Mikrobiologija-pismeni ispit

Started by frckica-j, 07-10-2008, 16:01:57

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Pismeni ispit se sastoji iz 10 pitanja. Pitanja mogu biti u formi dopunjavanja, zaokru¾ivanja i opisivanja. Uslov za prolaz su 5,5 bodova, a asistentkinje ka¾u da ne gledaju pravopisne gre¹ke i da nastoje da izvuku maksimum iz odgovora.  :K2:

Rije¹ila sam da prekucam pitanja i veæinu odgovora (iako je to mukotrpan posao) jer:
1-u testovima koje mo¾ete da naðete u skriptarnici imaju pitanja sa svih smjerova, tako da su tu i pitanja koja nama nisu potrebna (npr. iz imunologije);
2-ima dosta netaènih odgovora. Nastojala sam da ih ispravim, ali svako ko uvidi gre¹ku neka mi je prijavi. Takoðe, naiæete na neka mjesta u kojima stoje prazni prostori jer nisam mogla da pronaðem podatak, ili jedno od ponuðenih odgovora. Ako ih uspijete pronaæi, prijavite mi! Hvala unaprijed!

PITANJA I ODGOVORI:

1. Nabroj krvno-tkivne flagelate.
    Pripadaju rodovima: Leishmania (L. donovani, L. braziliensis, L. tropica)  i Trypanosoma (T. gambiense, T. rhodesiense, T. tropica).
2. Koje su metode izolacije i dokazivanja virusa iz bolesnièkog materijala?
    Laboratorijska dijagnostika se odvija na jedan od naèina:
    -vizuelizacija virusa pomoæu elektronskog mikroskopa,
    -detekcija virusnih antigena,
    -detekcija virusnog genoma,
    -izolacija virusa,
    -serolo¹ka dijagnostika.
3. Prenos genetskog materijala konjugacijom vr¹i se kod:
    a) Escherichiae coli- konjugativni plazmidi,
    b) Enterococcus faecalis-konjugativni transpozoni.
4. Suvi starilizator:
    160C za 120 min
    170C za 60 min
    180C za 30 min
5.©ta je to anatoksin ili toksoid?
   Kada se na bakterijski egzotoksin djeluje formaldehidom, kiselinom ili toplotom, egzotoksin prelazi u netoksièan oblik: toksoid ili anatoksin.
6. Faktori rasta za Haemofilus influenzae su:
    -faktor V-NAD-nikotinamin adenin dinukleotid-termolabilan
    -faktor X-hemin- termostabilan.
    Kultivacija na mo¾dano-srèanom infuzionom agaru uz dodatak krvi, na 37C i pH=7,0.
7. Tuberkulostatici II reda su:
    -PAS (paraaminosalicilna kis.), amikacin/kanamicin, etionamid, fluorohinoloni.
8. Objasni razliku izmeðu baktericidnog i bakteriostatskog efekta.
    Baktericidni efekat ispoljavaju antibiotici koji dovode do smrti bakterijske æ.
    Bakteriostatski efekat ispoljavaju antibiotici koji zaustavljaju rast i razmno¾avanje bakt.æ.
9. Na kojoj podlozi Corinebacterium stvara kolonije za 12-20 sati?
    Na Leflerovom koagulisanom serumu.
10. Kako se zove podloga na kojoj se kultivi¹e Treponema pallidum?
    T.pallidum se ne mo¾e kultivisati u lab. uslovima, ali nekoliko ojeva se mogu odr¾avati u testisima kuniæa.
11. Bacillus anthracis se boji PLAVO pa je GRAM POZITIVAN velièine ___________ rasporeðen kao BACIL U LANCIMA, PODSJEÆA NA BAMBUSOVU TRSKU.
(Uop¹teno: ¹tapiæi su zaobljenih krajeva razlièitih velièina 0,3-2,2mikrometara x 1,2-7,0 (10,0)mikrometara.)
12. Nabrojati aseksualne spore!
    To su: artrospore, blastospore, hlamidospore, aleurije, sporangiospore i konidije.
13. Koja nematoda pola¾e jaja sa formiranim larvama?
    Enterobius vermicularis.
14. Nabroj 3 vrste hemolize i kako izgleda na krvnom agaru?
    -alfa-nepotpuna hemoliza-zelene boje;
    -beta- potpuna hemoliza-providna ili bjelièasta,
    -gama-nema hemolize.
15. ©ta je zona inhibicije u antibiogramu?
    Zona inhibicije na antibiogramu (disk metoda ili metoda tablete) je zona oko diska filter hartije ili tablete u kojem nema porasta bakterija. ©irina zone odreðuje osjetljivost bakterije na dati lijek.
