Termini gostujuæe nastave

Started by frckica-j, 05-11-2008, 13:41:09

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

NOVEMBAR 2008. GOD.

III GODINA

FARMACEUTSKA HEMIJA: 12. do 16.11. (prof.dr S.Vladimirov).
12.11. u 15.00h na Poljoprivrednom fakultetu na kampusu.

FARMAKOGNOZIJA: 26., 27. i 28.11.-taèno vrijeme i lokacija æe biti objavljeni naknadno.

26.11.(srijeda) u 16.00-18.00h
27.11. (èetvrtak) u 8.30-12.30h i 14.00-18.00h
28.11. (petak) 8.00-11.00h
Sva predavanja æe biti odr¾ana u zgradi stomatologije u velikoj sali.

IV GODINA

BROMATOLOGIJA: 17. i 18.11.2008.-termin i lokacija æe biti naknadno ogla¹eni.

ISTORIJA FARMACIJE SA ETIKOM: sva predavanja æe biti odr¾ana u ljetnjem semestru.

V GODINA

TOKSIKOLO©KA HEMIJA: 11.11. u terminu: 17.00-20.00 h
                                    12.11. u terminu:  8.30-13.30 h
                                    13.11. u terminu:  8.30-13.30 i 14.30-17.00
                     Sva predavanja æe biti odr¾ana u zgradi stomatologije u kampusu.


26.11.(srijeda) u 15.00-20.00h
27.11. (èetvrtak) u 8.30-13.00h
Predavanja æe biti odr¾ana u zgradi stomatologije u seminarskoj sali.

OSNOVI IND.FARMACIJE SA KOZMETOLOGIJOM: 18.11. u 13.00 h u zgradi stomatologije na kampusu.
Predavanje nije odr¾ano.

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI: 17.11. u 16.00 h
                                                                  18.11. u 14.00 h
                                                                  19.11. u  9.00 h
                     Sva predavanja æe biti odr¾ana u zgradi stomatologije u kampusu.
Ovo su bili prvi termini koji su postavljeni, ali do¹lo je do promjene:
18.11. u 14.00h u zgradi stomatologije u kampusu.
19.11. u   9.00h u zgradi stomatologije u kampusu.
20.11. u   8.00h na Poljoprivrednom fakultetu u kampusu.DECEMBAR 2008. GOD.

IV GODINA

ANALITIKA LIJEKOVA: 8. do 12.12.-termin i lokacija æe biti naknadno ogla¹eni.
Predavanja se odgaðaju za januar!!! Novo

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA SA BIOFARMACIJOM:  5. i 6.12. (prof. dr M.Primorac)
                                                                              25. do 27. 12. (prof. dr G. Vuleta)
                      Termini i lokacije æe biti naknadno ogla¹eni.

BROMATOLOGIJA Novo
18.12. u 8.00h u amfiteatru dekanata Medicinskog fakulteta.

V GODINA

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
2.12. u 14.00h u zgradi stomatologije u kampusu.
3.12. u 15.00h na Poljoprivrednom fakultetu u kampusu.
4.12. u  8.00h na Poljoprivrednom fakultetu u kampusu.

Novo
16.12. u 15.00h u amfiteatru u KBC
17.12. u 15.00h, Poljoprivredni fakultet, sala br.60


frckica-j

#1
JANUAR 2009. GODINE

TREÆA GODINA


FARMAKOGNOZIJA: 15.01. u 10.00h u amfiteatru medicinskog fakulteta.

FARMACEUTSKA HEMIJA: 22., 23., 24., 25. januar na Poljoprivrednom fakultetu a predavanja poèinju 22.01. u 15.00h.ÈETVRTA GODINA


BROMATOLOGIJA
22.01. U 08.00h u amfiteatru na novoj lokaciji.

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA SA BIOFARMACIJOM
: 29.01. u 16.00h na Poljoprivrednom fakultetu. Predavanja æe biti 29. i 30. januara.

frckica-j

Kao ¹to znate, novi rasporedi svih predavanja su iza¹li u formi tabela za sva predavanja do kraja juna. (Ako i¹ta od toga ostane kao ¹to je planirano-u svakom sluèaju, veliki napredak.) Sve ¹eme se mogu naæi u skriptarnici a ja æu poku¹ati da doðem i do elektronske forme pa æu da to postujem ali mi treba malo vremena...

Bred

ili samo preskeniraj te u stampanoj verziji pa okaci.

frckica-j

To je bila ideja ali mi skener odbija poslu¹nost.  a005