Zvanicni sajt Farmaceutskog fakulteta u Podgorici

Started by Bred, 27-07-2008, 00:18:22

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Bred

http://www.farmacija.cg.ac.yu/cg/index.php

misos

nowa adresa je  http://www.farmacija.ac.me/cg/index.php

littlebaby

kad je upis na prvu godinu ????? :)

misos

OBAVJE©TENJE ZA BUDUÆE STUDENTE
OBAVJE©TENJE ZA BUDUÆE STUDENTE SAMOSTALNOG STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJA


Univerzitet Crne Gore je raspisao Konkurs za upis u prvu godinu studija za studijsku 2010/11. godinu u dnevnom listu "Pobjeda" od 21.06.2010. godine.


Konkurs je raspisan za: 30 (trideset) studenata koji se finansiraju iz bud¾eta i 2 (dva) studenata (stranih dr¾avljana -  samofinansiranje)


U sluèaju da se ne popuni broj planiran za upis stranih dr¾avljana, za toliki broj pro¹iriæe se Rang lista kandidata sa dr¾avljanstvom Crne Gore


Strani dr¾avljanin mo¾e steæi pravo upisa ako ima isti ili veæi broj bodova od kandidata – dr¾avljanina Crne Gore, koji se nalazi na zadnjem mjestu Rang liste, a stekao je pravo upisa.


Prijave na Konkurs se podnose :
- 24. 06. 2009. godine u vremenu od 9,00 do 16,00 èasova, u Slu¹aoni 10 Medicinskog fakulteta u Podgorici (zgrada dekanata) i
- 25.06.2009. godine u vremenu od 9,00-16,00 èasova, u Slu¹aoni 10 Medicinskog fakulteta (zgrada dekanata).
Uz prijavu na Konkurs  kandidati podnose:
       original svjedoèanstvo o zavr¹enom I, II, III, i IV razredu srednjeg obrazovanja,
        originalnu diplomu o polo¾enom maturskom, odnosno  struènom ispitu,
       uvjerenje o dr¾avljanstvu (da nije stariji od 6 mjeseci);
       ovjerenu  kopiju diplome "Luèa", ili njoj ekvivalentne diplome
       Diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi   na dr¾avnom takmièenju srednjo¹kolaca, iz predmeta hemija i matematika, organizovanom od strane nadle¾nog Ministarstva za prosvjetu i nauku  ili takmièenju veæeg ranga.
Strani dr¾avljani, osim navedene dokumentacije, du¾ni su podnijeti Rje¹enje o priznavanju obrazovne isprave (svejedoèanstvo, diploma) ili potvrdu o pokretanju postupka o priznavanju obrazovne isprave, izdate od Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije.
Strani dr¾avljani koji podnesu potvrdu o pokretanju postupka za priznavanje inostrane obrazovne isprave a stekli su pravo upisa, biæe upisani uslovno.

U sluèaju da zahtjev za nostrifikaciju ,odnosno ekvivalenciju inostranog svjedoèanstva ne bude okonèan do poèetka studijske godine, ili bude odbijen, ili ako inostrano svjedoèanstvo na osnovu nostrifikacije, odnosno ekvivalencije ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraæe se da uslovni upis nije izvr¹en.


Prijavu na Konkurs kandidati æe dobiti prilikom prijavljivanja od ovla¹æene osobe za prijem dokumentacije na Fakultetu  i du¾an je istu lièno popuniti .
Prilikom prijavljivanja kandidat je obavezan  da sa sobom ponese liènu kartu.
Duplikat dokumenata mogu se podnijeti samo uz Potvrdu Slu¾benog lista da su dokumenta ogla¹ena neva¾eæim.
Odgovarajuæa srednja ¹kola za upis na samostalni studijski program farmacija je : Gimnazija i Medicinska ¹kola-smjer farmacija.

Bli¾e informacije o uslvoima upisa mo¾ete naæi na sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me (Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisana na  osnovne studije Univerziteta Crne Gore)
                                                           KOMISIJA ZA UPIS


Talcum

primaju li studente ove godine na farmaciju ?    :streber:

nirre

Quote from: Talcum on 06-02-2011, 14:49:56
primaju li studente ove godine na farmaciju ?    :streber:

A sto ih ne bi primali?

misos


Bred

Pa to je verovatno pitano cisto eto tako, da se nesto pita  ...  :hm :wall:

Talcum

Nije pitano cisto da se nesto pita. Nama su u skoli rekli da ove godine nema farmacije,da se ukida. Ali bila sam do Medicinskog fakulteta i raspitala se,rekli su mi da se farmicija nece ukinuti u Pg narednih 10 godina .      :wave:


kotoranka1

Mozete li mi napisati malo o kvalitetu fakulteta,jer mnogi tvrde da je fax u BGu mnogo bolji. Da li je to istina?:)