16. Koje porodice virusa imaju 2-lanèanu RNK?
    Reoviridae.
    Koje porodice virusa imaju jednolanèanu DNK?
    parvovirusi.
17. Kojim biohemijskim testom se razlikuje Staph. od Strpt. i ¹ta se njime utvrðuje?
    Koristi se katalaza test. Stafilokok je pozitivan.
18. Ko je vektor za bolest spavanja a ko uzroènik?
    Vektor je muva ce-ce (rod Colossina) a uzroènici su Trypanosoma gambiense i Trypanosoma rhodesiense.
19. Jaja oviviviparne ¾enke su SEGMENTIRANA (IMAJU FORMIRANU LARVU) a primjer ¾enke je ENTEROBIUS VERMICULARIS.
20. Koja je uloga vazdu¹ng micelijuma?
    Omoguæava reprodukciju.
21. Defini¹i pojam atenuacija!
    Atenuacija je smanjenje virulentnosti do gubitka patogenosti.
22. Defini¹i pojam prelazni domaæin parazita!
    Prelazni domaæin parazita je domaæin u kome parazit privremeno boravi, ali za parazita bitan dio ¾ivota. (Def. preuzeta iz Op¹te bakteriologije).
23. Sve tvrdnje za S. aureus su taène osim:
    a) koagulaza je pozitivan
    b) boji se po gramu
    c) patogen jer proizvodi endotoksin
    d) osjetljiv na beta-laktame
    (Taèan odgovor je pod (c), jer je S. aureus Gr+ i stvara samo egzotoksin, a endotoksine posjeduju samo Gr- bakterije!!!)
24. ©ta je infektivni oblik Chlamidiae?
    Elementarno tjela¹ce.
25. Kako se zovu bakterije koje podnose velike kolièine soli?
    Halotolerantne.
26. ©ta izaziva ©agasovu bolest i ko je prenosnik?
    Izaziva je Trypanosoma cruzi, a prenose je stjenice iz rodova: Pastrongylus, Triatoma i Rhodnius.
27. Kako se bakterije dijele prema optimalnoj temperaturi?
    Dijele se na: psihrofilne, mezofilne i termofilne.
28. Koje hepatinske produkte napada Epidermophyton?
    Napada samo neobraslu ko¾u i nokte, ne napada dlaku. Lokalizacija: oko genitalija, na trbuhu oko pupka, ispod pazuha, izmeðu prstiju nogu i ruku, podlaktice, tabani, dlanovi, nokti.
29. Kako se zove parazit èije su ¾enke viviparne?
    Trichinella spiralis.
30. Kriva rasta i razmno¾avanja i faze (Op¹ta bakteriologija, str. 46)
31. Sterilizacija u autoklavu (vrijeme, temperatura, pritisak).
    1,0 bar-121C- rutinska sterilizacija 15 min.
    2,2 bar-134C- starilizacija 3 min
32. Inokulacija u horioalantoisnu membranu?
    Koristi se za izolaciju i pasa¾u poks i herpes virusa kao i za kvalitativno odreðivanje virusa na osnovu broja plakova. Embrioni su stari 10-11 dana.
33. Koji je naziv 4 vrste biohemijskih reakcija koje se koriste za dokazivanje koligormnih bakterija?
    To je tzv. IMV i C test:
    I-dobijanje indola iz triptofana,
    M-reakcija metilcrvenog,
    V-Voges-Proskaureva reakcija,
    C-dokazivanje sposobnosti bakterije da koristi limunsku kiselinu i njene soli kao jedini izvor ugljenika.
34. Gdje se odvija seksualni a gdje asekualni vid razvoja uzroènika malarije?
    Seksualni se odvija u ¾enkama komarca roda Anopheles, a aseksualni kod èovjeka.
35. Neisseria gonorrhoeae  je GRAM NEGATIVNA bakterija, koja je DIPLOKOK, velièine 1 MIKROMETRA, oblika BUBREGA, rasporeðena INTERLEUKOCITARNO.
36. Koje bakterije formiraju sporu?
    Striktni aerobi iz roda Bacillus, striktni anaerobi iz roda Clostridium, gram pozitivne koke iz roda Sporosarcina i vjerovatno Coxiella.
37. Na èemu se bazira razlika izmeðu G- i G+ bakterija?
    G- imaju vi¹e lipidnih komponenti u æ. zidu.
38. ©ta su to protoplasti?
    Protoplasti su gram pozitivne bakterije koje su potpuno izgubile æ. zid.
39. Antituberkulotici I reda?
    Streptomicin, izonijazid, etambutol, rifampicin, pirazinamid.
40. C. diphteriae se boji po GRAMU +, citoplazma se boji u SMEÐE a metahromatske granule u PLAVO. Bakterije su ©TAPIÆASTOG oblika, rasporeðene u formi KINESKIH IDIOGRAMA ILI PRSTIJU ©AKE.
41. Kojim biohemijskim testom se razlikuju patogene i apatogene stafilokoke i ¹ta se njime utvrðuje?
    Koristi se koagulaza test. Koagulaza pozitivne stafilokoke su patogene, a negativne su uslovno patogene ili apatogene.
42. Koji je vektor bolestu Kala-azar a koji je uzroènik?
    Kala-azar uzrokuje Leishmania donovani, aprenose je nevidi iz roda Phlebotomus.
43. Oviparne ¾enke pola¾u NESEGMENTISANA JAJA  a primjer je ASCERIS LUMBRICOIDES.
44. Koja je uloga bazalnog micelijuma?
    Apsorpcijom obezbjeðuje hranu.
45. Faktor inhibicije za M. tuberculosis je NEDOSTATAK KISEONIKA.
46. Nabroj faze razmno¾avanja virusa!
    Adsorpcija-penetracija-svlaèenje (dekapsidacija)-biosinteza-sazrijevanje(sklapanje)-oslobaðanje.
47. Nabroj seksualne spore!
    Askospore, zgospore i bazidiospore.
48. M. tuberculosis se boji po ZIEHL-NEELSENU pa je AARB (acidoalkoholnorezistentna bakterija) velièine_______, oblika LUÈNO SAVIJENOG rasporeðena KAO USAMLJEN BACIL, U VIDU SLOVA X,Y, Z ILI U MANJIM GOMILAMA..
49. Defini¹i pojmove: antiseptik, sterilizacija, dezinfekcija, pasterizacija!
    Antiseptik:dezinficijens za ko¾u, sluzoko¾u i tkiva.
    Sterilizacija: metod kojim se ubijaju ili uklanjaju svi ¾ivi organizmi.
    Dezinfekcija: metod kojim se smanjuje broj ¾ivih mikroorganizama.
    Pasterizacija: fizièki metod sterilizacije vla¾nom toplotom.
50. Sve tvrdnje za Toxoplasma gondii su taène osim:
    a) mo¾e se dijagnostifikovati iz fecesa
    b) prolazi kroz plaventu
    c) izaziva meningoencefalitis kod imunokompromitovanih
    d) glavni izvor zaraze je feces maèke
    (Taèan odg. je pod (a) jer se za dijagnostiku koristi pljuvaèka èovjeka.)
51. Mikroorganizmi se razmno¾avaju u:
    a) embrion
    b) bjelance
    c) ¾umance
    d) amnionska vreæa
    e) horioalantoisna membrana
    (Taèni odgovori su pod a i e.)
52. Larveni oblik E.granulosus se naziva CISTA HYDATIGENA a prenosnik je PAS.
53. Prenosnika nema:
    a) Toxoplasma
    b) Taenija sp.
    c) Trichomonas vaginalis
    (Taèan odg, je pod (C) jer se on prenosi direktno, interhumanim kontaktom.)
54. Zaokru¾i netaèan odgovor:
    Protozoe i gljive su:
    a) eukarioti
    b) stvaraju energiju u mitohondrijama
    c) imaju flagele
    d) gljive imaju æ. zid a protozoe nemaju
    (Taèan odgovor je pod (c) jer protozoe imaju flagele, ali gljive nemaju.)
55. Fermentacija?
    To je metabolitièki proces proizvodnje energije u kome organska jedinjenja slu¾e i kao donori i kao akceptori elektrona.
56. Kod suvog mikroskopa preparati se boje...
    Preparati se ne boje, tj. providni su!
57. Za¹to su jaja E. histolitica providna?
    Zato ¹to ¾enka pola¾e jaja u perianalnim naborima, a nisu u fecesu pa nisu ni obojena ¾uènim bojama.
58. Aciklovir i ganciklovir se koriste za lijeèenje...
    Virusa iz porodice Herpesviridae, i to aciklovir za Herpes simplex virus a ganciklovir za citomegalovirus.
59. Koje antibiotike ne koristimo kod infekcija izazvanih mikoplazmama?
    Antibiotike koji spreèavaju sintezu æelijskog zida jer mikoplazme nemaju æ. zid pa su stoga otporne na ove lijekove.
60. Zaokru¾i netaèan odgovor kod virus HIVa!
    Dosta toga bude nabrojano, su¹tina je da se HIV NE prenosi socijalnim kontaktom.
61. Infektivni oblik Enterobius vermikularis je:
    Jaje koje sadr¾i razvijenu larvu.
62. Koji virus se mo¾e dokazati kultivisanjem u amnionskoj vreæi pileæeg embriona?
    Virus gripa.
