Specijalistièke studije iz kozmetologije

Started by nasty girl, 14-11-2007, 17:03:07

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nasty girlFiziologija ko¾e
Struktura ko¾e. Cirkulacija u ko¾i. Limfni sudovi ko¾e. Adneksi ko¾e. Dlaka. Nokat. Lojne ¾lezde.
Znojne ¾lezde. Ko¾a kao dinamièna struktura. Proliferacija keratinocita i uloga citokina. Odgovor
epidermisa na o¹teæenje ko¾ne barijere i medijatori odgovora. Formiranje i aran¾iranje
korneocita. Fiziolo¹ke uloge ko¾e. Faktori koji utièu na strukturu i funkcije ko¾e (pol, slobodni
radikali, UV zraèenje, starenje).

Kozmetièke sirovine
Prirodne sirovine za kozmetièke proizvode - vrste (delovi biljaka, sekreti, ekskreti, ekstrakti,
izolovana jedinjenja), proizvodnja i kontrola kvaliteta. Emulgatori i stabilizatori; mirisi, mirisne
kompozicije i fiksacija mirisa; boje i sredstva za posvetljivanje ko¾e biljnog porekla. Kozmetièke
sirovine iz voæa, povræa, vodenih sistema, pèelinjih proizvoda i minerala. Znaèajni ekstrakti
biljaka u kozmetièkim preparatima.

Kozmetièke sirovine polusintetskog i sintetskog porekla. Masne materije. Povr¹inski aktivne
materije (PAM). Humektansi. Polimeri (sredstva za ugu¹æivanje, reolo¹ki modifikatori i sredstva
za geliranje). Konzervansi i sredstva za kompleksiranje. Antioksidansi. Boje i pigmenti.
Kozmetièki „aktivne“ supstance i UV-filteri (hemijski i fizièki).
Zakonski propisi za kozmetièke proizvode

Nacionalni zakonski propisi za kozmetièke proizvode. Zakonski propisi za kozmetièke proizvode
u Evropskoj Uniji. Kozmetièka direktiva 76/768/EEC (Cosmetics Directive 76/768/EEC) i
dopune. 6. i 7. amandman na Kozmetièku direktivu 76/768/EEC. Dobra proizvoaèka praksa u
kozmetièkoj industriji.

Formulacija i izrada kozmetièkih proizvoda I
Definicija i razvoj kozmetologije, veza sa medicinom i farmacijom. Kozmetièki proizvodi –
definicija, vrste, podele. Kozmetièke emulzije - definicija, vrste, podele i sirovine. Dobra
proizvodjaèka praksa u izradi/proizvodnji kozmetièkih emulzija. Ispitivanja kozmetièkih emulzija.
Formulacija, preformulacija, izrada i ispitivanja kozmetièkih losiona i kremova za razlièite
namene – teorijski i praktièni aspekt. Kozmetièki geli - definicija, vrste, podele i sirovine.
Formulacija, preformulacija, izrada i ispitivanja kozmetièkih gelova za razlièite namene –
teorijski i praktièni aspekt.

Formulacija i izrada kozmetièkih proizvoda II
Formulacija, izrada i ispitivanje kozmetièkih proizvoda razlièite namene: antiperspiransi i
dezodoransi, proizvodi za pranje, negu, oblikovanje i bojenje kose, preparati za odr¾avanje
higijene zuba, usne duplje i tela, preparati mu¹ke kozmetike, kozmetièki proizvoda za decu,
kozmetièki proizvoda za za¹titu ko¾e, preparati za posvetljivanje i samotamnjenje ko¾e i
dekorativna kozmetika (puderi, rumenila za obraze, ru¾evi za usne, senke za oène kapke,
maskare, lakovi za nokte). Ne¾eljene reakcije na ko¾i izazvane kozmetièkim preparatima.

Dermokozmetièki preparati

Definicija dermokozmetièkih preparata/kozmetoceutika. Zakonski propisi. Aktivne supstance u
dermokozmetièkim preparatima. Fiziolo¹ki lipidi za obnavljanje ko¾ne barijere. Kozmetoceutici i
veza sa barijernom funkcijom ko¾e. Razvoj formulacije kozmetoceutskog preparata. Procena
efikasnosti kozmetoceutskog preparata. Dermokozmetièki preparati odreene namene.
Kozmetoceutici u dermatolo¹koj praksi.

Ispitivanje i kontrola kvaliteta kozmetièkih proizvoda
Ispitivanje i kontrola kvaliteta oficinalnih i neoficinalnih kozmetièkih sirovina. Kontrola kvaliteta
kozmetièkih proizvoda. Identifikacija i odreivanje aktivnih i pomoænih supstanci. Ispitivanje
stabilnosti i èistoæe kozmetièkih supstanci. Primena UV-VIS spektrofotometrijskih metoda u
analitici i ispitivanju èistoæe kozmetièkih proizvoda. Spektrofluorometrijske metode u analitici
kozmetièkih proizvoda.

Novije IR tehnike FTIR i ATR i primena u analitici kozmetièkih preparata. HPLC metode u
kozmetologiji. Ispitivanje stabilnosti i èistoæe kozmetièkih boja planarnom TLC i HPLC metodom.
Validacija metoda za ispitivanje i kontrolu kvaliteta kozmetièkih proizvoda.

Dermatologija – odabrana poglavlja
Morfologija osnovnih promena na ko¾i. Klinièka i patohistolo¹ka slika eflorescencija na ko¾i:
eritem, purpura angiom, teleangiektazija, papula, vezikula, bula, krusta, tuber, nodus, atrofija,
erozija, ulceracija, eshara, ragada, fisura, fistula. Diseboroiène dermatoze – Acne vulgaris,
Seborrhoe ko¾e, Rosacea, Acne rosacea, Eczema dysseboroicum, Pityriasis sicca et oleosa
capilitii. Verukozne promene na ko¾i. Poremeæaji pigmentacije ko¾e – dishromije (hiperhromije,
hipohromije i ahromije). Trihoze – hipertrihoze (hirsutrismus), hipotrihoze (alopecije).
Fotodermatoze. Tipovi ko¾e sa kozmetolo¹kog aspekta. Efekti fizikalne terapije na ko¾u.
Alergijske promene na ko¾i izazvane kozmetièkim preparatima. Epikutani alergolo¹ki testovi.

Izvr¹ioci programa specijalistièkih akademskih studija iz kozmetologije
1) Prof. dr Gordana Vuleta
2) Prof. dr Jela Miliæ
3) Prof. dr Marija Primorac
4) dr sc Sne¾ana Saviæ
5) mr sc Dragana Vasiljeviæ
6) mr sc Ljiljana oreviæ
7) mr sc Danina Kraji¹nik


bocca

Ima li neko informaciju kada je upis specijalistickih studija iz kozmetologije ove godine?

Bred

Sudeci po prosloj godini (Upis kandidata na doktorske i specijalistièke studije (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,15282.0.html)), od oktobra ...  :wink: