K.
13.   Digitoksoza.
14.   Da li neke ¾ivotinje sinteti¹u bufadijenolidne kardiotoniène heterozide?
15.   Koji tipovi kardiotoniènih heterozida postoje?
16.   Za¹to bufadijenolidi imaju manju primenu u terpije?
17.   Nabrojati droge koje sadr¾e bufadienolidne heterozide.
18.    Primorski luk, Urginea maritima.
19.   Lanatozidi

Nesvrstani
1.   Za¹to biljke iz familije Apiaceae i Rutaceae kod nekih osoba dovode do pojave fleka na ko¾i i reakcija upale? - furanokumarini
2.   ©ta je to rozmarinska (ruzmarinska) kiselina; za¹to je znaèajna?Etarska ulja:

Opsta pitanja iz etarskih ulja:

1.   Objasniti anflera¾ postupak za ekstrakciju etarskog ulja
2.   Za¹to etarska ulja mogu da se izoluju destilacijom vodenom parom?
3.   ©ta su to stearopteni?
4.   Lokalizacija etarskog ulja u biljci
5.   ©ta je zajednièko za sve seskviterpene?
6.   Navesti moguæu primenu etarskih ulja – uop¹teno?
7.   Na osnovu èega su podeljene klase terpenoida?
8.   Kako se odreðuje kolièina etarskog ulja u drogama?
9.   Opisati klasièni postupak za odreðivanje kolièine fenola u etarskom ulju?
10.   Da li postoje èvrsta etarska ulja?
11.   Zasto etarska ulja nemaju definisanu tacku klucanja_
12.   Kojim biosintetskim putem nastaju etarska ulja u biljci_
13.   Nabrojati fizicke I hemijske konstante etarskih ulja_

Aromaticne droge:

1.Valeriana officinalis?
3.Juniperi aetheroluem?
4.Bobicasta nono3rica kleke?
5.Lavandula angustifolia?
6.Definisati drogue Cinnamomi cortex?
7.Petroselini crispum?
8.Dobijanje I primena Menthae aetheroleum?
9.Zasto nepravilnim cuvanjem koren Valerianae neprijatno mirise?
12.Kamforovac,etarsko ulje kamfora I kamfor?
13.Corindri fructus?
14.Eucalipty folium?
15.Definisati drogue Chamomillae flos?
16.Salviae aetherolem?
20. ©ta sve sadr¾i i kada se koristi list nane, Menthae piperitae folium?
21. ©ta je to mentol?
22. Nabrojati osnovne sastojke kamilice?
24. Cinae flos; santonin.
25. Kada i kako se primenjuje etarsko ulje eukaliptusa, Eucalypti aetheroleum?
27. Citri aetheroleum.
28.Koji je najlak¹i i najbr¾i naèin identifikacije matiènjaka?
30.Anis i zvezdasti anis.
32. Mentha piperita var. officinalis forma rubescens
33. Bisabololi, bisaboleni i bisabolol-oksidi su osnovni sastojci kog etarskog ulja?
35. Da li beli pelen ima iste sastojke kao i crni pelen?
37. Anisi fructus
38. Koja biljka daje drogu koja nosi naziv rimska kamilica?
39. Nabrojati osnovne grupe sastojaka hajduèke trave?
40.Prirodni izvori azulena.
43. ©ta se koristi kao droga od tropske lijane vanile?SAPONOZIDI

OPSTE

1.   Za¹to se saponinske droge koriste kao ekspektoransi?
2.   Navesti osnovne tipove graðe triterpenskih sapogenola.
3.   Da li postoje razlièite grupe sapogenola?
4.   ©ta je to saponinska jedinica?
5.   Alfa-amirin, beta-amirin, lupan.
6.   Navesti moguæu primenu saponozida i droga u terapijske svrhe?
7.   ©ta su to bisdezmozidni saponozidi?
8.   ©ta su saponozidi?
9.   Kakva je uloga saponozida u nekim dermatolo¹kim preparatima (bez obzira na aktivnu supstancu)?
10.   Za¹to dekokt droge sa saponozidima peni?
11.   Da li postoje razlièite vrste saponozida u biljkama?
12.   Kako se odreðuje vrednost droge koja sadr¾i saponozide?
13.   . Objasniti «refleksni mehanizam» delovanja saponozida kao ekspetorantnih sredstava?
14.   Kako se izra¾ava vrednost droge koja sadr¾i saponozide?
15.   Na kojoj osobini saponozida je bazirano njihovo dokazivanje, odreðivanje i primena?