63. Koja podloga se koristi za kultivaciju Mycobacterium tuberculosis?
    Loewenstein-Jansenova podloga.
64. Streptococcus se po Gramu boji PLAVO ¹to znaèi da je G+.
65. E. coli je normalni stanovnik debelog crijeva kao i CLOSTRIDIUM.
66. Crni pri¹t izaziva: Bacillus anthracis.
    Psitakozu izaziva: Chlamidia psittaci.
    Pjegavi tifus izaziva: Rickettsia prowazeki a vektor je bijela va¹.
67. Mumps izaziva sve osim:
    a) pmeumoniju
    b) meningitis
    c) orhitis
    d) parotitis   
    (Taèan odg, je pod (a).)
68. Larveni oblik T.solium je: cysticercus cellulosa a T. saginata je cysticercus bovis.
69. Navesti 5 mehanizama djelovanja antibiotika!
    1. Inhibicija sinteze æ. zida;
    2. Inhibicija funkcije citoplazmatske membrane;
    3. Inhibicija sinteze proteina;
    4. Inhibicija sinteze nukleinskih kiselina;
    5. Inhibicija metabolizma folata.
70. Kako se zovu bakterije koje za svoj razvoj zahtjevaju poveæan osmotski pritisak?
    Osmofili.
71. Za dugoroèno skladi¹tenje energije, mnogi mikroorganizmi sinteti¹u rezerve, polimerizacijom GLUKOZE u GLIKOGEN i SKROB, kao i POLI-BETA-HIDROKSIBUTERNU KISELINU. (Postoje i Ernest-Babesove granule koje su polifosfati.)
72. Koji virus se povezuje sa nastankom nazofaringealnog karcinoma?
    Epstein-Barr virus.
73. Ko je stalni a ko prelazni domaæin Echinococcus granulosus?
    Stalni: tanko crijevo psa, kojota, vuka.
    Prelazni: ovca, goveèe, èovjek.
74. Bakterije koje za svoj rast zahtjevaju poveæanu koncentraciju soli zovu se: HALOFILNE.
75. Dijagnostièka metoda kod enterobijaze?
    NIH metod- tra¾enje jaja u perianalnom otisku uzetom pomoæu ljepljive celofanske trake.
76. Koji razvoji oblik malarije je infektivan za èovjeka?
    Sporozoit.
77. Graða spore? (Nabrojati!)
    1-sr¾ spore
    2-citoplazmatska membrana
    3-sporin zid
    4-korteks spore
    5-omotaè
    6-egzosporum
78. Patogene E. coli su:
    1-enterotoksigene E.coli (ETEC)
    2-enteropatogene E. coli (EPEC)
    3-enteroinvazivne E.coli (EIEC)
    4-enterohemoragiène E.coli (EHEC)
    5-enteroagregativne (EaggEC)
79. Virusi se dijele binarnom diobom!
    NETAÈNO!
80. Respiracija i vrste?
    Jedan od metabolizama energije koji se dijeli na:
    -aerobnu (krajnji primalac elektrona je kiseonik koji se pri tom redukuje do vode) i
    -anaerobnu (krajnji primaoci elektrona su karbonati, sulfati i nitrati-bez prisustva kiseonika.)
81. ©ta su bakteriofagi i u kom procesu uèestvuju?
    Bakteriofagi su virusi sa izra¾enim afinitetom za parazitiranje u æeliji. Uèestvuju u transdukciji-prenos genetskog materijala iz donorske u recipijentnu æeliju posredstvom bakteriofaga kao vektora.
82. Koji antibiotici se vezuju za veæu podjedinicu ribozoma?
    Kod bakterija je to podjedinica 50S. A antibiotici su: hloramfenikol, makrolidi, linkomicin i klindamicin.
83. Koja su dve hemolizina streptokoka i po èemu su podijeljena?
    1-Streptolizin O: osjetljiv na dejstvo kiseonika, superantigen, aktivan samo u redukovanom obl. a dovodi do stvaranja ASO (antistreptolizin O antitijela) koji su markeri hroniène streptokokne infekcije;
    2-Streptolizin S- stvara se u prisustvu seruma, djeluje na T-limfocite (ne indukuje sintezu antitijela), ima jaèe izra¾enu hemolizu.
84. U kom obliku se plazmodijum prenosi na domaæina?
    U obliku sporozoita.
85. Rezidualna flora?
    -Se sastoji od relativno konstantnih mikroorganizama koji se u odreðenom ¾ivotnom dobu normalno nalaze u odreðenim dijelovima tijela, a ako se poremeti, brzo se restitui¹e.
