Obave¹tenje za samofinansirajuæe studente koji prvi put upisuju godinu

Started by Bred, 05-07-2009, 19:42:59

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Svi samofinansirajuæi studenti su du¾ni da prilikom prvog upisa u godinu studija u ¹kolskoj 2009/2010. godini donesu dokaz o uplati 1.000,00 RSD na raèun Univerziteta u Beogradu, broj 840-1835666-14, svrha plaæanja: naknada za potrebe zajednièkih poslova na nivou Univerziteta.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2009/07/03/obavetenje-za-samofinansirajue-studente-koji-prvi-put-upisuju-godinu/