   
DROGE SA TRITERPENSKIM SAPONOZIDIMA

1.   Koja je osnovna uloga ekstrakta lista br¹ljana u dermatolo¹kim preparatima (primena na ko¾u)?
2.   Gde raste biljka Polygala senega?
3.   ©ta je escin?
4.   Da li se koren i rizom jagorèevine, najèe¹æe, koriste u obliku èajnih me¹avina?
5.   Navesti biolo¹ke izvore droge Primulae radix et rhizoma.
6.   Sastav i primena cveta nevena, Calendula officinalis?
7.   Za¹to se kod nas vi¹e ne uvozi Senegae radix?
8.   Koje droge se mogu koristiti od divljeg kestena, Aesculus hippocastanum?
9.   Navesti moguæu terapijsku primenu preparata na bazi ekstrakta semena kestena.
10.   Nabrojati najva¾nije sastojke herbe sitnice?
11.   Za¹to je narodno ime za Herniaria glabra sitnica?
12.   Hippocastani semen.
13.   . Koji delovi divljeg kestena, Aesculus hippocastanum se mogu koristiti kao lekovite sirovine?
14.   Hederae helicis folium
15.   Da li se br¹ljan mo¾e koristiti kao ekspektorantno sredstvo?
16.   Za¹to se herba sitnice koristi da pobolj¹a izluèivanje mokraæe?
17.   . U èemu je razlika izmeðu Polygalae radix i Senegae radix?
18.   Da li pitomi kesten, Castanea sativa, sadr¾i escinski kompleks?
19.   Crvena i bela sapunjaèaGlycyrhizae radix


1.   Kakva je razlika izmeðu glicirizinske i gliciretinske kiseline?
2.   Za¹to glicirizinska kiselina deluje kao antiinflamatorno sredstvo (protiv upale)?
3.   Za¹to je Glycyrrhizae radix ¾ute boje i bra¹njave strukture?
4.   ©ta je glicirizinska kiselina?
5.   Objasniti primenu slatkog korena u terapiji èira na ¾elucu?
6.   ©ta je Succus Glycyrrhizae crudum?
7.   Definicija droge Glycyrrhizae radix.
8.   .Da li biljka Glycyrrhiza glabra ima vi¹e razlièitih varijeteta?
9.   Nabrojati razlièite sastojke droge Glycyrrhizae radix.
10.   Za¹to je Glycyrrhizae radix sladak?


DROGE SA STEROIDNIM SAPONOZIDIMA
1.   ©ta je hekogenin?
2.   Za¹to je znaèajna Dioscorea mexicana?
3.   Koji deo Dioscorea vrsta se preraðuje u farmaceutskoj industriji?
4.   Za¹to su znaèajni steroidni saponozidi?
5.   Nabrojati najva¾nije biljke iz kojih se ekstrahuju steroidni saponozidi?
6.   Navesti osnovne tipove graðe steroidnih sapogenola.
7.   Koja droga ili biljka sadr¾i ruscin i ruskozid; kada se koristi?
8.   ©ta je to diosgeninTANINI