86. Tranzitorna flora?
    -Se sastoji od apatogenih ili uslovno patogenih mikroorganizama koja nastanjuju ko¾u ili sluzoko¾u u toku od nekoliko sati, nedelje, dana (znaèi neki vremenski period) i potièe iz okoline i nije stalno prisutna.
87. Na ¹ta intracelularno djeluje C. diphteriar?
    Na sintezu proteina.
88. Ko je uzroènik favusa?
    Trichophyton schoenleini.
89. Nabrojati najmanje 3 virusa uzroènika malignih oboljenja!
    Papiloma virusi, Ep¹tajn-Barr virus, HIV, Citomegalovirus, Hepatitis B.
90. Djelovanjem penicilina na G+ bakterije dolazi do gubitka æ.zida i nastaje PROTOPLAST.
91. Kakav je opis flagela kod Salmonellae?
    Peritrihijalan.
92. Definicija i opis pasterizacije mlijeka?
    Pasterizacija je fizièki metod sterilizacije vla¾nom toplotom. Ubija veæinu vegetativnih oblika patogenih bakterija (ali pre¾ivljavaju spore i neki vegetativni oblici). 62,8C za 30 min, ili 71,7C za 15 sekundi. Ohladiti i èuvati na T<10C.
93. Koja tvrdnja za viruse nije taèna?
    a) ne mogu da ¾ive van organizma
    b) imaju lipoproteinski omotaè koji nastaje od domaæinove æelije
    c) razaraju domaæinovu DNK
    (Taèan odg. je pod (c) jer oni ne razaraju domaæinovu DNK nego se ugraðuju u nju i koriste je za replikaciju svog sopstvenog genoma.)
94. ©ta ne posjeduju Neisseria gonorrhoeae i N. meningitidis?
    Kapsulu i spore.
95. Mycobacterium tuberculosis-na podlozi se oèekuje rast za:
    a) 24h
    b) 48-72h
    c) 2 nedelje
    d) 4-6 nedelja
    (Taèan odg, je pod (d).)
96. Corynebacterium diphteriae stvara 3 tipa kolonija?
    Na K-teluritu (Clauberg II) razvijaju se tri tipa kolonija koje stvaraju 3 biotipa C.diphteriae: gravis, intermedius i mitis.
97. Escherichia coli se boji crveno ¹to znaèi da je Gr-, oblika pravih ¹tapiæa, dimenzija 1-15 mikrometar x 2-4 mikrometra rasporeðena pojedinaèno, u paru ili nepravilno.
98. Hemijske metode sterilizacije?
    Sterilizacija gasom (etilen oksid, formaldehid) ili teènostima (glutaraldehid, persiræetna kiselina, stabilizovani vodonik-peroksid).
99. Koji su stadijumi distomatoze?
    1-toksiinfekciozni
    2-infekciozni
100.Koje oboljenje izaziva Ancylostoma duodenale?
    Ankilostomijazu.
101.Infektivni obl. Trichomonas vaginalis?
    Trofozoit.
102.Uloga proteina II kod Neisseriae gonorrhoeae?
    Olak¹ava kolonizaciju i ote¾ava spiranje gonokoka mlazom urina ili vaginalnim sekretom.
103.Koji od ponuðenih odgovora nema antigena svojstva?
    a) pili
    b) kapsula
    c) flagele
    d) peptidoglikan
    (Taèan odg. je pod (d).)
104.Normalna mikrobna flora?
    Pojam "normalna mikrobna flora" oznaèava populaciju MO koji nastanjuju ko¾u i mukozne membrane zdravih osoba.
105.Toksièni kompleks B.anthracisa èine:
    1-protektivni antigen (PA)-protein i imunogen;
    2-letalni faktor (LF)-imunogen;
    3-edemski faktor (EF)-lipoprotein, imunogen, djeluje antifagocitno i ima osobine adenilatciklaze.
106.Klinièki oblici antraksa?
    Ko¾ni, pluæni i crijevni antraks.
107.Koja podloga se koristi za kultivaciju Candide albicans?
    Sabouradov agar.
108.Staphylococcus aureus se po Gramu boji plavo, ¹to znaèi da je Gr+, oblika je koke a velièine 0,8-1,2 mikrometra, rasporeðen u grozdove.
109.Mycobacterium tuberculosis se boji tehnikom po Ziehl-neelsenu pri tome je obojen crveno a sve ostalo se boji plavo.
110.Koja su slo¾ena bojenja?
    Ona u kojima se koristi vi¹e od jedne boje. (Ako se koristi jedna, to su prosta bojenja.) Slo¾ena bojenja su: po Gramu, po  ZN, po Giemsi...
111.©ta je sferoplast?
