Ispitni rokovi-novembar 2008.god.

Started by frckica-j, 05-11-2008, 13:54:52

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

I GODINA-BOLONJCI
ANALITIÈKA HEMIJA -Novo-
27.11. u 16.00h pismeni ispit
27.11. u 16.00h usmeni ispit
29.11. u   9.00h
Ispit æe biti odr¾an na Poljoprivrednom fakultetu!


III GODINA

FARMACEUTSKA HEMIJA:
Prijave predati do 12.11. radi konaène evidencije studenata.
Usmani ispit: 15.11. u 8.00h na Novoj lokaciji.

MIKROBIOLOGIJA Novo
Samo usmeni ispit æe biti odr¾an u ovom roku!
Prijave treba predati u petak, 28.11. u 12.00h na katedri za mikrobiologiju na staroj lokaciji. Rok poèinje od ponedeljka, 1.12. 2008.god.

FARMAKOGNOZIJA Novo
28.11. Usmeni ispit æe biti odr¾an u 15.00h u zgradi stomatologije. Prijave ponijeti na ispit.

IV GODINA

BROMATOLOGIJA:
Kolokvijum: 3.11. u 18.00h
Pismeni ispit: 4.11. u 17.00h
Izlazak na usmeni potrebno je potvrditi kod asistentice do 3.11. a prijave predati do 4.11.

Rezultati pismenog ispita:
Vesna Bo¾oviæ: 5
Radana Vrhovac: 5
Tanja Miletiæ: 7
Ivana Ðuroviæ: 7
Slaðana ©olak: 8
Bojan Ilièiæ: 9
Kristina Adamoviæ: 10

Usmeni ispit: 17.11. u 9.00h na staroj lokaciji.

V GODINA

TOKSIKOLO©KA HEMIJA:
Ispit: 12.11. u 14.00 na Novoj lokaciji u kabinetu profesora Jokanoviæa.

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI:
Ispit: 17.11. u 13.00 u zgradi stomatologije u Kampusu.