Upis kandidata na doktorske i specijalistièke studije

Started by Bred, 06-10-2008, 12:57:55

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Upis

Upis kandidata primljenih na doktorske akademske studije i specijalistièke akademske studije po Konkursu za ¹kolsku 2008/2009 godinu obaviæe se u periodu od 6. do 17. oktobra 2008. godine.

Prilikom upisa treba prilo¾iti:

   1. izvod iz matiène knjige roðenih,
   2. dva obrasca ©V-20,
   3. indeks,
   4. dve fotografije formata 6×4 cm,
   5. dokaz o uplati ¹kolarine,
   6. uplatnicu na iznos od 1.000,00 din. na ime administrativnih tro¹kova sprovoðenja upisa, na ¾iro-raèun fakulteta br. 840-1127666-05, ¹ifra plaæanja 189.

Kandidati koji lièno snose tro¹kove ¹kolarine imaju moguænost da istu plate u èetiri rate, s tim ¹to su du¾ni da prvu ratu plate prilikom upisa uplatnicom na ¾iro-raèun fakulteta.

Kandidati kojima tro¹kove ¹kolarine snosi pravno lice, du¾ni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (PIB, broj ¾iro-raèuna, adresa, broj faksa), kako bi se ispostavila faktura.

©kolarina se mo¾e uplatiti u punom iznosu ili u ratama sledeæom dinamikom: I rata pri upisu, II rata do 1. decembra 2008. godine, III rata do 15. marta 2009. godine, a IV do 30. maja 2009. godine.

spiskovi primljenih : Doktorske akademske studije (http://www.pharmacy.bg.ac.yu/dokumenti/razno/kompletna-rang-lista-doktorati.pdf)
Specijalistièke akademske studije (http://www.pharmacy.bg.ac.yu/dokumenti/razno/kompletna-rang-lista-specijalizacije.pdf)

preuzeto sa sajta fakulteta

antonija

 Da li neko zna ¹ta se de¹ava sa specijalizacijama koje je odobrilo Ministarstvo zdravlja? Kada æe, nadam se, poèeti?

antonija

 Hvala na odgovoru, ali to se ne odnosi na specijalizacije za potrebe zdravstva (Ispitivanje i kontrola kvaliteta lekova i jo¹ neke )! Postaviæe valjda neko obave¹tenje...

Bred

Upis kandidata primljenih na poslediplomske studije
Objavljene su rang listeza upis na poslediplomske studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za ¹kolsku 2009/2010. godinu:

doktorske akademske studije  (http://www.pharmacy.bg.ac.rs/dokumenti/razno/kompletna-rang-lista-doktorati-2009-10.doc)
specijalistièke akademske studije  (http://www.pharmacy.bg.ac.rs/dokumenti/razno/konacna-rang-lista-specijalizacije-2009-10.doc)
Upis kandidata primljenih na doktorske akademske studije i specijalistièke akademske studije po Konkursu za ¹kolsku 2009/20010. godinu obaviæe se u periodu od 6. do 16. oktobra 2009. godine.

Prilikom upisa treba prilo¾iti:

izvod iz matiène knjige rodjenih,
dva obrasca ©V-20,
indeks,
dve fotografije formata 3,5 × 4,5 cm,
dokaz o uplati ¹kolarine,
uplatnicu na iznos od 2.000,00 RSD na ime administrativnih tro¹kova sprovodjenja upisa, na ¾iro-raèun fakulteta br. 840-1127666-05, ¹ifra plaæanja 189,
uplatnicu na iznos od 1.000,00 RSD na ime nakande za potrebe zajednièkih poslova na nivou Univerziteta, na ¾iro-raèun Univerziteta u Beogradu br. 840-1835666-14.
Kandidati koji lièno snose tro¹kove ¹kolarine imaju moguænost da istu plate u èetiri rate, s tim ¹to su du¾ni da prvu ratu plate prilikom upisa uplatnicom na ¾iro-raèun fakulteta.

Kandidati kojima tro¹kove ¹kolarine snosi pravno lice, du¾ni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (P.I.B, broj ¾iro-raèuna, adresa, broj faksa), kako bi se ispostavila faktura.

©kolarina se mo¾e uplatiti u punom iznosu ili u ratama sledeæom dinamikom: I rata pri upisu, II rata do 1. decembra 2009. godine, III rata do 15. februara 2010. godine, a IV do 01. maja 2010. godine.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2009/10/05/upis-kandidata-primljenih-na-poslediplomske-studije/