    To su GR- bakterije koje su izgubile æelijski zid, ali nepotpuno jer ostaje dio peptidoglikana koji slu¾i kao matrica za sintezu ostatka æ.zida ukoliko se bakterija opet naðe u povoljnim uslovima.
112.Infektivni obl. Enterobius vermicularisa je: jaje sa veæ formiranom larvom.
113.Opisati metod bojenja po Ziehl-Neelsenu (ZN) i ¹ta se njime boji?
    -Fiksiran preparat se boji koncentrovanim rastvorom karbol-fuksina tako da se cio preparat prekrije bojom. Zatim se zagrijava nad plamenikom do pojave pare. Boja ne smije prokljuèati. Zagrijavanje ponoviti 3 puta (ukupno vrijeme postupka oko 5 min.)
    -Odbojavanje se vr¹i kiselim alkoholom (30 sec.) zatim se alkohol odlije.
    -Isprati vodom (uklanja se vi¹ak alkohola).
    -Kontrastno obojiti metilenskim-plavim-1 min.
    -Odliti boju, isprati vodom, osu¹iti i mikroskopirati.
    ZN metoda bojenja se koristi za bojenje AARB (acidodlkoholno rezistentnih bakterija) i one se boje crveno a sve ostalo na preparatu je u razlièitim nijansama plave.
114.Kako djeluju UV zraci na bakterije?
    UV zraci se koriste kao fizièka metoda sterilizacije. Koriste se UV zraci talasne du¾ine 253,7nm. Dovode do stvaranja pirimidinskih dimera (timin-timin dimera) koji onemoguæavaju sparivanje baza ¹to rezultuje inhibicijom sinteze DNK. Ali bakterije imaju enzime koji ispravljaju ove nepravlnosti.
115.Koji je najznaèajniji faktor virulencije kod Streptococcus pneumoniae?
    Kapsula.
116.Koja supstanca se stavlja na LJ podlogu kako bi se inhibirao rast svih drugih bakterija i pobolj¹ao rast Mycobacteriuma?
    Malahit zeleno.
117.Kako se zove enzim koji razgraðuje vezu izmeðu N-acetilglukozamina i N-acetilmuraminske kiseline u æ. zidu bakterija?
    Lizozim.
118.Za¹to u fazi usporenog rasta bakterija dolazi do slabijeg razmno¾avanja bakterija?
    Ovoj fazi prethodi faza eksponencijalnog rasta, gdje bakterije crpe sve potrebne sastojeke iz podloge (hranljive supstance, izvore ugljenika, faktore rasta isl.) a nagomilavaju se otpadni produkti ¹to sve dovodi do opadanja stope rasta i usporavanja razmno¾avanja. Takoðe, tada dolazi i do uginuæa nekog broja bakterija.
119.Sve je taèno osim:
    a) spore svoj opstanak obezbjeðuju visokim stepenom metabolizma
    b) spore obrazuju Gr+ ¹tapiæi
    c) spore sadr¾e manje vode od vegetativnih bakterija
    d)
    (Taèan odgovor je pod (a).)
120.Sve je taèno osim:
    a) Ch. trachomatis ima vi¹e serotipova od Ch. psittacikoja ima 1 serotip
    b) Chalmidiae imaju DNK, RNK i æelijski zid
    c) Chlamidiae uglavnom prenose artropode
    d)
    (Taèan odg. je pod  (c). Hlamidije se prenose direktnim kontaktom.)
121.Napisati razlike izmeðu bakterijskih kolonija!
    Oblik, velièina, uzdignutost, ivice, izgled, povr¹ine, prozraènost, konzistencija, boja, hemoliza, pokretljivost.
122.Koja se vakcina daje odmah po roðenju?
    a) HIV
    b) CPV
    c) hepatitis B
    d) Haemophilus influenze
    (Taèan odg. je pod (c), ali po roðenju se daje jo¹ jedna vakcina: BSG-protiv tuberkuloze).
123.Sve je taèno osim:
    a) Èovjek se mo¾e zaraziti Trichinellom spiralis ako jede nedovoljno termièki obraðeno meso
    b) Trihinelozu izaziva trematoda
    c) mo¾e se dijagnostifikovati biopsijom mi¹iæa
    d) eozinofilija je uobièajena pojava
    (Taèan odg. je pod (b) jer T.spiralis nije trematoda veæ nematoda.)
124.Sve je taèno osim:
    Kod virusa HIVa sekundarnu infekciju mogu da izazovu... Nabrojano je par MO ali taèan odgovor je Trichinlla spralis, jer ona ne izaziva infekciju kod imunodeficijencije, nego izaziva cisticerkozu ako se unese u organizam bez obzira na stanje imunog sistema.)