OPSTE
1.   Koje su gradivne jedinice tanina?
2.   Koje su zajednièke hemijske reakcije za obe vrste tanina?
3.   ©ta je to adstringencija?
4.   Na kojim principima su zasnovane metode odreðivanja kolièine tanina u drogama?
5.   Za¹to se taninske droge koriste za ¹tavljenje ko¾e?
6.    Na osnovu kojih reakcije je moguæe razlikovati dve vrste tanina?
7.   Kod kojih trovanja tanini mogu poslu¾iti kao antidoti (sredstva koja «neutrali¹u» otrove)?
8.   Na kojoj hemijskoj rekciji je zasnovana primena tanina u terapijske svrhe?
9.   ©ta su to me¹oviti tanini?
10.   Za¹to flobafeni nemaju osobine tanina?
11.   ©ta su to flobafeni?
12.   Objasniti graðu kondenzovanih (katehinskih) tanina.
13.   Definicija tanina.
14.   . Tanini su ¹iroko rasprostranjeni u biljkama. Kada je neka droga zaista i razvrstana u grupu «droga sa taninima»?
15.   Objasniti hidrolizujuæe (galne) tanine.DROGE SA TANINIMA

1.   . Galla haleppensis.
2.   Koje tanine sadr¾i rizom trave od srdobolje, Tormentillae rhizoma?
3.   ©ta su gale?
4.   Quercus cortex.
5.   Koja je najva¾nija primena droge Hamamelidis folium?
6.   Kako se primeæuje da kora hrasta zaista potièe sa mladih grana, a ne sa starijih grana i stabla?

DROGE KOJE SADRZE DERIVATE FLOROGLUCINOLA
1.   ©ta predstavlja drogu Kamala?
2.   Kako se organoleptièki proverava ispravnost droge Filicis maris rhizoma?
3.   Zbog kojih sastojaka se rizom navale koristi kao sredstvo protiv crevnih parazita?
4.   Opi¹i drogu Lupuli strobili.
5.   . ©ta je to Lupulinum?


DERIVATI ORCINOLA

1.   Od èega zavisi sadr¾aj THC u herbi konoplje? – iskljucivo od klimatskih faktora
2.   ©ta je to marihuana?
Ostalo - 9. i 10. pitanje

1.Zasto je lekovito mason ulje dobijeno iz jetre riba?
2.Sta je Pyroleum Betulae?
3.Sta je lecitin?
4.Definisati drogue Althae radix?
5.Kako se proizvodi masno ulje?
6.Sta je agar?
7.Kije droge se mogu dobiti od lana?
8.Sta su to voskovi?
9.Koje vitamnine sadrzi ulje divlje ruze?
10. Od koje biljke se dobija gumni arabicum?
11.Zasto su neka masna ulja lekovita?
12.Cera Lanae?
13.Sta je to brzina potapanja?
14.Kako se objasnjava terapijski efekat masnog semena nocurka,Oenothera biennis?
15.Koje sve droge daje Althea officinalis?
16.U kom delu sveta se proizvodi Gumni trajacantua?
17.Iz kog dela masline se proizvodi masno ulje?
18.Da li plod jojobe(Simmondsia chinensia)sadrzi masno ulje ili vosak?
19.Koji su najvazniji biljni voskovi?
20.Zasto je med lekovit?
21.Zasto se koriste fitosteroli?
22.Kako se proizvode smole?
23.Kako se koristi mana na Siciliji?
24.Definisati drogue Faez medicinalis?
25.Kako se proizvodi droga Salep tuber?
26. Koje sve vrste sleza se koriste kao lekovite biljke?
27. ©ta je to Resina Benzoe?
28. ©ta su to sluzi?
29. Nabrojati osnovne sastojke kamilice?
30. Kakva je primena voskova u farmaciji?
31. ©ta su to lektini?
32. Linum usitatissimum.
33. Kako se proizvodi katran, Pix (Pyroleum)?
34. . Koje sluzi poreklom od morskih (vodenih) organizama nalaze primenu u farmaciji?
35. Kako izgleda Jecoris oleum?
36. Koji su najva¾niji i nama dostupni prirodni izvori vitamina C?
37. Po èemu su specifiène hidnokarpinska i èaulmugrinska kiselina?
38. . Da li je talus islandskog li¹aja, Lichen islandicus, lekovit samo zbog sluzi?
39. . U èemu je razlika izmeðu laminarina i Lamiariae stipes?
40. Koji je najva¾niji prirodni izvor vitamina B kompleksa?
41.Koja masna ulja sadr¾e cis-gama-linolensku kiselinu?
42. Da li voskovi pripadaju grupi lipida?
43. . Da li je ksantanska guma proizvedena od biljke?
44. Da li je vosak Cetaceum biljnog porekla?
45. Za¹to se u farmaciji, od svih voskova, najvi¹e upotrebljava lanolin
46. ©ta je to mana, Manna?
47. ©ta sve sadr¾i pèelinji med?
48.Smole
49. ©ta je to «gumozis proces»?
50. Lini semen.
51. ©ta predstavlja drogu Lana Gossypii?
52. U èemu je razlika izmeðu Cera flava i Cera alba?
53. Za koje namene se koriste prirodne gume u farmaciji i prehrambenoj industriji