125.Zaokru¾i netaèan odgovor:
    a) u kolonu su najèe¹æe smje¹tene anaerobne bakterije
    b) bakterije normalne flore spreèavaju kolonizaciju patogenim bakterijama
    c) gljive ne èine normalnu mirkofloru
    d) mikroorganizmi su uvijek smje¹teni na povr¹ini ko¾e
    (Ne znam koji je taèan odgovor na ovo pitanje. Pod (a) i (d) su sigurno taène tvrdnje. Negdje sam na¹la podatak da bakterije normalne flore mogu da sprijeèe naseljavanje nekih patogenih bakterija, a i da gljive ne èine normalnu floru, iako su me ubjeðivali u suprotno... Ko zan odgovor, neka ga postuje...)
126.Koja podloga se koristi za kultivaciju Mycobacterium tuberculosis i ¹ta se stavlja u podlogu da inhibira rast ostalih mikroorganizama?
    Koristi se Lowenstein-Jansenova podloga (LJ), a kao inhibitor rasta ostalih MO se koristi malahit-zeleno.
127.Streptococcus se po gramu boji plavo ¹to znaèi da je G+.
128.Optièki mikroskop je omoguæio mikroskopiranje u:
    -Svijetlom, tamnom, finom kontrastnom polju i fluorescentno mikroskopiranje.
129.Diferencijalna podloga za laktoza pozitivne i laktoza negativne podloge je: ENDOAGAR.
130.Podloga za rikecije je:
    -kultura pileæeg embriona;
    -kontinuirane linije æelija (mi¹ji limfoblasti, mi¹je L æelije i æelije majmunskog bubrega).
131.Navedi bar 4 osobine dokazivanja virusa u kulturi æelije!
    Citopatogeni efekat, hemadsorpcija, hemaglutinacija i interferencija.
132.Sve je taèno osim:
    a) u prvom trimestru trudnoæe virus rubele ostavlja posledice po dijete
    b) aciklovir je lijek kojim se lijeèe kongenitalne komplikacije rubele
    c) majka tvrdi da nije prenijela rubelu ali ipak ima neutrali¹uæa antitijela
    d)
    (Taèan odg. je pod  (b) jer se aciklovir ne koristi za lijeèenje rubele nego nekih bolesti izazvanih Herpesvrirdama, naroèito za lijeèenje oboljenja Herpes simplex virosom.)
133.Gdje se Leishmania donovani nalazi u èovjeku?
    U monocitima, polimorfonuklearnim leukocitima i endotelnim æelijama.
    Leishmania tropica u ko¾nim lezijama i na povr¹ini èovjeka.
134.Transpozibilni elementi su:
    -insercione sekvence;
    -transpozoni;
    -transpozoni udru¾eni sa bakteriofagom.
135.Embrion Fasciolae hepaticae se zove MIRADICIUM a infektivni oblik METACERKARIJA.
136.Direktne metode dokazivanja virusa?
    To su metode direktnog brojanja u elektronskom mikroskopu:
    -negativni kontrast;
    -difuzija u agru;
    -pseudoreplika;
    -imunoelektronska mikroskopija;
    -ultratanki rez.
137.Indirektne metode dokazivanja virusa?
    To su metode dokazivanja prisustva antitijela:
    -RIA-radioimunoesej;
    -EIA-enzimski imunoesej;
    -IF-imunofluorescencija;
    -Nt-test neutralizacije;
    -CF-test fiksacije komplementa;
    -Hi-test inhibicije hemaglutinacije.
138.Rifampicin djeluje na:
    -inhibira DNk zavisnu RNK polimerazu i inhibira sintezu RNk.
139.Fluorohinoloni djeluju na:
    -inhibi¹u sintezu i replikaciju DNK vezujuæi se za A podjejinicu DNK-giraze.
140.©ta napada Mycrosporum a ¹ta Trichophyton?
    Napadaju dlake, tj. kosmate dijelove ko¾e, glave naroèito!
141.©ta je to egzaltacija?
    Poveæanje virulentnosti.
142.Koje su laktoza negativne enterokoke? (Nabrojati barem 3)
    Salmonella, Shigella, Yersinia, Proteus, Providencia, Morganella.
143.Trematoda koja ima odvojene polove?
    Schistosoma duodenale.
144.Nesegmentisana jaja su kod oviparnih ¾enki a predstavnik je Ascaris lumbricoides.
    Ako se u jajetu nalazi formirana larva onda su to oviviviparne ¾enke i predstavnik je Enterobius vermicularis.
    Viviparne ¾enke su one koje pola¾u ¾ive larve i to je Trichinella spiralis.
145.©ta je to bifazni micelijum?
    To je miscelijum koji ima dvije faze razvoja:
146.©ta je to AARB i ¹ta ih karakteri¹e?