1.Sta je fitoterapija
2.I kog dela masline se proizvodi masno ulje?
3.Nabrojati najvaznije biljke sa antimokrobnom aktivnoscu koje se mogu koristiti kao antiseptici/
4/Sta je to kolicina zadrzane vode?
5.Nabrojati koji sastojci biljaka I koje droge se mogu koristiti kao diuretici?
6.Koji su najvazniji alkaloidi koji se koriste u ginekologiji I akuserstvu?
7.Preporuka za sastav caja koji bi se mogao koristiti kod nadutosti I loseg varenja(4 komponente)!
8.Dati primer za biljne zapreminske laksanse?
9.Osnovna funkcija zavojnog materijala?
10.Sat je homeopatija?
11.Sta je brzina potapanja?
12.Da li postoje prirodni repelenti za moljce? – et.ulje lavande
13.Da li nedovoljno skuvano povrce lejuminoze moze dovesto do trovanja?
14.Kada se primenjuju droge sa gorkim ukusom
15. . Koji parametar ukazuje na sposobnost zavoja da upija tkivne eksudate?
16. Za¹to su neke aminokiseline toksiène?
17. . Da li se biljke koriste kao sirovine za izolaciju citostatika i terapiju tumora?
18. Koji je najva¾niji biljni uroantiseptik?
19. Nabrojati sastojke i droge anthelmintièkog delovanja.
20. Da li neki sastojci biljaka mogu specifièno talo¾iti eritrocite odreðene krvne grupe?
21. Koji sve sastojci biljaka ispoljavaju rubefacijentno delovanje i mogu se koristiti kod reumatiènih bolova?
22. . Koji biljni proizvodi se koriste da spreèe lokalnu iritaciju i nadra¾aj na ka¹alj (lokalni antitusici)?
23. Da li postoje prirodni insekticidi?
24.Koje droge se mogu koristiti za ispiranje grla kod infekcije?
25. Koje se droge mogu koristiti za izradu èajne me¹avine?
26. ©ta po va¹em mi¹ljenju podrazumeva pojam «biljni lek» ili «fitopreparat»?
27. Da li postoje prirodna jedinjenja koja deluju na centar za ka¹alj i vr¹e supresiju nadra¾aja na ka¹alj?
28. Kako razumete pojam «adaptogen» koji se danas koristi za ¾en-¹en?
29. Za¹to se ekstrakt kore hrasta i lista hamamelisa èesto koriste u kozmetièkim preparatima za negu ko¾e?
30.Da li se biljne droge mogu koristiti kod poremeæenog varenja hrane?
31. Nabrojati najva¾nije droge koje ispoljavaju antiinflamatornu aktivnost?pH

Svaka cast i hvala ti puno!

zmajic

 Stvarno svaka èast na ovako sreðenim pitanjima. Nije da ti nije trebalo vremena za ovo.   :Bog :Bog :Bog :Bog :Bog

tuta


Mr.VeljkO

Izvinite ako sam dosadan,  samo htedoh da pitam zna li bilo ko, da li ova pitanja va¾e i za nas koji ove godine slu¹amo farmakognoziju i evo kreæemo i da spremamo ispit? :)

mima140186

Profesor Zoran se pridr¾ava ovih pitanja. Za profesorke nisam sigurna.

melis

Quote from: pH on 03-04-2009, 10:43:27
Ako ima neko sredjena isp pitanja po oblastima neka zakaci ovde
imali neko odgovore nata pitanja,hvala lp