    AARB su acidoalkoholnorezistentne bakterije a karakteri¹e ih veliki procenat lipidau æ.zidu koji im daje rezistenciju na alkohole i kiseline pa se boje po ZN.
147.Za izolaciju virusa se upotrebljavaju:
    -æelijske kulture;
    -inokulacija u embrione;
    -inokulacija u eksperimentalne ¾ivotinje.
148.Polo¾aj spore kod Clostridium tetani?
    Terminalan pa bakterija podsjeæa na èiodu  ili teniski reket.
149.Kod kojih virusa se javljeju Negrijeva tjela¹ca?
    Kod virusa bjesnila-Lyssavirusa.
150.©ta je titar seruma?
    Titar seruma je vrijednost najveæeg razrijeðenja seruma u kojem je odreðena serolo¹ka reakcija pozitivna.
151.Kako se zove embrion Echinococcus granulosusa?
    Heksakant ili onkosfera.
152.Podjela bakterija prema ugljen-dioksdu?
    -Litotrofne (autotrofne)-koriste CO2 kao izvor ugljenika.
    -Heterotrofne (organotrofne)-ne koriste CO2 veæ organska jedinjenja kao izvor ugljenika.
153.Podjela bakterija prema osmotskom pritisku?
    Osmofilne: zahtjevaju povi¹en osmotski pritisak.
    Osmotolerantne: podnose povi¹en osmotski pritisak.
154.Hijaluronidaza ili faktor prodornosti?
    Hijaluronidaza razgraðjuje hijaluronsku kiselinu koja je sastavni dio meðuæelijske supstance i poma¾e ¹irenju MO kroz tkiva.
155.Podjela bakterija u odnosu na O2?
    Striktni anaerobi, Aerotolerantni anaerobi, fakultativni anaerobi, striktni aerobi i mikroaerofilne bakterije.
156.Koje bolesti suzbijaju vakcine:
    HBV-hepatitis B;
    Di-Te-difteriju i tetanus (Di-Te-Per jo¹ suzbija i pertusis, odnosno veliki ka¹alj);
    MMR-mumps, morbili i rubela.
    BSG-tuberkulozu
    OPV-oralna polio vakcina
    IPV-inaktivisana polio vakcina (Salkova vakcina)
157.©ta su to koliformni bacili?
    Pripadnici rodova Escherichia, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter I Seratia su Koliformni bacili. Dio su normalne crijevne flore ljudi i ¾ivotinja i oni su indikatori fekalne kontaminacije. Zajednièka osobina im je da fermentuju laktozu.

Opisi:
1-Lyssaviridae (genom, jazgro, omotaè)
2-Togaviridae
3-Virus influence
4-Virion (uop¹teno)
5-Streptococcus pyogenes-morfologija i kulturelne osobine
6-Streptococcus pneumoniae-morfologija i kulturelne osobine
7-Staphylococcus aureus-morfologija i kulturelne osobine
8-Bacillus anthracis-morfologija i kulturelne osobine
9-Mycobacterium tuberculosis-morfologija i kulturelne osobine
10-Opisati AARB
11-Rickettsiae-morfologija i kulturelne osobine
12-Neisseria gonorrhoeae i N. meningitidis-morforlogija
13-Escherichia coli-morfologija i kulturelne osobine
14-Clostridium perfringens-morfologija i kulturelne osobine
15-Corynebacterium diphteriae-morfologija i kulturelne osobine
16-Treponema pallidum-morfologija
17-Giardia lamblia-morfologija
18-Trypanosoma sp.-morfologija
19-Razvojni ciklus izazivaèa malarije
20-Ascaris lumbricoides-morfologija odraslog ascarisa i opis jajeta
21-Taenija solium-opis odraslog primjerka, ciste, jajeta i uterusa
22-Taenia saginata-opis odraslog primjerka, ciste, jajeta i uterusa
23-Enterobius vermicularis-opis odraslog primjerka, ciste, jajeta i uterusa
24-Fasciola hepatica-opis odraslog promjerka i jajeta
25-Toxoplasma gondii-morfologija
26-Pediculus humanus-morfologija
27-Razlika izmeðu Eulexa i Anophelesa
28-Candida albicans-kulturelne osobine
29-Kulturelne osobine Shigellae i Salmonellae
30-Opis aseksualnih spora

Napomena: Mo¾e dati samo dio jednog od ovih pitanja, recimo polni ciklus razmno¾avanja kod malarije ali i uopredni opis neke osobine kod dvije sliène vrste: npr. opis uterusa kod T. saginate i T. solium.

frckica-j

Dakle ovo je definitivno:

PISMENI JE UKINUT!!!


A ja se ubila kucajuæi ovo!  a005